Page 1 - מגידון - פברואר 2016
P. 1
‫פברואר ‪2016‬‬

‫עיתון המועצה האזורית מגידו | המרחב הביוספרי רמת מנשה‬

‫"ְּכֵׁשם ֶׁשִּנ ְכ ַנ ְס ֶּתם ּו ְמ ָצא ֶתם‬
‫ְנ ִטיעֹות ֶׁשָּנ ְטעּו ֲא ֵח ִרים‪,‬‬

‫ַאף ַא ֶּתם ֶהיּו נֹו ְט ִעים ִל ְב ֵני ֶכם"‬

‫(מדרש תנחומא‪ ,‬פרשת קדושים)‬

‫נטיעות משותפות של זרעי שכנות ושלום‪ ,‬לתלמידי מגידו ולתלמידי מעלה עירון עמ' ‪ | 4‬צילום‪ :‬אלי גפן‬

‫אף ספר לא חוזר‬ ‫הזכות להיות‬ ‫מציעים ליישובים‬ ‫שירים מחברים‬
‫מהכריכיה‬ ‫שותפים ומשפיעים‬ ‫צמיחה דמוגרפית‬ ‫לזיכרונות‪ ,‬לזמנים‪,‬‬
‫נכה לכיתה‬
‫עמ' ‪17‬‬ ‫במרחב‬ ‫מתוכננת‬ ‫למקומות‬
‫עמ' ‪10‬‬ ‫עמ' ‪9‬‬ ‫עמ' ‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6