Page 11 - megidon sep 14 (1)
P. 11
םולח יל שי תיאקיפרג הרבחמ לביק רבכ ,ולש ןטקה בקיב ישיבא ללכתשמו חתפתמש לככ ינב ןיב ,רכומ ךפהו םיידוחייה וימעט תא חתיפו םיקובקבל תובצועמ תוקבדמ תותשל ,ולצא תבשל ,אובל םיבהואש ,םירבח דועו םירבח דועו םירבחהו החפשמה תולעל ונוצר לדג ךכ ,םידחוימה וימעט רובעב םלשל םינכומש ימ וליפא שיו גגהלו .הגרדמ רבח יתדביכ ןיי יתרצייו יתפטק .יתמזג ,יתרטליק ,יתיקשה .ץעה תא יתלתש ינא" לכה הז .ומש חבתשי ,חא ,רמואו םעוט ינאו .הזמ לודג קופיס ןיא .בוט הז ,חא ,רמאש .םולח לש גוס יל שיו .תובבל בוריקל יעצמא .יעצמא ,םינטק םיקסע ילעבל ןורתפ םוש ןיא ,ץראב הפי יכה םוקמב תאצמנש ,ונלש הצעומב םיקהל ןתינש בקי הצור ינא .בקיל םוקמ םיקהל הצור יתייה ינא .ינומכ ץורפל םיצורש ,הצעומה יבושיימ םינטקה ןוזמה ינרצי לכ ולכוי ובש םוקמ .םירקבמ זכרמ ודי לע שפחמ ינאו .ילש חטשב הז תא תושעל לוכי אל ינא .תרצות גיצהל ,רוזאהמ םינמא םירצוי הברה ךכ לכ הפ שי .יתאצמ אל ןיידעו רוזאב םיבושייב רבכ יתרריב .םוקמ ומכ םירקבמ זכרמב .ולשמ קסע םיקהל ומצע תוחוכב דחא לכ םילוכי אלש םינרציו רצויה יתבל הנווכה םע וליפא ,םלוכ לש תרצותה תגצומ תויהל הלוכי ,האור ינאש .רוזאל םימיאתמ דואמש ןויפאו ןוויכ םוקמלו הסנרפ םישנאל רשפאל לוכי הז .םהלש אובל םלוכ תא ןימזמו ןויערה תא ומדקיו ועיסי ,הפפכה תא ומירי הצעומבש הפצמ ינא !"הבוט הנש .השדחה הנשה תארקל תיסוכ םירהל > םיגתוממ םיקובקבב םיידוחיי םירקיל .בקיב ישיבא 11 2014 רבמטפס | ןודיגמ
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16