Page 18 - megidon sep 14 (1)
P. 18
תוברת האצרה קרמ רתוי הברה רוזאה לכמ םישנא ץוביקה ןודעומב ,ברעב ינש םוי ידימ םיסנכתמ וב ,"תדמול הליהק" טקייורפ תא ,טפושה ןיעב ,למרכ סומעו תיריא םילהנמ הנש 11 הזמ אתווצב דומללו תואצרה עומשל .המח תילאוטקלטניא הריוואב ,רוזאהמ םידידי םע ,הגועו הפק סוכ לע ,20.10.14 -מ לחה ,ינש םוי ידימ ,השדחה הנשה ינפ תא תלבקמ תדמול הליהק הילאוטקא רתוי םינכתה םוחתב" .רוזאה ישנא לש ,תדחוימ דואמ אתורבחב ,םינוש ןיינע ימוחתב םידומיל ןמזמה ,ירוזא טקייורפל ךפה ןמזה םעו דבלב טפושה ןיע ירבחל טקייורפכ ליחתה הז" ,וזה תרגסמה לועפל הליחתהשכ .המודכו בושייה לש הירוטסיה ,לארשי ץרא ידומיל .ילאוטקאה ילארשיה ןוויכל םינופ רתויו רתוי ונחנא" ,סומע טרפמ "ורבע םינשמ יוניש שי תוזכורמ תואצרה םיאיבמ ונחנא םויה .הילאוטקאב רתויו ך"נתב םיניינעתמ תוחפ םישנאש וניאר" ,ןייצמ אוה ,"ןמזה םע .דומלתו ך"נת רקיעב ,תודהי ידומילל דואמ היה ןוויכה ,תיטסלפה ,תויונמאה םוחתב תואצרה בלשל םידיפקמ ונחנא .לארשי ץרא ימיב םינוש םימוחת לש תוחתפתה ,םישיא ,ןשיה בושייה לש הירוטסיה ,םיילארשי דואמ םיאשונב ,תוילטנורפ תואצרהל הבשקה לע םינומא תוחפש םישנא לש םג תופתתשה רשפאלו םירחא םינוויכמ םג תודהי שוגפל םילדתשמ .ילארשי – ידוהי טביהב ,תורפסו הקיסומ ,םישנ לעו םישנ יפמ תואצרה הברה םיאיבמ ונחנא ,ונלצא הצרמש ,םיכח רתסא 'רד תוכזב טעמ אל .היגולואיכרא ךרד תוילארשיו תודהי ירחא בוקעל םיניינועמש הלאכ םג ."םיניינעמו ןפוד יאצוי םייח ירופיס ,םיידוחיי םיאשונ םג .םינוש םיאשונ לש בחר ןווגמ םיבלשמ ,הנשה תא םינווגמ ונחנא לודגב .בושייה לש הירוטסיהב םייתוכיא םיצרמ קר הביבסהמ םיאב םבורב םיצרמה .תיאטיסרבינוא המרב ןה תואצרהה" ילעב .המודכו םינרוא ,הפיח תטיסרבינואמ" ,סומע רפסמ ,"ונלש תימדקאה .ונלש םיבושייהמ םיצרמ לש רדאק םג חתפל דואמ ונל בושח .הביבסהמ עוצקמ .םתוחמתהו םהידומיל ירפמ תונהיל םירבחל רשפאל םגו המב םהל תתל םג תא ביחרהלו תונוש תופקשהו תועד ילעב םישנא איבהל םידיפקמ ונחנאו .תואצרהה ןווגמ תא רישעהלו העיריה ונבה ךכ .קבדיפ םילבקמו ןולאש םישנאה ןיב םיריבעמ ונחנא הנוע לכ םויסב האצרה לכ אלא ,דחא אשונב תואצרה לש םיפצרב םיניינועמ םניא םישנאהש תויפיצפס תואצרהל אובל תורשפא םישנא ינפב חתופ הז .המצע ינפב איה .םתוא םיניינעמש םיאשונב ףרטצהל םכתא םינימזמ סומעו תירינ :לאמשמ .האצרה םיעמוש תדמול הליהק ישנא םינימזמ ונחנא םיתיעל ,הנוע ירחא הנוע עובק ןפואב ונתיא םידבועש םיצרמ םנשי ."בוש םתוא עומשל ןיינועמ רוביצהו םיבוט םהש םיעדוי ונחנא םא ,הנועב םיימעפ וליפא םתוא שגפיהל םיכחמ שבלתהל ךירצ אל .תיב ילענב וליפא ,תיבהמ ואצ ,םירמוא ונחנא טפושה ןיע ישנאל .האצרה לכב ןיינעה יפ לע םיאב רשא ,טפושה ןיע ירבח םה" ,סומע רמוא ,"םיפתתשמה בור" .רוזאב םיבושייהמ םיפסונ םישנאו .ודיגמ ץוביקמ םישנא לש הלודג הצובק ונל שי .עוריאל םג אלא ,דומלל קר אל םיאב םהש םישיגרמ טלחהב םירחאה .בורק הפ הז .עוסנלו םיקוסעש םיריעצלו תוחפשמ ילעבל םג רשפאל ידכ ,ברעה תועשב הז תא םייקל םידיפקמ ונחנא .רתוי םיריעצ םישנא םגו םישנא רתוי תוארל םיצור ונייה .קיפסמ אל הז לבא םיכחמו םיעובק תונחלושב םיבשוי םישנא ,תויורבח ,תויורכיה תורצונ ןמזה ךשמב .יתרבחה טביהל הלודג תועמשמ םתניחבמ שיש םידיעמ םיפתתשמה .עיגהל ,םויה ךלהמב .הפ ורצונ תוגוז וליפאו ינשל דחא ."תיאטיסרבינוא האצרה קרמ רתוי הברה הז .הפקו דוביכ שי" ,סומע םכסמ ,"החיש תרוצב ,אתווצב ,ןודעומ תריוואב םימייקתמ םידומילה "םיררושמה וריש" "בוגרא לע בוגעל" םיררושמ יריש ברע ...םיפונ ,תומוקמ" בוגרא השס ןיחלמל הווחמ ברע :תא םיחראמ - םיסופיטו .ותדלוהל הנש 100 תואלמב ןורהא תימולש "לארשי ץראב עסמ :תא םיחראמ 27.02.2014 26.12.2014 "לרוק" לבמסנאו בוגרא רמתיא 21:30 העשב 21:30 העשב ףרש יבצ :ילקיזומ לוהינ 31.10.2013 21:30 העשב "הל אוה ול איה" הבהא ירישו םיטאוד ברע רמזה יעפומ יכיראת תא םתא וניירש אנא םכתא איבהל וחכשת לאו ,םכלש חולב :תא םיחראמ "השקבב תואמצע הצורש ימו" .םירבחה תא יסלברט לטימ 24.04.2014 ,הכירעב קומע םיעוקש רבכש ,ונחנאו 3.07.2015 21:30 העשב ,תורזחו הביתכ תויאבצה תוקהלה יריש תגיגח .דחיב רישלו םכלוכ תא שוגפל םיכחמ 21:30 העשב !חמש היהיש ,םילייח ירישו יאכז ודוד ,םכלש 2014 רבמטפס | ןודיגמ 18
   13   14   15   16   17   18   19   20