Page 1 - מגידון - אפריל 2016
P. 1
‫אפריל ‪2016‬‬

‫עיתון המועצה האזורית מגידו | המרחב הביוספרי רמת מנשה‬

‫נא "ַוְי ִהי‪ְּ ,‬ב ֶע ֶצם ַהּיוֹם ַה ֶּזה הוֹ ִציא ְיהָוה ֶאת ְּבֵני ִי ְשָׂר ֵאל‪ֵ ,‬מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרִים ַעל ִצ ְבאֹ ָתם"‪.‬‬

‫שמות יב'‬

‫עושים סדר! את נקיונות הפסח תעשו בעצמכם‪ .‬סדר בבית‪ ,‬שיהיה נעים‪ ,‬מזמין ונוח‪ ,‬שהבית ישרת אתכם ולא אתם אותו‪ ,‬תעשה לכם ברברה > עמ' ‪11‬‬

‫צלילים וטבע‪,‬‬ ‫תודה והוקרה‬ ‫אריות מגידו‬ ‫סיכום ביניים‬
‫אמנות ויופי‬ ‫למתנדבי הבית‬ ‫שועטים קדימה‬ ‫בתום שנתיים‬

‫עמ' ‪19‬‬ ‫עמ' ‪16‬‬ ‫עמ' ‪14‬‬ ‫עמ' ‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6