Page 3 - megidon sep 14 (1)
P. 3
הצעומב תרוקיבה תודעוולו םיימוקמה םידעווה ירבחל ןויע םוי םיבושייב בושייב תרוקיב תדעו תדובע אשונב ,הצעומה שאר תופתתשהבו הצעומה רקבמ – יזוב המלש תייחנהב ,ןויע םויב ופתתשה הצעומה יבושיימ קלחמ םיגיצנ .תרוקיבה תדובעל םילכו עדי םהל הנקהו ימוקמה דעווה לש תפטושה ותדובעל עייסמה םרוגכ התדובע יכרדו תרוקיבה תדעו ידיקפת תא םיפתתשמה ינפב רקס רקבמה תתלו ,קוח יפ לע םדיקפת תא אלמל םיבושייב תרוקיבה תודעו ירבחל עייסלו רישכהל ךרוצבו ימוקמה דעווה םע יעוצקמ הלועפ ףותיש לש תיתשת תיינבב ונד םיפתתשמה .תויעוצקמ תומליד ןובילו ןויד םיפתתשמה ומייק םויסל .ךכל םייעוצקמ םילכ םהידיב ,"םיבשותהו בושיה תלעותל ימוקמה דעווה תדובע תא םדקל ךכבו תרוקיבה תדעו תרגסמב לועפל םיישעמ םילכ םירבחל התנקה ןויעה םויב תופתתשהה יכ םינימאמ ונא" לכב תונפל םינמזומ תודעווהו םידעווה ירבח .תורישה תמר תאלעהב יעוצקמו יזכרמ סיסב תפתושמה הדימלה ךילהתב האור הצעומה" ,הצעומה רקבמ – יזוב המלש רמוא ."תורישה תוכיא תאלעהו יעוצקמ חותיפמ קלחכ ,הצעומב םידיקפתה ילעבל תיעוצקמ הלאש לארשי הצוח שיבכ תרבח ל"כנמ הצעומב רוקיבל אב השיגפל אבו הצעומה שאר לש ותנמזהל הנענ , ןוא בל ןבואר -לארשי הצוח שיבכ תרבח ל"כנמ תיתביבסה הדיחיה להנמ אריפש ןורילו הצעומה סדהנמ -רימש ךורב ,יקסבלוח קיציא םע ףלחמ דעו תות -ןיע ףלחממ לחה ,ןופצ ןוויכל שיבכה ךשמה חותיפ תוינכות תא רקס לארשי הצוח ל"כנמ ותמורתו שיבכה תובישח תא שיגדה הצעומה שאר .תקוש תמוצ דעו המק תיבמ ,םורד ןוויכלו ךמוס .טרפב הצעומה יבשותו ללכב ןופצה יבשות לש םייחה תוכיאל .רוזאה יבשות םילבוס םהמ שער יעגפמב לופיטל השירד ןוא-בל ןבואר ל"כנמה ינפב ולעה הצעומה יגיצנ עטקה ןונכת תרגסמב ,םיקילא יבשות םילבוס ונממ שערל יטסוקא ןורתפ ןתמ קודבל חיטבה ל"כנמה םילבוס ונממ ,שיבכב "םירפת"ה לש שערל ןורתפ םדקהב קודבל חיטבה ןכו "םסוא"ל תות ןיע ףלחמ ןיב 6 שיבכ לע ןוידב ,ךורבו ןוריל ,קיציא ,ןוא בל ןבואר .השנמ תומר יבשות .לארשי הצוח שיבכ תרבחל הצעומה ןיב הפיצר תרושקת יכרד םויק לע םכוס ,ןכ ומכ ל"קק תרמצ םע הצעומה שאר תשיגפ תקמעהו תרבגהב ןוידל ,ל"קק תרמצ םע ושגפנ ,ינבואר רגה - ירפסויבה בחרמה תמאתמו יאלוזא םהרבא - הצעומה ל"כנמ ,יקסבלוח קיציא - הצעומה שאר ירפסויבה בחרמלו הצעומל ל"קק ןיב תופתושה .ןופלטה תועצמאב השיגפב ףתתשה ,הלחמ בקע השיגפב ףתתשהל ונממ רצבנש ,רלצנטש יפא ל"קק ר"וי םיפסונ םיינפוא יליבש תמקהבו םיקילא בשומל הסינכה גורדישב ,ירפסויבה בחרמהו הצעומה לש בחר טוליש טקייורפב עויסב ךרוצה תא ל"קקב םיריכבה ינפב ולעה הצעומה ישנא .הבשהה לעפמ תרגסמב לודגה םימה רגאמ תמקהב ל"קק תופתתשהב ידיתעה ךרוצה תא ,הצעומה שאר שיגדה ,ןכ ומכ .הצעומה ימוחתב .הצעומה לש עוצקמה ישנא םע הלא םיאשונ םדקל ,ודרשמב יעוצקמה תווצה תא החנה ,רלצנטש יפא ,ל"קק ר"וי .הצעומה ןיבל ל"קק ןיב הלועפה ףותישו רשקה קודיהב תובישחה תא ושיגדה ,ןופלטה תועצמאב ןהו םוקמב םיחכונה ןה ,השיגפב םיפתתשמה ל"כנמ םע השיגפ ןמליס יסוי ,החוורה דרשמ ,ןמליס יסוי ,החוורה דרשמ ל"כנמ םע שגפנ יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר םירגוב םידבוע הב ,תינגרוא הוח - "םימלת"ב ודיגמ ץוביקב רוקיבל עיגה רשא םידחוימ םיכרצ םע םייתרבח םיתורישל הקלחמה תלהנמו יאלוזא םהרבא - הצעומה ל"כנמ וולתה הצעומה שאר לא םיתורישל הקלחמל םיפסונ םינקתב עויס ןמליס יסוי ל"כנמהמ שקיב הצעומה שאר .הנאת תירש - ועציבש ,הצעומה יבושייב תיתליהק תוליעפל םידחוימ םיביצקתב ןכו הצעומה לש םייתרבח .םיקילא רובע יתליהק יוולל ידוחיי ביצקתל השקב ל"כנמל הצעומה שאר הנפה ,ןכ ומכ .תובחרה םיתורישל הקלחמבו הצעומב ףסונ רוקיב םייקלו יבויח ןפואב תושקבה תא קודבל חיטבה ל"כנמה .םייתרבח 3 2014 רבמטפס | ןודיגמ
   1   2   3   4   5   6   7   8