Page 5 - megidon sep 14 (1)
P. 5
תילכלכה הרבחה שומימ ןמז םייוניש תובקעב ,הנורחאל .שומימה בלשל ועיגה אל הכ דעש ,תוינכות תנכהו ןונכתב רקיעב זאמ הקסע ,םינש רפסמ ינפל רבכ המקוהש תילכלכה הרבחה ,ליבומ אוהש הדנ'גאהו השארב דומעל רחבנ ,הבשומ םענקי ,םור לייא ,תילכלכה הרבחה לש הידיקפת יבגל הסיפתה תצק התנתשה ,הצעומב םיילנוסרפ .ילארשי OUTDOOR זכרמל הצעומהו בחרמה תא ךופהלו שומימה בלשל ןתוא איצוהל ,ונכוהש תוינכותל תושרדנ תומאתה תושעל איה ועדתו וארקת ?םילאוש םתא ,הז המ .הבשומ םענקיב רבזגכ שמשל ,ותחפשמ םע 82 תנשב עיגה ,תודכנ 3 + ,םידלי 3 + יושנ ,ןועבט תיירק דילי ,םור לייא .רפסמ אוה ,"הפ ונחנא זאמו ונתיב תא הפ םיקהלו ראשיהל ונטלחהו םוקמב ונבהאתה" .בושחימה אשונ חותיפב תובר קסעו רוזאב תדבועה תובשייתהב םידיקפת רפסמ לייא אלימ םינשה ךלהמב ,לוהינ ,קוויש ימוחתב רקיעב ,הרבח לוהינ דעו ןויערה חותיפ בלשב םימזיממ ,קטייהה םוחתב הריירק חתיפ ךשמהב .םענקיל התיבה ורזח יצחו הנשכ ינפלו הרבח להנמכ ,ב"הראב החפשמה םע בשי םינש רשעכ .יקסע חותיפו רוזאה תונורתי תא לצנל ,דבלב תירבזגכ תרדגומש ,תירבזג הרחבנו הצעומה תושארל רחבנ ,רבזגכ הרבחה תא להינש ,קיציאשכ וישכע" איה ונלש הדנ'גאה" ,יונישה תא לייא ראתמ ,"שומימה בלשל העיגמש ,המצע ינפב הרבחל תכפוה תילכלכה הרבחה .שומימה בלשל ןתוא איבהלו תושרדנה תומאתהה םע ,תומייקה תוינכותה תא תחקל העדותב עימטהל ידכ ,רוזאל שיש תונורתיבו ירפסויבה בחרמב הרושקש תרגסמ רוציל אוה ,וסיסבב ,יללכה ןויערה ,OUTDOOR תינצוח תוריית םוחתב תויוליעפל יזכרמה םוקמה אוה הזה בחרמהש ,םלועבו הנידמב תירוביצה .היגולואיכראו תשרומב םירושקש םינכתו תויצקרטאו תויווח ,טרופס ימוחתב תויוליעפ תללוכה .תוברת / תשרומ / טרופס / עבט :םיטנמלא העברא לע ססובמש ,רודטואא תוליעפ זכרמכ ותוא גתמנו רוזאה תא רידגנ הז ךרוצל יכ" ,לייא שיגדמ ,"ןטק אל רגתא הפ שי .םיינוניבו םינטק םיקסע לש םודיקו תיתקוסעתה ,תילכלכה המורתה תמרב תולעות הזה הלועפה ןוויכמ וחמציש םינווכמו םיפצמ ונחנא םיללכה לע הרתי הדפקה דיפקהל ונתוא בייחמו חותיפה ןויער תא דגונ םיתיעל ,תובר תולבגמ ונילע ליטמ םג ,ויתונורתי לכ לע ,ירפסויבה בחרמהו הנטק תיסחי איה הצעומה ."םינכשה םע הלועפ ףתשל ךרטצנו דבל םדקתהל השק ונל היהי םיבר םימוחתבש" ,ןייצמ אוה ,"וישכע רבכ ההזמ ינא .ול םיידוחייה היהי ןתינ 2015 ףוס דעש ןווכתמ טלחהב ינא" .וילותיחב ןיידעש המ ףושחל אלש לייא רהזנ ,שומימה בלשל ןונכתה בלשמ רבעמה לע טוריפב רתוי עומשל תשקבמ ינאשכ םינשב הצעומב ותוליעפמ בר ןויסינו עדי ותיא איבמש ,ימלת ער תאו יתוא הז בלשב תללוכ ,תילכלכה הרבחה" ,חיטבמ אוה ,"םיטקייורפהמ קלחב תומדקתה םושרלו דודמל ."תיטרקנוק רתוי תוליעפ גיצהל לכונ האבה הנשה עצמאבש ונמצע תא םירגתאמ ונחנאו תונורחאה םלועה לא םירעש ץראה זכרמב ,)הרע ידאו( 65 שיבכו 6 שיבכ םייזכרמ םיתמצ ינש לע םקוממ ולוכ בחרמהש ןוויכמ" KKL - JNF תמוצב דחאו םיקילא תמוצב דחא ,םירעש ינש בחרמל רצייל םיצור ונחנא ,םורדה ןיבל ןופצה ןיב תווהל םילוכיש רוזאב שיש םיסכנ לש יופימו רותיאב ונקסע ,ןאכ ינאש םיישדוחב" ,לייא טרפמ ,"ודיגמ ווהי רשאו םדוק יתינמש םיטנמלא העברא םתוא לע םיססובמ ויהיש ,רצקה חווטב םיטקייורפל סיסב ילהקל ,בחרמב חטש תויוליעפ לש עציהה תאו הכישמה תא לידגהל ידכ .רוזאב תוליעפל עובק סיסב רפסמ ססבלו חתפל ,רוציל איה הנווכה ,ל"וח תורייתו םינפ תוריית ,תוצובק ,תוחפשמ ,םינווגמ דעי שי ןיינעה ךרוצל .תישארבמ םיקהל ךירצ ןקלחו תרחא וא וזכ המרב ןאכ תומייק רבכ ןקלחש ,תויצקרטא ןונכתה ךילהל םינמוסמ םיטקייורפ 12 ונל שי .ריהמ ינונכת ךילהל תוסנכנש ,רוזאב תודוקנ רפסמ רבכ .ךוראהו ינוניבה חווטל ,ריהמה ,יוניש יללוחמ םימחתמ םהו הצעומה לוהינב םיסכנ םה ,הצעומה םחתמו ודיגמ תמוצ ,םימחתמה ינש ."חותיפ תוינכות תושענ םהיבגל םגש חתפלו םוזיל ןמזה םעש" ,לייא ריהבמ "המצע ינפב תושי תויהל תכפוה תילכלכה הרבחהש ךכב אוה לודגה ינושה בלושמב ,אשונל איבמ ינאש תיקסיעה השיגהמ עבונ הז .הצעומל םידנדיוויד ריבעהל וליפא הרומא םוזיל אוה תילכלכה הרבחה לש הדיקפת .יטרפה רזגמב וליפא ,םלועב תוילכלכ תורבח לש הייאר םע .הצעומב תיפסכ תולת אלל ,חתפלו לוהינב תוחמתהו עדי תרבוצ תילכלכה הרבחה ,תומייק תוינכות שומימ ןוויכב תוליעפ דצל םייתניב ."המודכו הצעומה יבושייב תובחרה המגודל ,תויתשת לש םיטקייורפ הנשה לכ ודיגמ םיבכור ליבש תצירפ המייתסה הנורחאל שממ" ,ער רפסמ "םהבש םיחלצומה דחא ,חטשהמ תורוקיבה יפלו ,שדח לגניס ודיגמב שי ,ןכ ןכא" .שממתהל תוליחתמ תוינכותה ,ןכאו הלוחכה תעבטל הסינכ .ןהיניב רבעמ רשפאמה רחג רה דיל ףתושמ עטק ןהלש ,)הבוהצו הלוחכ( תועבט יתשמ בכרומ לולסמה .טפושה ןיעו ערוזה ןיבש בחרמב שדח םיינפוא ,תולאשמה 3 - ב םינוח םא םג הילא עיגהל רשפא( טפוש לחנ הלעמב םיבורחה ןוינחב תאצמנ ,הבוהצה תעבטל ,היינש הסינכו ,טפושה ןיע ץוביקל הסינכל תחתמ תאצמנ .)הבשומ םענקיב ל"קק ידרשמ דיל וא דרפנב תעבט לכ בכרל ןתינ .בכורה תוריהמל םאתהב םילוע רגתאהו ישוקה תמרו רתוי רגובמ ליגב םיבכורל םג תמרוז הביכר רשפאל תנמ לע דחוימב ונבנ לגניסה יעטק .םיפסונ טווינ ירזע אלל וב בכרל ןתינו ,וכרוא לכל בטיה טלושמו ןמוסמ ליבשה .)מ"ק 30 כ( ךורא דחא לולסמכ ןהיתש תא תושעל וא 5 2014 רבמטפס | ןודיגמ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10