Page 8 - megidon aug 14
P. 8
םיבושייב םייקסע םיבחרמ םיבושייב םייקסע םיבחרמ חותיפ םזוי ,םיקמעב יתליהקה הקוסעתה זכרמ "קמעב םירבעמ" ,תונייעמה קמעו ןולובז ,ודיגמ ,לאערזי קמע תוירוזאה תוצעומה ףותישב ,"קמעב םירבעמ" לש המזוי ירפ ,םיבושייב םייקסע םיבחרמ חותיפ אשונב ירוזא סנכ .רבעש שדוחב םייקתה ,"םילאערזי" תירוזאה הדעווה תסדנהמ – ינגד ירפע ,תיצוביקה העונתה ל"כזמ – ישורב ןתיא ,ןהיגיצנו תופתושה תוצעומה ישאר קלח וחקל סנכב .םיבושייהמ םייקסע םילהנמו קשמ יזכרמ ,רוזאהמ םיקסע ילעבו םימזי ,םיינוניבו םינטק םיקסעו תומזי םודיקב םייקה לאיצנטופה תא גיצהל התייה סנכה תרטמ "קמעב םירבעמ" םעטמ תעצומה השדחה המזויה תאו ,רוזאהו בושייה תמרב תילכלכ החימצל .יקסע בחרמ חותיפב םיבושייה יווילל תוצעומהו תויוליעפה לולכמ תא םדקלו ןוחבל םיניינועמה ,םיבושייב םידיקפת ילעבו םימזיל עצומ תורישה .בושייב תוילאיצנטופהו תומייקה תויקסעהו תוימזיה לאיצנטופ לע ,וטראפ תצובק ףתושו ל"כנמ - איבל ןורוד ר"ד יפמ תואצרה ועמש םיפתתשמה קמעב םירבעמ תלהנמ - ךובסייו תאיל .ירפכה רזגמב םיינוניבו םינטק םיקסעל תונמדזהו .םיקסע חותיפל לדומ הגיצה סנכה תמזויו ,ינגד ירפע ,ישורב ןתיא תופתתשהב לנאפב םייקתה סנכה לש ןורחאה וקלחב ודיגמ .א.מ לש תילכלכה הרבחה ל"כנמ - םור לייא .רגינג ץוביקב םיטקיורפ להנמו רבזג - ןנער ףסאו :קמעב םירבעמ רתאב ,םייקסע םיבחרמ חותיפ - שדחה תורישה יבגל םיפסונ םיטרפל www.maavarim-baemek.org.il :ויהי תאז הנשב ןרקה ךומתת םהב םייזכרמה םיאשונה .םיטסופמוק וא םיבשומ םימב שומיש -םימו עקרק .1 .םייפכ תודובע ףלח ,תקיידמ תואלקח -ןוכימ .2 .תיגולויב הרבדהו תינגרוא תואלקח .3 .םיעטמה ףנע םודיק .4 קמעה יאלקח זכרמ תגלמ .תיאלקח תוליעפל תורושקה הביבס תוכיא תויעבל ןורתפ .5 .החבשהל םימדקתמ םילכ חותיפו םינז תחבשה ,םישדח םילודיג .6 2014 תנשל .םיחמצב המוראו םעט ,עבט ירמוח .7 רקחמ זכרמ - יאלקחה רקחמה להנימ םע קמעה יאלקח זכרמ .םיחותפ םיחטש ,הערמו רקב .8 םודיק התרטמש תוגלמ ןרק םינש רפסמ הזמ םימייקמ רעי הונ .םיקמעה בחרמב םילדגה םילודיגב חמוצה תנגה תויעב ןורתפל רקחמ .9 .םיקמעה בחרמב תואלקחה לע הצרי הגלמה ילבקמ גיצנ .רוביצל רבעוי רקחמה םוחתב תוגלמ ילבקמ י"ע רבצנה עדיה :ןרקה תרטמ ימשר רושיא רחאל ישילשו ינש ראות ידימלתל קנעות הגלמה .הגלמה תלבק סקטב ורקחמ םתוחמתה םוחת רשא םימדקתמ םיראתל םיטנדוטסב הכימת .טנדוטסה דמול וב ימדקאה דסומה י"ע רקחמה תינכת לש לש תוישיא תונייטצה תוגלמ שש דע וקלוחי הנשה .תואלקח ינש ראות ידימלתל תודעוימ תוגלמה .קמעה יאלקח זכרמ :וללכי תודמעומה יכמסמ . 02.10.2014 -ל דע םתודמעומ תא שיגהל םישקבתמ הגלמל םידמעומ .תחא לכ ₪ 3000 - 5,000 ךסב ןהו ישילשו םימוסרפ ,הדובעה תינכת טוריפ ,רקחמה תינכת רושיא ,םיהובג םידומילל דסומל המשרה רושיא .ךירדמה לש הצלמה בתכמו םימדוקה םיראתב תונייטצהו םיסרפ ,שיש הדימב :ויהי תוגלמה תורטמ 2310001 קמעה לדגמ 73 ד.ת קמעה יאלקח זכרמ ,רגריב םתיא :לא הנפות הגלמל השקבה םודיק .ב .םיקמעה בחרמב דיתעה ירקוח רוביצ חופיט .א רעי הונ להנמ לצא םג תועצהה תא דיקפהל ןתינ 073-2441504 :סקפ ,eitam@mhk.co.il לש םתלכשה תא קימעהל תנמ לע ,ישיאה לאיצנטופה חופיטו תואלקחה יכרצל םייטנוולרה םייאלקחה םימוחתב םילהנמה ,קמעה יאלקח זכרמ ר"ויו לאערזי קמע א.מ שאר ,רצב לייא רמ :תא לולכת הריחבה תדעו תוירוזא תוצעומ יבשותל תופידע ןתית ןרקה .םיקמעה בחרמב להנמ ,ןותחת לילג א.מ שאר ,ןתוד יטומ רמ ,ודיגמ תירוזאה א.מ שאר יקסבלוח קיציא רמ יכרצל ומיאתי רקחמה ימוחת .ןותחת לילגו ודיגמ ,לאערזי קמע .קמעה יאלקח זכרמ ל"כנמ רחש ןב השמ רמ ,רעי הונמ רקוחו .םיקמעה בחרמב תואלקחה 2014 טסוגוא | ןודיגמ 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13