Page 4 - megidon sep 14 (1)
P. 4
הצעומב הטמ םע הטמ .דעלג ץוביק תלהנה םע השיגפ המייקתה ,םיבושייה תולהנה הטמ םע הצעומה הטמ תושיגפ תרגסמב .הטמ םע הטמ תושיגפ תומייקתמ ,הצעומב בושי לכ לש תללוכ הנומת לבקל ןכו םיבושייה תולהנה םע ,קודהו ףיצר ,רישי רשק חפטל הצעומה לש התוינידמו הנוצרמ קלחכ .ץוביקהמ הליבומ תוגיצנ םע םיבושי חותיפ תקלחמ ידי לע הנכה תכרענ ,השיגפ לכ תארקל ילהנמו יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר תופתתשהב ,ןודעומב המייקתה דעלגב השיגפה ,ץניימ םרימע שגפמה תא ליבוה .דעלגמ םידיקפת ילעב15 -כו הצעומב םיפגאו תוקלחמ תודעו יזכרו ןירוח ןב הרשו ושינב לידוב ,יכדרמ ןור ,רוא ילא - תוריכזמה ירבח םע ץוביקה ר"וי .םייזכרמ םידיקפת ילעבו םעפה וזש ונייצו תצאומה תיפרגומדה החימצה תא הצעומה ישנא ינפב וגיצה ץוביקה ישנא הסנרפה תורוקמ ,קשמה יפנע וגצוה ןכ ומכ .שפנ 500 - מ רתוי הנומ דעלג ץוביקש הנושארה .ץוביקב תיתרבחה היישעהו םייתליהקה םיכילהתהו ןכו הצעומה תוקלחממ תחא לכב תוליעפה תא ץוביקה תלהנה ינפב וגיצה הצעומה ישנא רבוד .םתוא חתפל ךישמהלו םיכרצ תוהזל הרטמב ,ץוביקה םע הקלחמה לש קשממה תא תעבג – רוזאבש תורייתה םחתמ ללוכ ,דעלג רוזאב םיחותפה םיחטשב לופיטב ךרוצה לע בושייל הצעומה לש עויסהו הלועפה ףותיש קודיהב ךרוצה הלע ןכ .יעבטה רגאמהו תופקרה .דועו ,םימ ,היינב ימוחתב השוחת ךותמ דעלג ישנאמ ודרפנ הצעומה ישנא .הצעומל דעלג ןיב בוטה רשקה ןייוצ םוכיסל ...עבט תרומש ךותב עבט תרומש אוה דעלג ץוביקש הצעומב רקיב הפלכ ןולובז כ"ח הצעומב רוקיבל עיגהו יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר תנמזהל הנענ הפלכ ןולובז תסנכה רבח שגפמו קמעה ןיעו םיקילא םיבשומב םירויס ללכש רוקיבל אב ,תסנכה לש םינפהו םיפסכה תודעווב רבחו תובשייתההו תואלקחה תלודש ר"וי ,"ידוהיה תיבה" שיא ,הפלכ כ"ח .הצעומב םידיקפת ילעבו םיבושי יגיצנ םע ףןתישב יוטיב ידיל האבה ,ירפסויב בחרמכ תולהנתהה תא הגיצה ,ירפסויבה בחרמה תמאתמ ,ינבואר רגה .הצעומה לש הדוחייו הלעופ תא הפלכ כ"ח ינפב גיצה הצעומה שאר .בחרמה לש רוזיאה לדומ יפ לע תולהנתהו םייגטרטסא םיכילהת תלבוה ,םיירוזא םיאשונב תוטלחה תלבקב רוביצה םיבושייה יכרצב לודיגל האיבה רשא ,2008 - ב הלחהש ,הצעומה יבושיי לש תצאומה תיפרגומדה החימצה תא הגיצה ,תוליהקו םיבושי חותיפ תקלחמ תלהנמ ,רפוג העונ .םימוחתה לכב תונורתפ ןתמב הצעומה תוברועמו תוילכלכה חותיפה תוינכות תא ורקס ,תילכלכה הרבחה ל"כנמ ,םור ליאו יקסבלוח קיציא תמוצב תוריית םחתמ ,למרכ אובמ קראפ ,םיקילא תמוצ חותיפ תא תוללוכה ,הצעומה לש תוברת זכרמ תמקהו םינטק םיקסע ,הצעומה םחתמ חותיפ ,אלכ יתב לוכשא תמקהו ודיגמ .טפושה ןיע םלואב ,ירוזא םיסנכו םיבושייה יגיצנו ןוחטיבה ישנא תא םיקיסעמה םיאשונה תא גיצה ,הצעומה ט"בק רואנ החמש .תואלקחהו ןוחטיבה םוחתב תויעב לש םיפסונ םימוחת ולעה ,שגפמב ופתתשהש .הלא םימוחתב ,םייטנוולרה םייעוצקמה םימרוגה םע תושיגפ םייקל חיטבה הפילכ כ"ח רתאל תודגנתה :הצעומה הליבומ םתוא םיקבאמה תא חרואה ינפב שיגדה הצעומה שאר םילולעה ,םיפסונ םישומיש םע הפועת הדשל ודיגמ תחנמ חותיפל תודגנתה ,תיגחב זגה תוינכות לומ הבשומ םענקי םע ףתושמ קבאמ ,רוזאה יבשותו יבושיי לש םייחה תוכיאב עוגפל קבאמ ,יחרכה ץייח רוזאכ הצעומה לש הערמה יחטש לע הרימש ,תילע םענקי לש תונוש הפלכ כ"ח לש ועויס תא שקיב ןכ .השנמ תמרב םימה תבשה לעפמ זוריזו םודיקל םודיק .םיקילא בשומ חותיפ םודיק .רהה יבושייב תואלקחל םימה תבשה לעפמ םודיקב .ךומסב אלכ יתב לוכשא תמקהו ודיגמ תמוצב תורייתה רתא חותיפ .קמעה ןיע תבחרה םיאשונ ןווגמב קסוע ינא" ,השיגפה םוכיסב הפלכ כ"ח רמא ,"ירפכה בחרמל הטומ דאמ ינא" בגנב תוירוזא תוצעומ ישאר םע קודה רשק ךות ,םמדקל שיש ,םיירפכה םיבחרמל םיעגונה ."ןיינעו רבד לכב םכתושרל ינא .ןופצבו חטשב ךורדת לבקמ )זכרמב( הפלכ ןולובז :םוכיסל רמא יקסבלוח קיציא חמש ינאו םוקמ לכב ךלעופ לש תובקע האור ינא .תוריסמבו תונמאנב תובשייתהה לש םיסרטניאב לפטמ התא ,ךתוא יתורכיהמ .הפלכ כ"ח ,ךלעופל הכרעה אלמ ינא" ."ךרטצנש אשונ לכב ,הצעומה דידיכ ,רזעל ונל היהתש 2014 רבמטפס | ןודיגמ 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9