Page 2 - megidon sep 14 (1)
P. 2
הצעומב !םירקי הצעומ יבשות םילפונה תוחפשמ םע ונביל ."ןתיא קוצ" עצבמב םישק םיישדוח ונרבע .הריהמ המלחה םיעוצפה תואמל םילחאמ ונא .ארונה ןבאכב ,הצעומה יבשות ,םיאולימבו רידסב םיבר םילייח !םהילע ונתוואגו הכרעמב ופתתשה םורדה יבשותמ ףלאמ רתוי הכרעמה ךלהמב וחריא הצעומה יבשותו יבושיי ףטוע יבושיי תדימע תא סנ לע תולעהל שי .םהל הנותנ תדחוימה יתכרעהו תפוקת םיבשותלו ףטועה יבושייל לחאמ ינא .םישוחנה םיבשותהו הזע רשפאה לככ הכורא טקשו העיגר .תילכלכו תיפרגומד החימצו הרזע לש ,תושגרמ תויבויח תועפות תילארשיה הרבחב ולגתה הזה ץיקב ,הרובגב ומחלש םילייחב תרדהנ הכימת ,םורדה יבושייל עויסו תידדה םילייח לש תויוולהב םיפלא תורשע לש םידקת תרסח תינומה תופתתשה השדחה םידומילה תנשל םינפה םע טפושה תמר ידלי תומילא ,תונעזג לש רתויב תוילילש תועפותל ונפשחנ דגנמ .םידדוב יגיהנמ ,ונלוכל .דואמ םישק תוינוציק ייוליגו תונלבוס רסוח ,תיזיפו תילולימ !החלצהב ןושאר רגתא שי ,םיבשותו םירוה ,םיכנחמ ,םיבושייהו תוליהקה ,רוזאה .הזה רשקהב הלעמב ,בושחו לודג ךלהמ ,הביבח תעבג םע ףותישב ,ליבות הצעומה הממיב תועש 24 לעופ הצעומה דקומ םיבושיי תללוכה ,ןוריע הלעמ תימוקמ הצעומ םע הלועפ ףותיש לש תועצמאב תוינפו םיחוויד תלבקל ןימזו .םיבר םימוחתב ,הרע ידאווב םייברע ןופלטה .הצעומה לש טנרטניאה רתא תועצמאבו דואמ רעטצמ ינאו הזע תעוצרב עשפמ םיפח תואמ ועגפנ תוברקה ךלהמב עשפמ םיפח גרה לע תוירחאהו ותומכ ןיאמ ירסומ אבצ אוה ל"הצ .ךכ לע 107 :יתיב ןופלטמ .תומגרמו םיליט תיחרזא הייסולכוא ברקב ביצהל רחבש ימ לע תלטומ םע ינידמ רדסה םודיקל ךרד לכב לועפל לארשי תלשממל ארוק ינא 04-9598404 :דיינ ןופלטמ קר םיאיבמש תלחותה ירסח םימדה יבוביס תא עונמל ידכ םיאניתשלפה .םידדצה ינשמ תונברוקו לבס לש םילועמה רפסה יתבב השדח םידומיל תנש החתפנ שדוחה תליחתב – ןודיגמ הנש םידימלתה לכל לחאמ ינא .םיכרעל ךוניח לע קזח שגדב ,הצעומה םיליבומהמ אוה "ודיגמ" רפס תיב יכ ונרשבתה םינורחאה םימיב !תחלצומ ודיגמ תירוזאה הצעומה ןותיע .הצעומה לש םויה רדס זכרמב אוה ךוניחה .םיכרעל ךוניחה אשונב ץראב www.megido.org.il םינשה שמחל חותיפ תינכות הצעומה תאילמב ונרשיא יצחו שדוח ינפל ןהכ יתור :תבתכו תכרוע תלעבו דואמ תרגתאמ ,לקש ןוילמ 65 לש ףקיהב תינכותה .תובורקה רתוי תינכותה תרגסמב .םיבושייבו רוזאב יתועמשמ םודיקל לאיצנטופ rutcohen@yechiam.org.il • 052-3750050 רתוי לש םידקת רסח םוכסו ךוניחב םיטקיורפל וצקוי לקש ןוילמ 30 - מ רינרב לעי :תמלצו תכרעמ תזכר םיבחרנ םיבאשמ תללוכ חותיפה תינכות .םיבושייל רבעוי לקש ןוילמ 9 - מ megidon@megido.org.il • 052-3790613 .החוורה יכרצלו תרגובמה הייסולכואל ,תוברתל ,טרופסל ,ןורש תעפי ,ןרטש ןירק ,ןרוא תאיל :תכרעמ ירבח ,הבריו יתנ ,עלס הויז ,םיכח דרע ,רפוג העונ ,ינבואר רגה יבושיי לכל .תחלצומו הבוט הנש הצעומה יבשות לכל לחאמ ינא ןניק ןורש ,בונרג ימולש הלועמה םידבועה לגסלו .תיתרבחו תילכלכ החימצ לחאמ ינא הצעומה תויעוצקמבו תוריסמב ,תונמאנב תרשל ךישמהל לחאמ ינא הצעומב 050-6816401 • השמ תינור :תועדומ רודמ תזכר .הצעומה יבשות תא 050-5602549 • ”תשקשוקמ“ - זר ןזוס :יפרג בוציע יקסבלוח קיציא - הצעומה שאר ,חמש גח מ”עב ןופצ םיטקייורפ.ג :סופד ודיגמ תירוזא הצעומ :ל”ומ 2014 רבמטפס | ןודיגמ 2
   1   2   3   4   5   6   7