Page 4 - megidon aug 14
P. 4
הצעומב םידעוו / תולהנה סרוק תריציו עדי ןתמ ידי לע ,תולהנהה תדובע תא קזחל הרטמ ךותמ ,םיבושייב תולהנהו םידעו ישנאל סרוק הליבוהו המזי הצעומה םיבושייה תולהנה םע הצעומה לש רשקה תא קזחל ןכו ,תירוזא םיתימע תצובק .תיתוכיאו תנווגמ הצובק ורצי רשא ,םידיקפת יאלממו תולהנה / םידעו ירבח 22 ופתתשה ,יעובש וד שגפמב ,םישדוח 6 ךרואל ךשמנש סרוקב .המודכו ימוקמ דעו לש םייטפשמ םיטביה ,לוהינל םילכ ,הליהק תיינב :ןוגכ םיאשונב קסע סרוקה רשא ,ינוחבא ילכל ופשחנ םיפתתשמה .הצעומה לש ריכבה םורופה םג ףתתשה הז שגפמב .םייח תוכיא ידדמ אשונב תידוחיי אנדס ללכ ,סרוקה םויסב םישגפמה דחא .הדובע ינוויכ םיבושיילו הצעומל ןתייש ,ירוזא דדמ חתפל היהי ןתינ ךשמהבו ההובג םייח תוכיא ידדומכ םיירקיעה םירטמרפה םהמ בושי לכב תוהזל רשפאי םילכ ונלביקו םיטנוולר םיאשונב ונקסע" :בושחו קתרמ ,ןיינעמ ,ןייוצמ היה סרוקה יכ ונייצ םיפתתשמה ןיב תיעצמא יתלב תורכיהל םרתש ,םיפתתשמה ןיב םיענ יווה רצונ םישגפמה ךלהמב .םיבושייב הדובעל ,"זכרמ ףוגכ הבוצימל עייסו הצעומה םע םיבושייה לש רשקה תשוחתל םרת סרוקה .םינושה םיבושייה .םיפתתשמה ומכיס .םיבושייה ידעו / תולהנה םע רשקב תובר הקוסע הצעומה" :הצעומב םיבושייה חותיפו יוויל תזכר -רפוג העונ רשקב הבר תובישח האור םיבושי חותיפ תקלחמ .םיחוורומ ונלוכ אצנ ךכ ,רתוי בוט היהי וניניב רשקהש לככ ."תרחאל םורתלו דומלל הלוכי בושי תלהנה לכ .ירוזאה רוביחל הז לכ ,שדוחל תחא שגפייש ,םיתימע םורופ לש תנוכתמב סרוקה תא ךישמהל ןוצר םיפתתשמה ולעה םוכיסב תופתתשהב ,םוכיסה שגפמב .תירוזא םיתימע תוצעייתהב ןהו הדימל ינכתב ןה קוסעיו רחא בושייב םעפ .םימייסמל תודועת וקנעוה ,הצעומה שארו הצעומהמ ריכב תווצ ,סרוקה יפתתשמ תוליעפב ילש הנושאר היצנדק וזש ןוויכמ" :םענקי םעטמ הצעומה תאילמב רבח ,)הבשומה( םענקי ,סיל יקוש ימוקמה ןוטלשה לע ףיקמו בחרנ דואמ עדי סרוקב ונלביק .סרוקב קלח תחקל יתטלחה" ,יקוש רמוא ,"תירוביצ רמוחה תרבעה .הלועמ םיצרמה תוכיא ,דמלמ סרוק והז .םיילועפתו םייתליהק ,םיילכלכ ,םייטפשמ םיטביהב .םירהצה רחא תועשב ,הדובע םוי ףוסב דומלל םיעיגמש םישנאל המיאתמ דואמ הרוצב ,םיפתתשמה תמורתו תלעפה ךות ,תויביטקארטניא תואנדסב התשענ .הדובעל הבישח ילכ ןתמ לש תנזואמ הריחב התשענ םינכתה תניחבמ תומליד ןתואבו םימוחת םתואב םיקסועש ,םירחא םיבושיימ םישנא םע תורכיההו שגפמה .היבושיילו הצעומל םג לבא ,ונרובע ןבומכ ,בושח טקפא הזל היה תיתרבח הניחבמ ךישמהל םיניינועמ ונחנאש ונטלחהש ךכ ידכ דע ,בושיל תוכיישל רבעמ תוכייתשה תשוחתו הצעומה לאיצנטופו דיקפת יבגל תונבות רצוי ,ינשה תא דחא ףתשל םילוכיו ."קרפה לעש םיאשונב ןודלו ףתשלו דומלל ,קולחל היפתתשמל רשפאתש ,ןיינע תצובק תווהלו שגפיהל תיתנש-שמח חותיפ תינכות 2014 – 2018 םינשל ,תיתנש-שמח חותיפ תינכות הצעומה תאילמב הרשוא 29.7.14 – ב הכימת תללוכ איה" ,טרפמו ,הצעומה שאר ,יקסבלוח קיציא רמוא ,"םיבשותהו םיבושייל םינפה םע ,הצעומה לש םויה רדס תא תפקשמ ,לקש ןוילימ 64 לש ףקיהב תינכותה" תווצ .לקש ןוילימ העשתכ איה םיבושייב הכימתה ךס .תמדוקה חותיפה תינכות תמועל ,םיבושייל חותיפה יביצקת תא ליפכמש ,הצעומב םידקת רסח ףקיהב ,םיבושייב תרבגומ ךכל םאתהבו בושייה לש תויופידעה ירדסו םיכרצה לש תפתושמ הניחב ךרוצל בושי לכ םע שגפיי ,רימש ךורב ,הצעומה סדנהמו יאלוזא םהרבא ,ל"כנמה תלבוהב ,הצעומה לש .ביצקתה תא דעייל טקייורפ הזיאל טלחוי 9 לש תולעב ,שדח ידוסי רפס תיב תמקהב ועקשוי םיפסכה רקיע .לקש ןוילימ םישולש לש םוכסב ךמתנ" ,קיציא רמוא ,"הצעומה לש תויופידעה רדס שארב דמועש ךוניחה םוחת" תולעב םירמוע רפס תיבב טרופס םלוא תמקה אוה ףסונ לודג טקייורפ .ידוסיה ךוניחה תכרעמ יבגל םייקתמש ללוכה יגטרטסאה ךילהתה תרגסמב ןוידל דמוע ומוקימש ,לקש ןוילימ שרגמ גרדושיו 3 – 5 יאליגל םינג וצפשיו ומקוי .תינוציח המורתמ ולוכ ןמומיש , לקש ןוילימ 3 לש תולעב ,ודיגמ רפס תיב םחתמב דחוימ ךוניחל הנבמ םקוי ןכ ומכ .לקש ןוילימ 8 לש .םיקילאב הווקתה תשק רפס תיב לש טרופסה יתילכת בר םלואכ טפושה ןיע םלוא גורדישו ץופיש :םיטקייורפב לקש ןוילימ 12 ועקשוי תוברתה םוחתב לש יחרכה ךרוצכ ,תוערו ודיגמ רפס תיב םחתמב הקיסומ זכרמ תמקה .תוברת יעפומו םייקסע םיסנכל ימי סנכ ןוגכ ,דדועלו חפטל ךישמהל םיצור ונחנאש םיאלפנה םיעוריאהו הצעומב הקיסומה ידומיל תכרעמ רחאל ורחבייש םיטקייורפב ,לקש ןוילימ 4 ועקשוי טרופסה םוחתב .דועו עבט ילילצ לביטספ ,הקיסומה .החוורה םוחתב לקש ןוילימ 3 ועקשוי ןכ ומכ .טרופס ינקתמל באה תינכותב ןויד לעפמ יקנעמ ,תואוולהמ הצעומה סייגתש לקש ןוילימ 35 – מ םיבכרומ תינכותה לש םייפסכה תורוקמה .החבשה ילטיהמו סייפה .םיפסונ תודסומו םיפוג ,הלשממ ידרשמ ןוגכ ,םיחטבומ תורוקממ לקש ןוילימ 25 הצעומה סייגת ףסונב .םלועבו ץראב תונרקמ ,תומורתמ סייוגי ,לקש ןוילימ 5 ל בורק לש ףסונ םוכס לודג לאיצנטופ תלעבו תרגתאמ איה תואוולה לש יביסמ סויג ךות" ,קיציא םכסמ "הזכ ףקיהב תינכות ףופכב םדוקתש תרגסמ תינכות וז .םיבושחו םיבר םימוחתב ,םיבושייבו הצעומב החימצו םודיקל רתויב ונחבייו םייניב םוכיס ךרעי הנש לכ .םיבושייבו הצעומב םינתשמה םיכרצלו הצעומה לש ילכלכה הבצמל ."ךרוצה יפ לע ,םיפסונ םיטקייורפ 2014 טסוגוא | ןודיגמ 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9