Page 16 - megidon aug 14
P. 16
הרשעהה יגוח תרבוח םיבשותה יתבל עיגת םיבורקה םימיב תוליעפ .ה"עשת תוליעפה תנשל !םכלש "תיבה יגוח" םה הצעומה לש הרשעהה יגוח הרשעהו יאנפ .םינשה בר ןויסינה תוכזב • .םידליה לש םנוחטיבו םתוחיטב ,םיגוחה תוכיאל ונלש תוביוחמה תוכזב • .םישמתשמה תוחונל הנשה בחרוהש תועסהה ךרעמו תושיגנה תוכזב • .הצעומה יבשותל ואולמב ןווכמה תורישה תוכזב • .יאנפהו טרופסה תקלחמ להנמכ ודיקפת תא לחה ןורי לאירא לוחמה תוליעפ תא הנשה םיביחרמ ונא :םישודיח .םיריעצה םיאליגל זוע תעבג תחולשב קלח תחקל םכתא םינימזמו "תלייטמ הרדתק" הנשה םיחתופ ונא םירגוב דעו ןג ליגמ לוחמ ידומיל -ודיגמ לוחמל ןפלוא .םכתריחבל םיעצומה םילויטה לש רישעה ןווגמב .הצעומה לש הרשעהה יגוחמ םיברה םינהנה ןיב םכתוארל חמשנ .םיגחה ידעומל םאתהב תדחוימ םידומיל תכרעמ םייקנ רבוטקוא - רבמטפס םישדוחה ךלהמב ,הנהמו היירופ תוליעפ תנש תכרבב .רבמטפסל 7 - ב םידומילה תא ולחי 'בי-'ח ידימלת טרופסו תוברת ףגא להנמ - בהל הימחנ זוע תעבג ץוביקב לוחמה תחולש םע םיכישממ ונא .רבוטקואל 19 - ב םידומילה תא ולחי 'ז- ןג תותיכ .קמעה יבושיימ 'ב-'א תותיכלו ןג ידליל ודיגמב טרופס םישוע 'בי -'ט תותיכל לוחמה תמגמב םיכישממ ונא ,יאנפו טרופס יגוח לש בחר ןווגמ העיצמ הצעומה הנשה םג .ודיגמ ןוכית םע ףותישב ,טרופס תוליעפב קוסעל ,םירגובו רעונ ינב ,םידליו תודלי דדועל הרטמב ?שדח המ .אירב םייח חרואו ךוניחמ קלחכ 'ט-'ח-'ז תונבל זא'גה ירועיש תא חתפנ הנשה :דחוימב רישע עציהמ תונהיל ולכות הנשה תויונמוא ,םיינפוא ,םירישכמו עקרק תולמעתה ,סינט ,לגרודכ ,לסרודכ !םדוק ןויסינב ךרוצ ןיא 17:15-16:15 העשב 'ג םויב .דועו םיסוס לע הביכר ,תשרודכ ,הציר ,המיחל :םידומילה תנש ךלהמב םינושה םיאליגל תדחוימ תוליעפ ,םיריעצ םינעדמ ,הקינורטקלא :בר ןיינע אוצמל ולכות יאנפה יגוחב 18:30 העשב ,"םירדח ינש" עפומ - 9.9.2014 • .דועו לוסיפו הקימרק ,תרצוי הביתכ ,המרדו ןורטאית .לוחמל ןפלואב סיפה יעוריא לעפמ תרגסמב .הצעומה רתאב םיטרפ .להקל חותפ .היישעו תוליעפב האלמו תססות הנש םילחאמ ונא ."סקינפה תדיל" וגיטרו תקהל עפומ - רבוטקוא • יאנפו טרופס תקלחמ להנמ - ןורי לאירא .םינוכיתל תוברת לס תרגסמב .עבש ראבב "עמק" תקהלל העיסנ - 'בי-'ח תותיכ - 28.11.14 • - 'ו-'ג תותיכ - רבמצד • תראשנ םלועל הניגנמה ."הרוגנב" תקהל םע לוחמו בצק לש שגפמ ,םידליל הקיסומל רפס תיבכ תשמשמ הצעומה לש הקיסומל הנפלואה סנכב תופתתשה - ב"י - 'י תותיכ - 10.12.2014 • .ןוירוטברסנוק לש תרגסמב תלעופו םירגובמו רעונ ינב .תונייעמה קמעב ,ל"ז אריפש ריאי לש ורכיזל ,הרמיזהו הניגנה תארוהב קסועה ,רוסמו יעוצקמ םירומ תווצ הנפלואב ירומ םע לוחמ שגפמ - 'ו-'ג תותיכ - 2015 ראוני • :םילכ לש בחר ןווגמב ."השנמ" לוחמל ןפלוא ידימלתו ,םיפות ,הפישנ ילכ ,הרטיג ,רוניכ ,ןגרואו רתנספ .םידימלתלו םירוהל םיחותפ םימי - 2015 ראורבפ • .לוק חותיפו םיריש יוויל " NAYA " םירצוי םינדקרל תיב • :הקיסומב תוניוצמ חופיטו הניגנ יבכרה תוליעפ לע תדקוש הנפלואה .'בי-'ה תודימלתל וידוטס עפומב .ךוניחה דרשמב םירכומה תורגבל םילטיסרל הנכהו תורגב ידומיל - "ריעצ לוחמ" סנכ - 'בי-'ח תותיכ - 20152 • ,םיידוסיה רפסה יתבב הליעפ הנפלואה .ןותעג לוחמה רפכב .תדבועה תובשייתהל ףגאה .הצעומה לש תוברתה יעוריאבו ןוכיתב .הנש םויס עפומ - 28.5.15 • .1.9.2014 - םידומילה תליחת . 2015-2014 תנשל ירוזאה םלואב לוחמ תרדס • לוחמ תצובק תמייקתמ לוחמל ןפלואה תרגסמב - םכתעידיל ,הברעו תילקיסומ הנש םלוכל לחאמ תועצקמתהלו לוחמ ישנאל תדמול .הצעומה רתאב םיטרפ .רנרל רמת תלהנהב "naya" הקיסומל הנפלואה להנמ - רלסט קילאומש ודיגמ לוחמ ןפלוא תלהנמ - רינרב לעי 2014 טסוגוא | ןודיגמ 16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20