הצהרה והתחייבות לצורכי רישום/ העברה/ ביטול רישום לגני ילדים ובתי ספר

 

כותב הצהרה זו בתמיכה לבקשתי/ לרישום/ ביטול/ העברת הקטין (חובה) שדה חובה

פרטי התלמיד (חובה) שדה חובה
שם התלמיד.המספר תעודת זהותשם ביה"ס/ גן נוכחיכיתה

( יש לצרף תעודות זהות וספחים עדכניים של שני ההורים)

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי : (נא לסמן את הריבוע המתאים) (חובה) שדה חובה
 
במידה וסימנתם את הסעיף הראשון ציינו את פרטי האחראי הנוסף לקטין:
שם מלאתעודת זהות
 
 
הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית מועצה אזורית מגידו לבטל/לשנות את הרישום או ההעברה.
 
הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית מועצה אזורית מגידו לבטל/לשנות את הרישום או ההעברה.

Browser not supported

 

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 10.3-8 :
  1.1 רישום כוזב הוא עבירה פלילית.
1.2   אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום
        ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.