Page 10 - megidon sep 14 (1)
P. 10
תובבל בוריקל תיסוכ םירמ ."ינצוח" רתונ תאז לכבו בטיה בברעתה ,ןאכל רזח .ןאכ לדג אל ךא ,ןאכ דלונ .רזומ ינמית ףוע אוה ,םיקילא ,יפסכ ישיבא םישרושהו המדאה לא טאל טאל רזוחו ץראב תופי יכה תועיקשה םע םוקמה הזש בשוח ךכ רחאו םענקיב וילע הרבע ישיבא לש ותודלי .ריעב תויחל הרבעו בשומה תא החפשמה הבזע דלי היהשכ ךא ,הפ ודלונ וירוהו בשומה ינושארמ םה ישיבא לש םיבסה .ובס לש תיבב רוגל ,םיקילאל ותחפשמ םע ישיבא רזח הנש 18 ינפל .בשומבש הלאמ ירמגל םינוש ןוויכבו הריוואב ,הפיחב ןצוח ראשנ ןצוח 'עולבל' ושקתה בשומב םג ,תמאה ןעמל '?םש שפחל ךל שי המ' לואשלו הבג םירהל וירבחמ םיברל םרגו היזיוולטב םיטרס יאמבכ הריירק לש המוציעב בשומל רזח ישיבא .רמוא אוה ,"םויה דעו יתאבש זאמ 'ינצוח' ינא ןאכ םישנאה תניחבמ" .ירמגל םינוש םייחמ אב לבא ,ילסא ינמית ,םוקמה ןב םנמא אוה .ותוא .רחא םוקמ םושל המוד אל םיקילא" ,רמוא אוה ,"ץראב תופי יכה תועיקשה םע םוקמה הז לכ םדוק" .הפ אוה המל דואמ רורב ישיבאלש אלא םישנאה ינש דצמ ,םירחא תומוקמב ומכ חותיפו המדיק הפ ןיא דחא דצמ זא .םהלשמ ימוקמ בצקב םייח ןאכ םישנאה .ץוביק אל ,יתליהק בושי אל ,יאלקח בשומ אל הז ."הז תא בהוא ינאו םיבוטו םייתימא עבטל םכחתהל אל בייחמש המ ,תרושקתה םוחתב יאמצע יאמבכ ישיבא דבע תובר םינש ךשמב דבוע אוה םויה .ול ידש טילחהש דע ,הסנרפו הדובע ירחא דימתמ ץוחל ץורימ .ם"במרב ,ןטרס ןיבל תרכוס ןיב רקחב ,רקחמה םוחתב קסוע ,הדבעמ יאנכטכ .םירקילו תוניי רוצייב שדחה וקוסיע תא קימעמו ססבמו ךלוה אוה ותדובע דצל חטש יל שי לבא .ץעל חיש ןיב יתלדבה אל" ,ישיבא רפסמ ,"הפל יתאבשכ" ,עוטנלו לותשל יתלחתה ?רב ,םיצוק ותוא ריאשא ינא המ ,םנוד ינש לש תכלל ךירצ לארשי ץראבש יתרמא ןיינע לש ופוסב .תויועטו תויוטש יתישע ןיא .םיסוסירל םיקוקז אלש ,םהלש תיבה הזש הלאכ .לארשי ץרא יצע לע םהילעו ,םירדה ,םינימה תעבש לכ םדוק .ןתסוב יתעטנ .עבטל םכחתהל םעט ."ודקובאו הבאיוג יתפסוה גיצמ אוה ותוא ,ולש ןתסובה תא .ותמשנבו ופוגב המדאל ישיבא רבוחמ םויה ...ולומגכ ול בישמ ןתסובהו חתפמו חפטמ אוה ,'תיבלעב' לש הוואגב ינפב ישיבא .יתבאשנו יתנרקתסה בוט יכ אריו ןייה תא שעיו יתש םע ,יעוצקמ יצח בבוח לש ןטק בקי .העתפה – ףתרמה תמוקב ,ישיבא לש ותיבב ,םינוש םילדגב ןוסחיא יקובקב ןומה ,הטסורינמ השידח תחאו ץעמ הקיתע תחא ,תויבח המיאתמ הריוואה ,הנוכנ הרוטרפמטה .םיגייותמ הזירא יקובקבו תונחבמו תוננסמ .תללותשמ תויתריציהו .תויקניפ תוטישב ןיי השוע היה" ,ישיבא רפסמ ,"ןמיתב דוע םיבנעמ ןיי השוע היה אבא" רשוק ,חל רועב הסכמ היה חתפה תא .סרח ילכ ךותל םימלשה םיבנעה תא קרוז היה )הטמל( תחפוטמה הקלחה לומו )הלעמל( גורתאה ץע די לע ןתסובב ישיבא .םירקילו תוניי תושעל יתלחתה םינש 8 ינפל .םוי 90 הככ הז תא ריאשמו ביבסמ ותוא הלחתהב .דעצ ירחא דעצ .יתררגנו תיעבט תונרקסמ ליחתה הז .תותשל בהוא ינא האיגש ןיא .תיכוכז ילכל יתרבע ךכ רחא .סרח ילכב ,אבא ומכ הטישב השוע יתייה דוע אל םינונימ יתישע .בברעל רוסאש םינז יתבברע" ,ישיבא הדוותמ ,"הילע יתחספש ףיסוי המ .רחאב דחא ירפ בברעא ינא םא הרקי המ ,ימצע תא לואשל יתלחתה .םינוכנ ."בוט יכ אריו ןייה תא ישיבא השעיו .םישמ ילבמ יתבאשנ .יתררגנ .רחא וא הזכ ןילבת ותוא ואיבהו יטרדנטס ןיי רוצייב רוצעל ול ונתנ אל ישיבא לש תונרקסהו תויתריציה ,םינוש תוריפמ םירקיל ,םלוכ ומכ דחא דצמ רצייל ,חילצהל ףא ,תישיא תודעמו ,תוסנל גורתא ומכ תוריפמ םיידוחיי םירקיל םג ינש דצמו ,םירכומו םילבוקמ רבכ םויהש .תג וליפאו ,תפסונ הבתכ ישיבא םע חותפל רשפא ,בוט ינמית לכ םע ומכ ,היתואלפנו תגה לע ...הדובעה תא השוע םגו היתשל םיענ םג רקילהש הרימאב םעפה קפתסנ ונחנא לבא 2014 רבמטפס | ןודיגמ 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15