Page 13 - megidon sep 14 (1)
P. 13
ךוניח תודסומ לכב םידומילה תנש הרדסכ החתפנ הצעומב ךוניחה תושוחתו תויווח םע םידומילל ורזח םירומו םיכנחמ ,םידימלת .טושפ אל ץיק הנשה רבע ונלוכ לע ויהש החפשמ יבורקל וגאד םירחא ,םורדהמ תוחפשמ וחריא םהיתוחפשמו םיבר םידימלת .תונווגמ םיכסמה לומ ובשי טושפ םיברו בורק רכמ לש תוומ וליפאו העיגפ ווח ףא ונתצקמ ,ליעפ תורישב .תויונשרפהו םיחווידה לילבל םירבוחמ ,םישקה תוארמב ופצו .היישעו הדימל לש האירב הרגשל ,השדח הלחתהל תונמדזה איה םידומילל הרזחה - ךוניחה תקלחמ תלהנמ ,יאלוזא םהרבא - הצעומה ל"כנמ ,יקסבלוח קיציא - הצעומה שאר לש ךוניחה תודסומ לכב רויס רבמטפסב ןושארה רקובב וכרע ,םיפסונ םידיקפת ילעבו ןרטש ןירק .ה"עשת םידומילה תנש תחיתפ יעוריא לע בורקמ ודמעו הצעומה םידומילל ןושארה םויל םידימלתה תואמ תא הליבוה תועסהה תכרעמ ,םרדסכ ולחה םידומילה רפסה יתבב 'א התיכ ידליל םינפ תולבקו םיסקטב םידומילה תא ולחה ךוניחה תוכרעמו החטיבב "םירמוע" רפס תיבב הנש תחיתפ .ודיגמ ןוכיתב 'ז התיכ ידלילו םיידוסיה :הצעומה שאר יקסבלוח קיציא אשנש הכרבה ירבד ךותמ בל תממחמ הכימת לש ,םורדב תוליהק ןיבל ןופצהו זכרמהמ תוליהק ןיב תידדה תוברע לש דואמ תיבויח תחאה .תוילילשו תויבויח תועפות תילארשיה הרבחב וטלב הזה ץיקב" .רתויב השק תילולימ תומילאו תונלבוס רסוח ,האנש ,תונעזג לש תושק תועפות הלילשל וטלב ,דגנמ .םידדוב םילייח תויוולהב םיפלא תורשע לש תופתתשהו םיעוצפב ,םילייחב ,תיתנש שמח חותיפ תינכות הצעומה תאילמ הרשיא הנורחאל ךאו הצעומה לש םויה רדס זכרמב דמוע ךוניחה אשונ .הזה רשקהב דואמ לודג יכוניח רגתא בצינ ונלוכ ינפב יתווצו םידימלתה לכל לחאמ ינא .הפי םדקתמ ודיגמ ןוכית רפס תיבב חותיפהו גורדישה .לקש ןוילמ 30 לש ףקיהב ךוניחב תועקשה הזכרמבש ,לקש ןוילמ 64 לש ףקיהב ."תחלצומ םידומיל תנש ךוניחה םימיה תרשע ושדקוי וכלהמב ,"םיתיעה קוצב ןתיא קוצ" :ארקנש יכוניח ךילהתב םידומילה תנש תא וחתפ ודיגמ ןוכיתב .םירומהו םידימלתה ברקב ררועמ אוהש תושגרה דוביעלו עצבמה הלעמש תולאשב קוסיעו הדימלל םינושארה םהירוהו 'א תותיכ ידימלת תלבק םע ,הבר תושגרתהב הנשה החתפנ הווקתה תשקו ,םירמוע ,םיגלפ םיידוסיה רפסה יתבב .רקוב ישגפמל ,םידימלת 561 – םירמוע .א התיכ ידימלת 27 םכותמ ,םידימלת 83 - הווקתה תשק :םיידוסיה רפסה יתבב םידימלתה רפסמ 177 םכותמ ,םידימלת 873 - ודיגמ ןוכית .'א התיכ ידימלת 103 םכותמ ,םידימלת 560 - םיגלפ .'א התיכ ידימלת 95 םכותמ .הצעומה ידימלת 18 םכותמ ,םידימלת 32 -רעונ םודיק.ז התיכ ידימלת הצעומה יבושייב םינג ידלי 678 כ"הס .דחוימ ךוניחל שדח ןג חתפנ הילד ץוביקב םידלי ינג 25 הצעומה יבושיי לכב .םינוטועפב 3-0 יאליגב תוטועפ 417 – ו 5-3 יאליגב תמדקומ תוכרעיה יתבב םירומה יתווצל ףתושמ ןויע םוי ,הנושארל ,הצעומה לש ךוניחה תקלחמ הכרע םידומילה תנש תליחת ינפל םימי רפסמ .הצעומה לש רפסה :םירבדב החתפ הצעומה לש ךוניחה תקלחמה תלהנמ - ןרטש ןירק הברה שרדנ .ותוללכב ידוסיה ךוניחה תכרעמ תא ףיקמה יגטרטסא ךילהתל סנכיהל ונטלחה" תא קודבלו תוארמ םמצעל םישל םייכוניחה םיתווצה תלוכי .הקידב לש ךילהתל סנכיהל ץמוא .הילאמ תנבומ הניא תיכוניחה םתוליעפ "הווקתה תשק" רפס תיבב הנש תחיתפ םירציימ םתאש יכוניחה ןסוחה תוכזב ,הלש בוטה םוקמב םויה תאצמנ הצעומב ךוניחה תכרעמ .הלאש ינמיס םישל תורשפאמש הלא ןה – תונתיאו תוקזח תויכוניח תוכרעמ .ונידלי רובעו ונרובע -ךוניחה תוכרעמל תוניסח תורציימ – תונוסח תוליהק ,תונוסח תוליהק תונוב תונוסח ךוניח תוכרעמ תויתליהקה תוכרעמה לש המצעה ותועמשמ ירפסויב בחרמב ךוניח .ליבוהל הסנמ ךילהתהש המ הז רבדל איה ,הנורחאה הנשב םייקתמה ךילהתה תועמשמ .וז תא וז תוילאמרופ יתלבהו תוילאמרופה בלש םויסב םיאצמנ ונא .ותועמשמ וזש - ירפסויבה בחרמה תא ודחייש םינוכנה םירוביחה לע םייסנשכל .פ"בחהו ,יתליהקה ,יגוגדפה :םילגעמה תשולש לש תויטרואיתה תויתשתה תביתכ ."ךוניחה תוכרעמב השיפתה תעמטה תליחתלו ירוביצה םורופה רושיאל רוזחנ םתוא בותכל הדימל יכרד לע ,ךוברווא הבוט לש התאצרה תא םיפתתשמה ועמש ,םיפתתשמה בר ןויעה םויב ?החלצה וז המ :אשונב ,לבוי םרוי רוספורפ לש ותאצרה תאו תויתרגש אל ...הבושתה תא םיעדוי – ודיגמ תירוזא הצעומ לש ךוניחה יתווצ 13 2014 רבמטפס | ןודיגמ
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18