Page 19 - megidon sep 14 (1)
P. 19
תוברת בלבש םולשה תא רישל ,הבילבש םולשה תרבעהל הלש םילכה .םירחאל ותוא ריבעהל וביל ךותמו בלבש םולשה תא אוצמל םדא ךירצ לכה ינפלש הנימאמ ,דעלג ,38 ,ןדימ תליא הלש טקייורפב םיפתוש תויהלו Headstart רתאל סנכיהל תליא םכל תארוק ,ןושארה המובלא תאצוה םע ,הלא םימיב .הקיסומהו תרושקתה ןה קסיד האיצומו רחואמ ןושארה הנב תא הדלי ,רחואמ האשינ איה .לבוקמל סחיב ,רחואמ הל םירוק םירבדהשכ תלהבנ אל ,הל םיאתמה בצקב ,יזיאב םייחה תא תחקול תליא .ול ןוכנה ןמזב הרוק רבד לכש השוחת ךותמ לכהו רחואמ ןושאר וידרל אבא לש םיטילקתה תונחמ ל"וחמ זיטנבסה תוקהל לש םיקירפ הירוה ויה ,הנטק הדלי התויהב דוע ,התודלי זאמ תליא תרבוחמ הקיסומה לא .הקיסומל הניזאמ , תובר תועש הלבמ התיה הב ,םיטילקת תונח היבא חתפ ךשמהב .התיהשכ תשגהב יתקסעו תופסונ וידר תונחתב יתכשמה ל"הצמ רורחשה ירחאו" ,תרפסמ איה ,"צ"לגלגו צ"לגב ינא 18 ליגמ" .םינוש טנרטניא ירתאב םג םיאשונ םתואב יתקסע ךשמהב .םינכת תביתכבו םייח תוכיאו תוברת ימוחתב תוינכות ,וישכעו תיבב ונלש ןבה ,רמתיא תא יתלדיג יכ" ,תליא הריבסמ ,"ןיינעב הקספה יתישע תונורחאה םייתנשב" םשב השדח תינכות 'םייחה תוהמ' יטנרטניאה וידרב יתמזי הנורחאל .םיניינעל תרזוח ינא ,ןגל ךלוה אוהשכ תינופוידר המב תתל תכלוה ינא התרגסמבש ,םיגחה ירחא דימ הלעתש ,)תואיצמ הדוקנ םירצוי( 'תואיצמ .םירצוי' eilat.meidan@gmail.com :ליימב רשק יתיא רוציל ןתינ .יתרבח סויגל םיטקיורפ תרגסמב םישנא לש תויומזיל ימינפה םולשה תאיצמ ןושארה המובלא תא טילקהל תליא הנפתמ ,ןגב רמתיאו אמאל הכפהש רחאל ,וישכע יתייה אל לבא ,ןומה הזב יתקסע" ,תרמוא איה ,"הקיסומ ביבס ןמזה לכ יתייה" Peace of heart - טראה ףוא סיפ ,דיגהל ,איצוהל תלוכיה תא יל שי ,תבשוימ ,החפשמ תשאו אמא ינאשכ ,םויה .הז תא איצוהל הלשב ,"תילגנאב היה דימת הקיסומל רוביחה .תילגנאב םלוכ .הדנ'גא התואב םלוכו הניחלמו תבתוכ ינא םירישה לכ תא .אל וא חילצא ינא םא הלאשב היולת תויהל ילב .תילגנאב הריש תבתוכו הרטיגה םע תבשוי ינא יעבט ןפואב .הנטק יתייהש זאמ תיבב יתעמשש המ הז" ,תליא הריבסמ .תילגנא איה םהלש הקיסומה תפשש ,םלועב םיריעצ הקיסומ ישנא וא םירמז דואמ הברה ומכ .םלועהמ קלח ינאש ,ילש תוהזהמ קלחכ ,השיגרמ ינא )הנימינבמ בהל ירמוע( הרטיג ,)לאכימ ןגעממ ,ןגוע-זע םתור( םיפות ,)םובלאה תא םיטילקמ ונחנא טפושה ןיעבש ולש ןפלואבש -םר ביבא( סב לע יונבש ,בכרה יביבס יתשביג ,עיפוהל םיצור ונחנא .הז תא ביחרהל הווקמ ינאו םיקילאב ונעפוה ,דעלגב ונעפוה ,השנמ תורעי לביטספב ונעפוה ,ןטקב ונלחתה .תיטסוקא הרטיג לע תנגנמו הרש ינאו ."וידרב ונתוא ועימשיש Peace of mind לקשמ לע Peace of heart הרומכ .ריבעהל הצור ינאש רסמה תא ריבעהל םיעצמא םה הקיסומה םגו תרושקתה םג" ,תליא תרמוא ,"יתניחבמ" הז ידי לע םילהונמו תובשחמו תושגר ןיב םיענ ןמזה לכ ונחנאש תעדוי ינא ,תועדומהו הרכהה רקחב תקסועש ,הגויל םולשה תאיצמש הנימאמ .הצוחה עיפשיו רתוי ליכיש רתוי ביצי ,רתוי טקש ,רתוי קומע םוקמ ןמזה לכ תשפחמ ינאו תא ןתמל ,תועדומ תולעהל לכונ םא ,ימינפ קבאמב ונכותב םייח ונלוכ ירה .האלה עיפשהל לוכי דחא לכ לש ימינפה ,"םויה .האלה דהדהת ,תוכיאה ,םולשה ,בוטה תאיצמש הנימאמ ינא .ונל הבוט רתוי היהת ונלש םייחה תביבס ,קבאמה םוקמהמ אל אוה םויה ילש ןיינעהמ קלח .הז תא תושעל הלוכי ינא ןכלו Peace of heart רתוי יל שי" ,תליא תנייצמ אל ינא ,תתל המ יל שי ,רמול המ יל שי ,ילשמ הבהא יל שי ,ינא וז לש םוקממ אלא .יתוא ובהאת השקבב ,ינא הנה לש ,םימלש תויהל ,שגרל ,ונמצעל םינמאנ תויהל ךרוצב םיקסוע ילש םירישה .רלוד ןוילימ חיוורהלו תבכוכ תויהל תשפחמ ."םתוא םישפחמ םלוכ .םלוכל םיעגונש םירבד .הבהאו תודידב ,תודחא תשוחת יתרבח סויגל טקייורפ רפסמש ואידיו םילעמ" ,הריבסמ איה ,"םיוסמ רתאב ףד םיחתופ" .תיתרבח תשר תועצמאב ,קסידה תקפה טקייורפל ףסכ סויג לש ךרדב תכלוה תליא םג ,הינפל םיבוטו םיבר ומכ תיטרפ העפוה וא ,העפוהל סיטרכ וא ,שארמ םובלאה תא וא .תורושת תונקל םישנאל העיצמ ינא .ןמזו םוכס םיביצקמ .טקייורפל תואצוהה ןומימב הרזע םישקבמו ,תוליעפה לע הווקמ שממ ינא .דבל םימילשמ ,ףסכ ןיידע רסח םא ,רדגוהש ןמזה דעיל םיעיגמשכ .טקייורפה תא ןממל יל רזוע ,תורושתה תחא תא הנוקש ימ לכ .דועו תוניירק סרוק ,עוריאב . "הזה טקייורפב יל רוזעל וצריו םהילא רבדי ,רתאב וארי ועמשיש המש הווקמ .ובהאיו ורבחתי םישנאש http://www.headstart.co.il :השדחה הנשה תארקל םכל שדחתהלו ףתתשהלו םשרתהל םינמזומ םתאו ריוואל הלע תליא לש טקייורפה "הקיזומ" >>"תונמוא" >> "םיטקיורפה לכל" וצחיל טקייורפל העגהל לוחמה ןפלואב םידומילה תנש הלחה . םיגחה םות דע תדחוימ תינכותב ולחה ,'בי – 'ח תותיכב ,םירגובה לוחמה ןפלוא ידימלת . בחרה להקל םיחותפ ויהש , סיפה לעפמ יעוריא תרגסמב "םירדח ינש" ,דחוימ עפומב ופצ ןפלואה תודימלתמ 55 -כ .םירדח ינש תרידב םירבג גוז לש םייח ראתמש ,רואל ןרואו דלפניש בינ םינדקרה גוז לש ,"הריז" עפומב ופצ שיא 80 - כ .םידומילה תנש תליחתל תננערמו תיגיגח החיתפ הוויה ,דבלב לקש 20 לש תילמנימ תולעב ,עוריאה . 'ז– ןג ידליל לוחמה ידומיל וחתפיי תוכוס ירחא דימ 19 2014 רבמטפס | ןודיגמ
   14   15   16   17   18   19   20