Page 220 - מצגת עין השופט
P. 220
‫יהודית ולייבוש קוצר‬
Yehudit & Leibush Kotzer
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225