Page 15 - megidon sep 14 (1)
P. 15
ירפסויבה בחרמה תויגולוקא תולעות אשונב טפושה תמרב שגפמ הרטמב ,ץוביקה תלהנה יגיצנו םיניינועמ ץוביק ירבח ןיבל בחרמהו הצעומה יגיצנ ןיב שגפמ טפושה תמרב םייקתה ,ירפסויבה בחרמה ליבומש ירוביצה ךילהתה תרגסמב ןתואמ םיבשותה םילבקמש תולעותה ,ץוביקה תא תובבוסה תויגולוקאה תוכרעמה ורדגוה .תמאתומ קשממ תינכות תיינבו םיבשותה י"ע תויגולוקא תולעות רוחבל .ןהילע הרימשב הנוילע תובישח םיאור םיבשותהש תולעותה ןה המו ןהילע םייאמ המ ,תולעותה תא גישהל רשפאמ המ ,תוכרעמ םישגפמ םימייקמ ונא ,ירפסויב בחרמכ תולהנתהה תויועמשמ תשגנה לש ,בחרמהו הצעומה לש הדובעה תסיפתמ קלחכ" :יקסבלוח קיציא לש החיתפה ירבד ךותמ .ןהיניב רשקהו םדאה ייח תוכיא רופישל תויגולוקא תוכרעמ לש ןתמורת ,הביבסה לע םדאה לש תועפשהה םע תורכיה םתרטמש ,הצעומה יבושיי לכב ."הצעומה תוינידממו הצעומה תולהנתהמ דרפנ יתלב קלח וניה לבא ,ירפסויבה בחרמה ידי לע לבומ ךילהתה לחנ • תינובשע התב • תואלקח יחטש • םדא עטנ רעי • :טפושה תמר תא תופיקמה תויגולוקא תוכרעמ .עקרק ףחס תעינמ • )תננכותמ( תוריית • יקנ ריווא • םיכרעל ךוניח • םינימ ןווגמ • םילויט • שפונ • תוירטפ ףיטק • טרופס • רעי :תויגולוקאה תוכרעמהמ תולעות .טרופס • םינימ ןווגמ רומיש • יקנ ריווא • תופירש תעינמ • ?הסנרפ • קורי ףונ • םיחטש תרימש • )רמשמ דוביע – ףחס ינפמ( עקרק תרימש • תואלקח .הייתשל םוהת ימ- םימ לוחלחו ןוניס • יעבט שרוח לש לודיג תיב תוחתפתהל לאיצנטופ • עקרק ףחס תעינמ • הסנרפ תינובשע התב תוריית • רוזאה לש גותימ • תימוקמ הוואג • םייח תוכיא • לחנ םייח תוכיא–תימוקמ הוואג • םימ ןוניס םימ תוכיא – םימ • יפונ ןווגמ :רומישל תובושח תולעות .םיצרפתמ םינימ • 4*4 יבכר ,םינורוטקרט • ןוישיר אלל דייצ • תוימוקמו תוימואל תויתשת • ףונה תא תונשמ – חור תוניברוט :תולעותה לע םימויא תונייעמו םוהת ימ םוהיז תעינמל תרקובמ הייער • )םינת ,םיריזח( םיצרפתמ םינימ לוליד • תופירש תעינמו חטש תרימשכ הערמ – תרקובמ הייער :תולעותה תא רשפאמ המ .הפיכאו הקיקח • ךרוצל תוליעפב רוביצ ףותיש • הביבסל רשקה קוזיחל תויכוניח תויוליעפ • 4*4 יבכר דגנ חוקיפ ךרוצל םיסימ םלשל :תולעותה לע רומשל ידכ תושעל םינכומ המ תופתוש • בושיה לוהינב רבעמ רוזאכ ירפסויבה בחרמה תינכותב רדגוהש רוזאב םיאצמנש התב יחטשב טפושה תמר לש תמאתומ תולהנתה תניחב • תועדומ תרבגה .הפיכא תויוליעפב תופתתשה • רוזאב ןונכתב 30.10.2014 > יעיברה ודיגמ ירקחמ סנכ תארקל קמעה רמשמ ץוביקב ברע -צ"החא תועשב ,30.10.2014 ,ישימח םוי הירוטסיהו ,תוברת – הרבח ,הביבס ימוחתל ושדקויש םיבשומ 3 –ל סנכה קלוחי הנשה םג םימדוקה םיסנכל המודב הירוטסיה בשומ תוברת – הרבח בשומ הביבס בשומ תיברע הייסולכוא – בושחו ןיינעמ ךא שיגר אשונ ,שודיחה ינפלש ןורחאה סנכה דעו םתחימצמ ,הילדב תולוחמה יסנכ םדאהו יגולויבה ןווגמה .רוזאב התייהש םתחימצ - רקדייה גניב הרואיל - הנושאר האצרה .1968 תנשב ןיב השעמל הכלה רבחל )הסננ( הז בשומב זאמ רבכ וב קוסעל םינווכתמ ונאש אשונ והז םוק ינפלש לארשיב םיימשה תפיכ תחת לוחמה יעוריאו םיגחה לש יחטשב םייזיפה םייוטיבל םייטרואיתה םיגשומה אל ותוא םג -ךדיאמו ,םירקחמה יסנכ תא ונדסייש והז .תימוקמ תרוסמ תריציו יאפוריא "דנרט" לש בולישכ ,הנידמה .רוזאה יבשותמ תחאו דחא לכ ייחבו בחרמה .ואולמב ףיקהל הנשה קיפסנ ףסונ בלש הוויהש ,הילדב תולוחמה סוניכ רצונ וילעש יתוברתה שרעה - החיתפ תאצרה רוספורפ ,אהבכ הפטסומ - ריכבה הצרמה .םיימשה תפיכ תחת גחהו לוחמה םוחת תוחתפתהב יגולויבה ןווגמה לע םדאה לש תידדהה העפשהה החמתמה ריכב רקוחו החותפה הטיסרבינואב ,"התימ" ירוד תב תימלוש תא הרקחש ,ןתיא לטיור - תרגוסה האצרהה תרהבה ךות ,םדאה ייח לע יגולויבה ןווגמה לשו .1948 ינפל יברעה בושייב ראשה ןיב תונשמ לחה ,לארשיב תטלוב תיאמב התיהש ,קמעה רמשמ תרבח יגולויבה ןווגמה לע הרימש לש תויועמשמה הבשיש תיברעה הייסולכואל םג סחייתי הפטסומ ההוזמ התייה ירוד תב .הנש 50 ךשמבו תמדוקה האמה לש 20 - ה .ירפסויב בחרמב םיירקחמה םיטביהל םגו רוזאב ."םינומהה ןורטאית"ו םיצוביקב תוקפה ,יממע ןורטאית םע לכמ רתוי םירקמ ומיגדי תישילשהו היינשה תואצרהה .אשונה לש םייטילופהו ,1968 ו 1958 תנשב תולוחמה יסנכ ינש יומיב הילע לטוה ךכש תויה ולש רשקהו ונרוזאב יגולויב ןווגמ לש םייטרפ החמתמה ריעצ רקוח ,ילילג רימא - היינש האצרה יסנכמ םיירוקמ םיטרס .יתונמאה ףקיההו לדוגה תניחבמ אישל ויהש .םיבשותה ייחל דחאב .תיאודבה הייסולכואב םירושקה םיאשונב ,סנכה רובע דחוימב ונטקילש 1968 - ו 1958 )עבצב( 1947 תולוחמה גרבנזור ןב - היינש האצרה קמעבש תיאודבה הייסולכואב ילילג קסע וירקחממ ולכוי וניניבש םיקיתווה ילואו( תואצרהה ינכתל תילאוזיו המלשה ווהיו רוביח םינגהו עבטה תושרב למרכ בחרמ גולוקא הבשיש תיאודב הייסולכוא םג רקח ךכו ,לאערזי .)...תירולב םע ,םמצע תא םהב תוהזל ימל -ותוא םיבבוסה םיחטשל ירפסויבה בחרמה .1948 דע השנמ תמר לש םייחרזמה םיילושב והשמ ריאשהל רתומ ךא ,אשונה אולמ תא ףיקי אלש ,קתרמ בשומ והז ?בושח הז המלו ץוביקמ בהל ןונמא וב ףתתשי םגו החני בשומה תא ,הנורחאל ושדוח הילדב תולוחמה יסנכ :הרעה דועו .תואבה םינשל םג הצעומה יחטש ןיב םיגולוקאה ףצרה ירבעמ רוזאב םירושקה םינוש םיאשונב החמתמה ,דעלג ,םירקחמה סנכ ינפל שדוחמ רתוי תצק ,27.9.2014 ךיראתבו השענש בקעמה תואצות ,התוא םיפיקמה םיחטשל התייה םאה ותאצרה תא הז בשומב גיציו ,ונלש .הילד ץוביקב ,שודיחה זאמ יעיברה תולוחמה לביטספ /סנכ ךרעיי םויה ייחל ולא םירוביח לש םתועמשמו הלא םירבעמב ,הנידמה םוק ינפל רוזאה ףונב תקסועה ?הממש ,שארה ךרד 30.10 ב סנכיי אלש המ ,םמחתהל ואוב זא .ונלוכ לש םוי ,"םיצולח"ה ייניעב ותסיפתב ...םיילגרה ךרד ןכל םדוק שדוח סנכיי ןגד יזוע - תישילש האצרה .תואיצמה םע םתסיפת תומיעבו .רוזאב םילחוז ינימ לע ורקחמ תא גיצי . ןהיתויועמשמו ויתואצות רוזאה יבושיימ םיפסונ םיפתושו ,ירפסויבה בחרמה ישנאו ינבואר רגה ,קמעה רמשממ תוברתה ףגא ישנא תא ללוכה ,ירוזא תווצ תרזעב ,טפושה ןיעמ אריפש עטנ קיפמ סנכה תא תישפוח הסינכ > ידוחייה ונרוזא לש ףסונ ןפ דומללו עומשל ועיגהו םינמויב ונמס | ולש תוברתה םלואב סנכה תא קמעה רמשמ ץוביק חראמ הנשה םג תרוסמה בטימכ 15 2014 רבמטפס | ןודיגמ
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20