Page 6 - megidon sep 14 (1)
P. 6
הקוזחת ךומסל ימ לע שי .ןותנ עגר לכב ,הקוזחתה םוחתב השקב לכ לע תונעל הפ היהיו דימתמו זאמ הפ היה הראמאש המדנ ,הצעומה יניינע לצא בורקש ימל ,ןוכנ לכה לעמ תודמוע תורישה תעדותו תוביוחמה תשוחתשכ הז הככ .הראמא חצנמ םלוכ לעשכ ,הקזחא ידבוע ,דימחמ סאריפ ,רהט ובא ,םלעומ ןורוד ,יאלמשח ,ץארקנזור יסוי תא הנומ ,בונרג ימולש לש ולוהינב ,הקוזחתה תקלחמ ישאר 6 .ןאכ יתדובע ידכ ךות הרק לכה ,ידכנ תדיל ,ידלי תדיל ,ןיאושינ ,יתרבעש המ לכ" ,הראמא רמוא " ,ןאכ ינא זאמו ןוכית יתמייסש ירחא דימ ,82 תנשב ןאכל יתעגה ינא" ..."ןושאר אל םא ,ינש תיב יל תויהל ךפה הזש יאדו .השנמ תורעיב לייטמ ינא שפוח ימיב םג .תיבהמ העש עבר .םישנאה תאו םוקמה תא בהוא ינא .ןאכ ינאו ופלחתה הצעומ תופירש יוביכ לש הסיפתה הרמגנ .ינמז ךרוצל הנעמכ ,הרקמב עיגה הקוזחתה תקלחמל .גהנ דיקפתב הצעומל עיגה ללכב הראמא ינא םויה .הדובעה ךותמ יתדמל ,םוחת לכב לפטל עדוי ינא" ,רמוא אוה ,"הדובעה תא בהוא ינא" ,םיחותפ דואמ ,םייעוצקמ .םישנא לש תרחא המר רבכ וז .הדובעה תא תווצ שיא לכ דמלל גאוד רקיעה אל ,תבשוחמ ,תננכותמ הדובעה .תופירש יוביכ לש הסיפתה הרמגנ .םינכומו םינוכנ דואמ דרשמ לכ .הצעומב םישנאה תאנהו תוחונ יל הבושח דואמ .ןוכנו בטיה תושעל רקיעה ,ךוסחל .ץוחנש המ לכב לפטל ,ולוכ תא עובצל איה הייחנהה ,הרבעה שי יכ לשמל ,וילא םיסנכנ ונחנאש ."הדובעב ונל ברעתמ אלו אלמ יוביג ןתונ ,ונילע ךמוס דואמ ,ןגרפמ דואמ" ,הראמא ןייצמ ,"ימולש שארמ םיעודי ,םירורבו םירדגומ םידיקפת תללוכ דחא דצמש הדובעב ןייפאתמ הקוזחתה תווצ תואירק יפ לע דבוע תווצה .תוננכותמ יתלב ,תויופצ יתלב תואירקל תונעיהל דימת ןכומ ,ינש דצמו ,הצעומה תוליעפ תמצעתמו הלועש לככ ,הלא ינש ןיבו .תינכות יפ לע ענומ לופיטכ וא דקומ לעש םידיקפתהו תולטמה ןווגמ םג הלוע ךכ ,טרופסהו תוברתה יעוריאו יוניבה ימוחתב רקיעב הקוזחתה תקלחמ ידבוע .אלמל הקוזחתה תווצ לודג ןונגנמ תויהל רבכ הכפה רשא ,הצעומה הנבמ תקזחא ,ףטוש ןפואב תווצה אלממש םיברה םידיקפתה ןיב לש תפטוש הקוזחת .הרגש ינמזלו םוריח תעשל הצעומה ינסחמ לועפתו לופיט .הקזחא ,םידרשמ הברה םע .הקזחאו ןויקנ – םיטלקמב לופיט .המודכו םיררוואמ ,םיבזרמ תוכרעמ םיחותפה םיחטשב ,הצעומב םיעוריא תמקהב עויסה אוה ,הקוזחתה תווצ תדובע לש ףסונ יתועמשמ םוחת תסינכל חטשה תנכה ,םיעוריא תארקל רוזחימו הפשא יזכרמ תבצהב ,טולישב ,לולגידב קסוע תווצה .םיבושייבו עדוי ,הצעומה יעוריא תא בורקמ ריכמש ימ לכ .דועו דועו המודכו תומב ,תואסיכ ,תונחלוש רודיסו עוניש ,להק .הראמא ילב םוקי אל ,לשמל ל"הצ יללחל ןורכיזה סקטש םייס" ,ימולש רפסמ ,"הלא םימיב" .ךוניחה ףגא םירבדה עבטמ אוה ,הקוזחתה תקלחמ לש רתויב לודגה חוקלה .םידומילה תנש תחיתפל תונכהה תרגסמב ,ץיק יצופישב לופיטה תא ,הראמא לש ותושארב ,הקוזחתה תווצ תנקתה .םיפטוש םינוקית ,תוביטר דגנ תוריק תעיבצ ,טלפסא ינוקית ,תרושקתו למשח תודובע עצבמ תווצה םאתהב שא יוביכ ירזיבא תנקתה .תוחיטב יעגפמ ןוקיתו תוחיטבה זכר תויחנהל םאתהב תוחיטב ירזיבא רצק ןמז ךות ,ץיקה ישדוחבו םימרוג הברה לומ ,הדובע לש דואמ לודג ףקיה הז .רפסה יתב לכב ,תויחנהל תחיתפ לע העדוה הלבקתה םידומילה תנש תחיתפ ינפל עובש .תונעוצקמבו םינפ רואמב השענ לכהו .לבגומו ,הברה הדובעה תורמל .ןכומ היה ןגה רבמטפסב ןושארבו הדובעה לכ התשענ םימי השולש ךות .שדח ןג םידמוע אל ילוא ,ריכמ אל אוה ילואש םישנא הדובעל סינכהל אל ,םינלבק תאבהב ךוסחל ןוצר שי הראמאל ."בטיה דימ ,דבל ,הקוזחתה תווצ תרגסמב הדובעה תא תושעל ףידעמ אוה .ולש תומרונב הראמא .תיבה הז הראמא אל ינא ,תובר םינש רבכ תפטושה הדובעב הראמא לומ תדמוע רשא ,ךוניחה ףגאמ ,דוד הואנ אוה .ינימי די אוה הראמא" .הראמא ילב םידומיל תנש תחיתפ המצעל ראתל הלוכי אל םהלש גחהו דחא דצמ המחלמה לש ץחלה לכ םע,הנשה .היינפ לכל ,השקב לכל ןימז ,רתויב בוטה דצה לע רדתסה לכה .ךירצש ומכ קפד לכהו התנענ היינפ לכ ,ינש דצמ ,ישיש םויב ,וישכעל וישכעמ םירבד .ישיא רשקו הלועפ ףותיש ,תוביוחמו תונימז ךות .ךומסל ימ לע שי .םילימ ןיא .רקובב 06:00 – ב םיטלש תיילת וליפא .ברעב ,שפוחב רמוא אוה ,ןקתיש ,רדסיש ,השעיש ילעב לע תצחולו הרקי והשמש הצור ינאשכ ,תיבב ..."'הראמא אל ינא לבא' יל הראמאל עירפהל אל לכהשו השעיי לכהש עדוי התאש ,ןמוימ ךכ לכ תווצ שיש" ,ימולש רמוא "חונ דואמ הז" סמועה םג לדג ,םילדג תוליעפה יפקיהו הלדג הצעומהש לככ ,תמאב לבא .קופדי םיינוגרא םייוניש לע םיבשוח טלחהב ונחנאו ונלש הקלחמהו תווצה ישנא לע לטומה אל הז ילש דיקפתה ,םייתניב .םיכרצל תולהנתההו הדובעה תא םיאתהל ורשפאיש ..."הראמאל עירפהל 2014 רבמטפס | ןודיגמ 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11