Page 12 - megidon sep 14 (1)
P. 12
ךוניח יתועמשמ יוניש ללוחמ רפס תיב ,"םידמולה ברקב רתויב יתועמשמה יונישה תא וללוח"ש רפס יתבכ ורדגוהש רחאל הרומל םילקש 3,000-8,000 לש חווטב לומגתל וכז םינוכית 208 ודיגמ ןוכית ףא םהיניב 3,000 ןיב ענ לומגתה .םידמולה ברקב רתויב יתועמשמה יונישה תא וללוחש רפסה יתבל אלא ,רתויב םיהובגה םיגשיהה ילעב רפסה יתבל םינווכמ םניא לומגתל םינוירטירקה םכסה תרגסמב ,רצואה דרשמו םירומה ןוגרא ןיבל ךוניחה דרשמ ןיבש המכסהב וחסונ תונייטצהל םינוירטירקה .רפסה יתב יגשיהל םאתהב ,הרומל םילקש 8,000-ל םילקש .הבורקה תרוכשמב רבכ תפסותה תא ולבקי םירומהו ,"הרומתל זוע" תוניוצמהש ךכ לע הדיעמ איהו ,ךתגהנהב םירומה תווצ לש הקימעמה תיכוניחה היישעלו ,ךתוגיהנמל הכרעה תוא איה וז הייכז" :דרשמה ןייצ רפסה יתב ילהנמל בתכמב ."םיידומילהמ תוחפ אל םייתרבחו םייכרעה - םייכוניחה םייחה ימוחת לכב תעגונ ךתגהנהב רפסה תיבב תירפס תיבה :תואכזל םינוירטירקה הפיצרו תיבקע הדובע • םיתימע תדימלו תווצ תדובע • ,ךוניחה דרשמ לש תויכרע תויומידק םיללוכה םייכרע םיגשיה • ,ל"הצב תוריש ,דחוימ ךוניח ידימלת בוליש ,הרישנ תעינמ :ןוגכ הליהקב תובדנתהו תויאבצ םדק תוניכמ ,ימואל תורישו יחרזא תוריש .תורגבל תואכז לש דממב קר אלו ויתולוכי יפ לע דימלתה םודיק • ףסונב םיינמוה תועוצקמב תוניוצמ ןיגב םג םילמגותמ םירומה לש םדמעמ םודיק ךות ,םייטמתמו םייעדמ תועוצקמב תונייטצהל חורה תועוצקמ .תוניחב רהוט לע הרימש • לע תיכוניחה היישעה תא האור ינא ,ב"טחל סחייתמ ךוניחה דרשמ .הרכהל הכוז ונלש תיכוניחה היישעהש השוריפ וזה הריחבה" :ודיגמ ןוכית רפס תיב תלהנמ ,יאכז ןוריל םידימלת םירישנמ םא .הרישנ תעינמל סחייתהל ילב ,תורגבה יזוחא יפל רפס יתב םיגרדמ ללכ ךרדב .רפסה תיבב לחש רופישה הז םיקדוב םהש המ .יתנש-ששה ףצרה תא ונל הלעי אל אוהש שארמ םיעדוי ונחנא םא םג ,רפס תיב םייסל דימלת לכל רשפאלו הרישנ עונמל תנמ לע לכה םישוע ונחנא .תורגבה יזוחא תא תולעהל רשפא ,םישלח .רפסה תיב תווצ לכ לש הדובע לע רבודמ יכ .תווצה תדובע אשונב דואמ יתועמשמ גשיה הפ האור ינא .תורגבל םיאכזה זוחא ."הזמ םיחיוורמ םלוכ ,ונלצא שיש ומכ ,רפס תיב לש יכוניח תווצו הצעומ ,םירוה ,תוליהק ןיב הבוט תופתוש שישכש רבתסמ םיריחמב ריהמ טנרטניא םיכומנ ינבל רשפאמש ADSL דויצ שכרנ ,לדוד הירא לש ולוהינב ,הצעומה לש בושקתה תקלחמ תועצמאב .םיכומנ םיריחמב ריהמ טנרטניאל רבחתהל "תוער"ב רעונה םיאצמנה םינופלטה תועצמאב ,טרטניאל תרבחתמה תכרעמ הלעפוה ,תחפומ ריחמבו םיימצע תוחוכב .הליעיו תללכושמ תכרעמ תמייק ובש ,ךומסה ודיגמ ירוזאה ןוכיתל םירבחתמו םירוענה תרבח ינבמב .ההובג תוריהמב שיגנ טנרטניאהו תויולעב רכינ םוצמיצל האיבה וז ךרדב הלעפהה .הצעומה לש בושחימה תווצו ודיגמ ןוכית לש ינוגרא להנמ - היטע ינור ופתתשה טקיורפה תלעפהב רעונה תקלחמ לוהינל הכלמ לכימ .ןולאו יתיא ,ירואל אמא ,ןורשל האושנ ,40 תב טפושה ןיע ץוביק תרבח .ודיגמ ןוכיתבו עבש ראבב ב"טח יאליג הכניח םינש 8 ךשמב ,הארוהו ךוניחב ןושאר ראות תרגוב ,םילשוריב הכנחתהו הלדג תונורחאה םייתנשבו םינש עברא ךשמב ץוביקב ןוזמה ףנע תא הלהינ לכימ .טפושה ןיע ץוביקב הטלקנ החפשמה 2005 תנשב .הצעומה לש ךוניחה תקלחמב יתביבס ךוניח תזכרכו רעונ םודיקב הכירדמכ הדבע )14 דומעב הבתכ האר( ."תוער" םירוענה תרבחו רעונה תקלחמ לוהינב םיכח לט תא ףילחהל הרחבנ לכימ 2014 רבמטפס | ןודיגמ 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17