Page 9 - megidon sep 14 (1)
P. 9
...בורקב שממ .ודיגמ תליהקל דחוימו שדח הרשעהו היווח זכרמ ,םינבל די םחתמב ונלצא חתפיי .הרישעמ תדמול הללכמ .תוברתו ךוניח יאנפ זכרמ –"ונליבשב" ידוחייו ןכדועמ טפסנוק גיצמו ןנער חור בשמ איבמ "ונליבשב" זכרמ .ןווגמ תויוליעפ לולכמ לש )תודכנו םידכנ תותבסו םיבס( תופתושמ תוירוד ןב תויוליעפו םיגוח • םע ידוקיר ,הכילה תוצובק ,רמז ןודעומ • !"ונליבשב" זכרמ :ודיגמב שדח םינוש םימוחתב - תוברתו הרשעה ,יאנפ תויוליעפ • תויתרבחה תותשרב שומישל תוכרדהו טנרטניאה םוחתב םידקוממ םיסרוק • ...תוכחל המל שיש ונתיא ומיכסת תוידוחיי הדימל תורדס ,תואנדס ,תרבודמ תילגנא • "ונליבשב" לוכה םעפהו הקיתווה הליהקלו םיריעצה םיאלמגה תייסולכואל הרבח ישגפמ • :םיטרפל הליהקב תובדנתהו תוברועמ • םיגחה רחאל דימ תופלחתמ תואצרה תינכות - "ישימחב בהז" • 050 -7494737 יליל | 050 -7249746 לעי .רגובה ליגה תובכש לכל תומיאתמו םיירהצה רחא תועשבו רקובה תועשב ומייקתי תויוליעפה 9 2014 רבמטפס| ןודיגמ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14