Page 16 - megidon sep 14 (1)
P. 16
םיבושייב םיקילא תחלצומ לבא העונצ החיתפ תיירי ,יתימא הלועפ ףותיש הפ היה לכהמ רתוי .תפתושמ תיתוברת היישע דועל ןוצר לשו חור תוממורתה לש השוחת םתיא ואיבהו םיקילאל םילילצ ואב ברעמל חרזמ ןיב ,תיתוברתה המרב םגו היישעה תמרב םג עוריא לש תרוסמ ןנוכל ליחתהל ןושאר ןויסינב ,םיקילא ישנא לש ןתלעפו לודג תווצל ורבח ,השנמ תומרמ רפוע ויז םע דחיב ,האלנ יתלב תוברת םזי ,טפושה ןיע ,אריפש עטנ .תיברעמ הקיסומ םע הלש בולישו תיתנטוא תיחרזמ הקיסומ לע ססובמ ,ילקיסומ .דוע לש רדהנ םעט םלוכ לצא ריאשהש ,דחא ברעב ,הז בלשב ,וחתפ ,םימי המכ ןב לביטספ םחור יניעב םיאורש ,םינגראמה ,"ןונגס לכבו בושי לכב ,םיירוזא םיעוריא תויהל םיכירצש ןימאמ ינא" םיקילא ,קמעה ןיע םיבשומה" ,ותפקשה תא אריפש עטנ חטוש רסח דואמ הזו ונלש םיעוריאב םיברועמ קיפסמ אל ,זוע ךרדמו ,הלש רוק דראהל .תיחרזמה הקיזומל דואמ רבוחמ תישיא ינא .יל תיחרזמ הקיסומב תמאב קסועש עוריא ,רוזאב ,הפ ונל ןיא .תורוקמל םיאתמ דואמש ימצעל יתרמא זא .בושח דואמ הזש בשוח ינאו דואמ תווצ םש ונאצמ .םיקילאב אקווד ,הזה םוחתב והשמ תושעל .ולש יפואה תא ,ולש םיטרסניאה תא איבה דחא לכ .יניצרו דמחנ .םיאיבמ םישנאהש םינוויכל חתפתמ רבדהו ןויער םע םיליחתמ ,םיקילאמ ה'רבח השולש לש העפוהב ליחתה" ,עטנ רפסמ ,"ברעה םייחרזמ םיריש ינש רש ,ןסח תימע ,תינמיתב םיריש ינש רש ,ןסח יש םויה( ביבט לאננח עיפוה םהירחא .תינוויב םיריש ינש רש ,ןלזוג ליגו רשו ביבט לאננח תויהל הזה ברעב רזחש ,זוע ךרדממ ,)רוזמ ןנח .תינמיתב םקלח ,םיילניגרוא םייחרזמ םיריש ינש םע דחי ,קמעה רמשממ רוא-בל לשא ,ריעצ רוחב לש בכרה זמר היה הז .חרזמה לא זא'גהמ ארקנש עטק ושע ,ולש םירבח לש עפומ ברעה תא םתח .ןווגמ דואמ םוקמל םינווכמ ונחנאש ךכל .םיקילאב בוהא דואמש ,ןולקד ,תיטנטוא הקיסומ םע ,טאל ,טאל לדג הז תא תוארל הצור יתייה ינא ןלזוג ליג :םוליצ עטנ םכסמ ,"הפ םייחש םישנאל םימיאתמש ,םינוש תונונגסב ."תחלצומ לבא ,העונצ החיתפ תיירי התיה וז" .דואמ שגרנ ,תיביצקתו תינוגרא הניחבמ ,ימוקמה דעווה ןיבל םיקיפמה ןיב רשקה שיאכ שמישו ,ברעה תקפהו ןוגראב דואמ ליעפ ףתוש היהש ,בושייה דעו רבח ,יריס ארויג לש תונעיההמ םיעתפומ שממ ונייה !גונעת .תג םיסעולו םיבשוי ,םיקילאמ םיריעצ םירוחב םע דחי ץוביקהמ םיריעצ םירוחב תוארל" ,קפרתמ אוה ,"היווח התיה וז ,חא" ."םיקילא יבשותמ רתוי תוארל םיצור ונייה אקווד" ,ףיסומו ארויג ןייצמ "םינומהב שממ ואב םהו ברעה ינפל םימי 3 תועדומ ונילת ,םיצוביקהמ ה'רבחה דעווה ישנאו תוברת תדעו ירבח ,םישנא לש םיהדמ תווצ ונל היה" .תוברתה תדעו ישנא ןיבל ימוקמה דעווה ישנא ןיב הלועפה ףותישמ דחוימב הנהנ ארויג ,הנכהה ימי ךלהמב ןכא הזו חילצי הזש םיאנתה לכ ויה תמאב .הצעומה לש תיביצקתו תינויער הכימת ונל התיהו ןפוד תאצוי היווח התיה ויזו עטנ םע הדובעה .םיהדמ הלועפ ףותיש היה .ימוקמה ,"םינשה םע .תפלאמ הרוצב ברעה תא החנה ,בשומה שיא ,דוד ץרפו ןיינעמ דואמ היה םינגנה םיבכרהה לש בולישה ,תודבוכמ תועפוה ונתנו המב ולביק ונלש ה'רבח .חילצה תיתנטוא הקיסומ ותוהמש ,םיינוציחו םיימוקמ ,םינמא רתוי הברה תופתתשהב ,השולש םיימוי וליפא ךראיש ,םיקילאב עובק לביטספל הז תא ךופהל םיצור ונחנא" ,ארויג רמוא ."ברעמל חרזמ ןיב ילקיסומ רוביחו תונוש תוצראו תודעמ ץיק גנינפה קמעה ןיע .םיבשותה תבוטל ימוקמה דעווה ןגריאש ,ץיק יעוריא ינשל ועיגה םירוהו םידלי תורשע ,תועוב לש תואנדס ,םיבוטר םינקתמ ,םיעושעש ינקתמ ללשב וליב םידליה םידבכה םוחה ימיב תננערמו הבוטר ,תחלצומ תוליעפ דועו ףצק חתות ריבגהלו תולעהל הבושח הרטמל ול םש ,בקעי קיציא לש ותושארב ,ימוקמה דעווהש חמש ינא" :בושיה ריכזמ - יול יסוי שאר לש השיגה תרגסמב ,םיביצקת ןתמ תודוה העייתסה תחלצומה תוליעפה .בושייב רעונו םידליל יאנפהו תוברתה תוליעפ תא ."הצעומה ידבוע לש יווילהו םיבושייה תא חפטלו חתפל ,יקסבלוח קיציא הצעומה 2014 רבמטפס| ןודיגמ16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20