Page 18 - megidon aug 14
P. 18
םיבושייב ונלש הואנל הדות םוקמב רעונה ינב םע תוליעפ תונש 20 ןויצל ,בשומה תרבח ,דוד הואנל הרקוהו הדות ברע ךרע םיקילא בשומ .םידלי העברא םהל ודלונו דוד ץרפ ,בשומה שיאל האשינ ,אבצהמ הרורחש םע .תיתליהקה תוליעפבו תועפושה תויגרנאב הטלבתה דימו תלייחכ בשומל העיגה הואנ .רעונה ינב םע הפינעה התוליעפמ הואנ הקספ אל םינשה לכ ךשמב :ברעה תחיתפב הארקוהש הכרב ךותמ ,הממיב העש לכב ךתמשנ תא תנתונ..." ,המיענהו העונצה ,תיעוצקמה ךכרדב ,תפייעתמ אלו םיטקיורפ תחקול ,תפסכנה האצותל העיגמ תאש דע ,תמלשומ האצותה ,דימת לבא ,דימתו ,תמלתשמ תוניצרהש החיכומ תא ךכבו ,תוריסמ ןומהבו תונמאנב תדבוע תא ,תורישה תונב םעו םיקילא יבשות םע ,םיכירעמ דאמ ךתדובע תאש םיבר םישנא דוע םעו !םיכמוס ךיילעו ,ךתא םיצעייתמ ,הדובעה לכ תא םיריקומש ולאכ שיש בוט המכ זא ,הדיחיהו תחאה תאש – ךיילע ןיאש םיניבמש !"הדות – ךל רמול ידכ ,םויה הפ ונא ךכ לעו !היישעו תוליעפ תונש ןומה דוע הואנל םילחאמ םיכח דרע :תאמ םיכרד 70 – ב חש ,ונרוזאב - דיחיה םג יתעידי בטימלו - םישרמה טמחשה ןודעומ ול ןכוש ,הילד ץוביק לש יברעמה הצקב ןכושה ,יליע טלקמ ךותב זפ דוד ,ץוביקה רבח אוה ,וב תוליעפה לכל יארחאו ,םוקמה תא םיקהש ימ .םלועה לכמ טמחש תוחול 70 -כ לש ףסוא וכותבו ,החפשמ םש םיקה ,השנמ-תומר ץוביקל רבע ךשמהב .ןותעג ץוביקל עיגה הצרא ותיילע םעו ריעצה רמושה תעונתב ךינח היה ותודליב .הנש 77 ינפל יאווגורואב דלונ דוד .תוברת תדעו זכרו ץוביקה ריכזמ ומכ ,םיירוביצ םידיקפתב םג שמישו ,דראב תינכטה הקלחמב תובר םינש דבע דוד .תינשב םש ןתחתהו הילדל רבע ןכמ רחאלו טרופסה עובש‘ תא יתנגרא ,תוברת תדעו תא יתזכירשכ ,םינש רפסמ ינפל" .הברה התיא השע אל הייסנפל אציש דע לבא ,ריעצ ליגמ רבכ ולצא הנניק טמחשל הבהאה הלודגה תונעיהה .םירבח 30 וילא ועיגה יתעתפהלו ,)םיבר םינקחש דגנ דחא ןקחש( ינטלומיס טמחש קחשמ ןגראל ןויער יל הלע הז עובש ךלהמב" ,דוד רפסמ ," ‘תואירבהו ךרד ,ץוביקה תוריכזממ לחה" ,טרפמ אוה ,"םיירשפאה םימרוגה לכל דנדנל יתלחתה .ןודעומה תמקה ןויער תא םדקל יתלחתהו ,טמחשל הבהא רוביצב שיש יל התארה ,םירגובמלו םידליל טמחש יגוח לע יתזרכה .ךרדל ונאצי הרבעש הנשה שארבו ,דויצל ביצקתו טלקמ יל הצקה ץוביקה רבד לש ופוסב .טרופסה דרשמ דעו הצעומה ."ץיקהו ביבאה ישדוחב הכרענ איהו ,'החותפה הילד תופילא' לע ונזרכה תוליעפ לש הנש יצח רחאל .םינומה ומשרנ יתעתפהלו ,טמחש תוחול לש דחוימה ףסואה אוה תמאב ותוא דחיימש המ ,ןודעומב םיכרענה טמחשה יקחשמל רבעמ חולה השעמל היה הזו ,ולש ישיאה חולה תא הנתמב יל ןתנ יבא ,ץראל יתילעשכ" .םינקחשה תא ףיקמה תונתמכ יתלביק תוחולה בור תא לבא ,םידחוימ תוחול םשו הפ יתינק םינשה ךלהמב .ילש ףסואב ןושארה םורדמו הפוריאמ רקיעב - םלועה יבחר לכמ ,תוחול 70 -כ ףסואב יל שי .טמחש בהוא ינאש ועדיש םירבחמ שי ,ולרטווב ברקה תא םיראתמש טמחש ילכ שי .הוובבמיזו ןיס ,םאנטייו ומכ תוצראמ םג לבא ,הקירמא תא םירוחשה ,םידרפסה תא םיגציימ םינבלה הקירמא םורדמ תוחולה לכבו ןוספמיס תחפשמ לש םילכ לכ ובו ץעמ ףליג ילש חאש חול םה ריכזהל יאדכש םיפסונ תוחול .תומאל שי םיסוס םוקמבו ,םינאידניאה ."דלוקושמו תיכוכזמ ,טילקבמ םילכ תוכרע ןכו ,הירגנוהמ םינקחש השולשל חש ,םיגד םה םילכה םג הנופו ,ץוביקה לש םינגה ידליל םג תוליעפה תא ביחרהל ןנכתמ דוד האבה תוליעפה תנש תארקל הנשב .טפושה תמרו םענקי ,קמעה ןיעמ םירגובמו םידלי תויוליעפב ופתתשה הנשה רבכ" .רוזאה יבשותל הרטמב ,הצעומב םימיאתמה םימרוגל םג הנפאו ,תירוזאל תוליעפה תא ךופהל תוסנל ןווכתמ ינא הבורקה ."תירוזא טמחש תוליעפ דסמל 054-6747550 - זפ דוד :םיטרפל 2014 טסוגוא | ןודיגמ 18
   13   14   15   16   17   18   19   20