Page 14 - megidon sep 14 (1)
P. 14
ךוניח המידק דחא דעצ לכב איה לבא ,הירבדל ,םימוכיסל ןמז אל איה ןותבש תנשל האיצי םנמא .םיגלפ רפס תיב לוהינ תונש 8 ירחא ןותבש תנשל תאצוי ןורדג רמת רפסה תיב רבעש םיגילפמה םייונישהמ קלח תוחפל תונמלו רוחאל עגר לכתסהל תרשפאמ תאז .זוע ךרדמ ידימלת ונילא ורבע ןכו ודיגמ ץוביקמ הבחרהה ידלי לש הנוש דואמ היסולכוא הפסונו םידימלת 560 – ל 320 – מ לדג רפסה תיב" ,רמת תרמוא ,"םינש 8 ךות" .תומרופר 3 ונרבע" ,הכישממ איה ,"וזה הפוקתה ךשמב .םתוא רישכהל היה ךירצו יצוביקה ךוניחה ךותב ולדג אלש תווצ ישנא םגו םידימלת םג ונילא איבה הזה לודיגה ."ותוא םשיילו ותוא םינפהל ,וילא ךרעיהל שיש ,לודג יוניש איה המצע ינפב ןהמ תחא לכש ,ימצע לוהינ ,ימואל בושקת ,שדח קפוא לכ טעמכש ,התחמשל הלגמ איה ,ץוחבמ טיבמה תדמעמ המינפ עגר תננובתמ רמתשכ .םדוק דוע םיגלפב ושמומ ,ךוניחה רש רבדמ ןהילע תובושחה תודוקנהו תודנ'גאה ,תומרופרה םישמתשמ םויהש ,'הנוש לבא המוד' ,תווצה ידי לע הבתכנש ,תירפס תיב םידומיל תינכות" רחאה' ץראב רפסה יתב לכב זכרמה אשונה לש םשה תחת ,םיבר רפס יתבבו זוחמה לכב הב הברמ םויה .םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי הברה יכה םידמול ,םינש הזמ םיגלפב .'ינא אוה יתב 12 - מ דחא תויהל ונלבקתהו ונמדקה הז םוחתב םג .תיתועמשמ הדימל לע רבדל רשה הדידמ אשונב .)תיטנוולר הל םיארוק ונחנאש( תיתועמשמ הדימל םיליבומש זוחמב רפסה ,תיתומכ הכרעה ןיב תבלשמש ,הנוש ,השדח הדועת ונבציע ,רבדל םיברמ וב םגש ,הכרעהו ."רפסה תיב לש תיכוניחה הסיפתל תמאתומשו ,תילולימ הכרעה ןיבל םינוש םיאשונו םידומיל תוינכות ונמאתה .ןייצל רמת תשקבמ דואמ םיבושח םימוחת ינש דוע .קוריה םוחתב דואמ הבושח היישע הליבומ הקוריה תוגיהנמה .ירפסויבה בחרמה ינכתל .םיגלפל ידוחיי אוהש רבד ,רוזחימ יקובקב תרומת ,הדיחא תשובלתל היינש די תונח ונמקה ןיינעו .ריינ תועצמאב רשק רתוי ןיא .תנווקמ תרושקתל תירפס תיבה תרושקתה לכ תא ונכפה םירוה םורופ םע האלפנ הדובע .םיכנחמו םירוה לש תווצ ףתושמב הנבש ,הליהק – םירוה – רפס תיב רשק ינבמ לש םגד יפ לע הדובע אוה" ,רמת תמכסמ ,דואמ חמשמו ףסונ ."וב תופתושה תוליהקל ןבומכו רפסה תיבל ןומה תמרותש ,ה"ליה יתווצו יזכרמ תלהנמכ ידיקפת םויס םע םירבד רעונו םידלי תקלחמ .תוער םירוענה תרבח תלהנמ רותב ודיגמ תירוזא הצעומב דובעל יתסנכנ םינש שש ינפל ומרז םימ הברה .הכינח רותב הברה ךכ לכ יל ןתנש ,ילש תיבל הרזחב קינעהל ןוצרו תיתימא תוחילש ךותמ זרכמל זא יתשגינ םיכנחמ הברה ךכ לכ םע דובעלו ריכהל יתיכז ,ועיגה תושדח תוצובקו ובזע תוצובק ,הרגסנ תוערב הנילה .טפושה לחנב זאמ תוערל רושעה עוריאב םאישל ועיגהש ,םיבוט םירבד טעמ אל םג ונישעו ,ונדמלו ונלשכנ ,ונחלצהו וניעט דחיב ,םיריעצ םיכינחו ,רעונו םידלי תקלחמ תלהנמ דיקפתל יתרחבנו טבמה תדוקנו תוירחאה תא יתבחרה ,םינש שולש ינפל .ןורחאה יאמב םייקתהש ובצינש םיירוזאה םירגתאהו םידליה תורבח םלוע תא תויעוצקמ תופתוש םע דחי יתדמלו הקלחמב הדובעה קמועל יתסנכנ .תירוזאה תוליעפב תושדח תורוסמ תריציו םיבשומב ילאמרופ יתלב ךוניח לש תורגסמ יוויל ,יתכרעמ ןיב ןורכנסב ,ונינפב יתקפהש תונבות יתש לע בותכל ,הזה םויסה דמעמב ,תרחוב ינא ןכלו הפינעה תיכוניחה היישעה תא ראתלמ הרצק העיריה .וז תיתועמשמ הפוקתמ םייח ,רתוי םיבוט םייח תווחל םידלי דועו דועל רשפאל ,יתעדל תויהל הכירצ םירוענהו םידליה תורבחב ךוניחה לש ותרטמ תתשומה הרבחב תוסנתהו םייח .תויהל םירומא םהש יפכ התאש לככ הבש הרבח ,השועש הרבח ,תימצע הריצי לע תוגיהנמהש הרבח ,םתוא תפכואו םיקוח תקקוחמש הרבח ,תוירחא רתויו רתוי חקול התא רגבתמ ינא .וישכעו ןאכ ךלש םולחה תא שממלו ,םולחל לוכי התא הבש הרבח ,תישיא אמגוד הווהמ הלש ,ולאכש תוליהקב תויחל םירגובה םהייחב ורחבי תאזכ הרבחב םילדגש םירענו םידלי יכ הנימאמ הצעומלו תוליהקל ךכ לכ בושח ,ןכל .רתוי תובוט תוליהקל םייח םה ןהב תוליהקה תא ךופהל ופאשיו .הזה ךוניחב תובר עיקשהלו ךישמהל ונלש .ילש םיננוכמ םיכרע תויהל דאמ רהמ וכפהנ ,יתחת ויהש תורגסמה תא יתנוויכ םהילא םירבדה תלבקב )ריעצה רוביצה ונלש רשקהבו( רוביצה ףותישו היטרקומדה לש התובישחו החוכ לע יתדמל .תומכסהב םיטקילפנוק ןורתפ לעו תיתרוקיב הבישח לע ,ונלש הביבסלו הרבחל הגאד לע ,תוטלחה הבש השדח הפש שי וישכעו ןמזה לכ ןאכ ויהש ,םיירפסויב תונורקע םצעב םה הלא לכש יתליג הלא לכ תא .הרורבו הטושפ הרוצב םהיניב רבחמש ןפואב הלאה םיגשומה לע רבדל םילוכי ונחנא לכל הדומ ינא .היח ינא הב הליהקה תא ליבוהל ,יתרחב הב השדחה ךרדל הדיצכ יתיא תחקול ינא רתוי בוט הרבח ןעמל לועפל ךישמנש ונלוכל תלחאמו ,דאמ םיבר םהו ,םינשה ךרואל ילש םיפתושה .ולוכ םלועבו לארשיב םיכח לט 2014 רבמטפס| ןודיגמ 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19