Page 14 - megidon aug 14
P. 14
ךוניח "ץיקה לש רפס תיב" תנטייק ידוסיו ןג יאליגל הצעומה תונטייקו ,תועובש השולש ךשמל ,הצעומה תלעפהב ,ךוניחה דרשמ ליבומש ץיק תינכות ,"ץיק רפס תיבב"ב ופתתשה הצעומה לש רפסה יתבמ 'ב-'א תותיכ ידימלת 80 - כ .דליל דבלב לקש 300 אוה םירוהל ריחמהשכ שולש הל ורבחו םירמוע רפס תיבב הרומ ,הילד ץוביקמ ,רלדירפ לטיור הלהינ הנטייקה תא .םיקילאו זוע ךרדמ ,קמעה ןיע ,הבשומה םענקימ ועיגה ופתתשהש םידליה בור .תוצובקה שולש תא החמשבו תויעוצקמב וליעפה רשא ,לג ימתו תומר ילריש ,ןמכוש תניע ,תופסונ תורומ תינכותה .םוקמל הכומסה ,המדא תיגולוקאה הווחה חטשבו רפסה תיב ינקתמב ,םינבל די םחתמב ,םירמוע רפס תיבב המייקתה ,תיתוכיאו תיתייווח הדימל לע שגדב ,תוליעפה הבר הדפקהו ןונכתב העקשוהש הברה הבישחה תוכזב ,םהירוהו םידליה ןוצר תועיבשל ,הבר החלצה הלחנ ,ןתיא קוצ עצבמ לש ויתעב ,הטושפ אל הפוקתב המייקתה רשא בשומב הוקתה תשק רפס תיבב ,'ו-'ג תותיכ ידימלתל ,הצעומה לש תיתרוסמה הנטייקה הבורמ החלצהב המייקתה ליבקמב .םידליה יכרצל םאתומה ,שיגרו יעוצקמ עוציב לע .הצעומה יבשוממ רקיעב ,םידימלת 40 ופתתשה הב ,םיקילא תרוסמ ,הצעומה יבושיימ םידליה תורבח לכ תופתתשהב ,"דלונ בכוכ" עוריא היה תוליעפה לש אישה יעוריאמ דחא לש םירישל דוביע אוה הנשה רחבנש אשונה .השנמ תומר ץוביקמ ,ךמוס סוי לש וחוצינב ,רושע הנשה תגגוחש .תונוש תוירוגטקב תונייטצה תדועת לביק בושיי לכ ומויסב ,ירוזאה םלואב םייקתה עוריאה .קיפ הקיבצ רצויה הנטייקה תא וליעפה .םינג 4 - מ םידלי 64 ופתתשה הב ,םיבשומב םינג תנטייק המייקתה תועובש 4 ךלהמב תויווח לש ןווגמ ,ווחו ולעפ ,וסנתה ,ורצי םידליה "םירופיסו תודגא" אשונה ביבס .תומילשמהו תועובקה םינגה תועייס ,הצעומה לש תונושה תוקלחמל הדות ,הלודג החלצהב הנטייקה תא וליעפהש םיתווצל הלודג הדות .תויוסנתהו .הנטייקה תחלצהב לודג קלח ןהלש יבושיי לכמ םיכינח 120 ופתתשהב ,'ח-'ז תובכשל תרנכב יוליבב ץיקה תא החתפ ,הצעומה לש רעונה תוליעפ לש םינורחאה תועבשה תשולשב הבורב תישענו םייבושייה םיכרצל תמאתומ תירוזאה ץיקה תוליעפ .הצעומה ליעפמש תיתייווחה תוליעפבו תויצראה רעונה תועונת לש תויוליעפב םיפתתשמ הצעומב רעונה ינבמ םיבר .שפוחה .תיבושייה תוכיישה תשוחתלו םייח םה וב םוקמל רעונה ינב תא רבחל תנמ לע ,בושי לכ ,שפוחה ישדוחל תמאתומו תדחוימ תפטוש תוליעפ תומייקמ םיצוביקב תוילאמרופ יתלבה ךוניחה תוכרעמ יבושיי לכב תוחראתמה ,םורדהמ תוחפשממ רעונ ינבו םידלי תויוליעפב םיבלתשמ םיבושייה בורבו טסוגוא – ילויב .דחאכ םיחראמהו םיחרואה תאנהל ,הצעומה לש ךשמהב תנייפואמ הצעומב רעונהו םידליה לש ץיקה תוליעפ" :הצעומב ךוניחה תקלחמ תלהנמ ,ןרטש ןירק ,תויתגפהו תויתייווח תויתרבח תויוסנתה לע שגדב ,הנשה לכ םיכנחמ ונא םרואל םיכרעה יפ לע היישעו תוליעפ תיכוניחה היישעב ברועמו קסועש ימ לכל הבר הכרעה עיבהל ינוצרב .האנהו השפוח לש השוחת קזחל ידכ – םלוכלו םייכוניחה םיתווצב הכימתהו ןומאה לע םירוהל הדות ,טרפב לודגה שפוחבו םידומילה תנש ךלהמב !"טוקשל ץראה רוזחתשו המיענ השפוח ךשמה ודיגמב הקיסומ ימי רפסמב ישימחה ,"ודיגמב הקיזומ ימי" סנכ הבר החלצהב םייתסה .הל הצוחמו הצעומה יבושיימ ,תורענו םירענ 45 הנשה ופתתשה הקיסומה ימיב ,תילקיסומ היווח לש םימי העבראל וכז ,הנשה לכ הקיסומב םיקסועה ,םירשכומה רעונה ינב הקיסומה לש םינווגמ תונונגסב םיבכרה העבשל וקלוח םיפתתשמה .ןפוד תאצויו תשגרמ .דועו הלק הקיסומ ,זולב דנא ם'תיר ,זולב ,זא'ג ,קור-פופ :תיראלופופה תקהל ינלוסו בולאירבג יקימ :ירבעה רמזב םיבושח םירצוי םע ןמא תותיכב ושגפנ םה .דחיב הניגנו היווח ,הדימל לש תועש המכ םהל וקינעהש ,תובובה תיב דוביעב םינושאר םידעצ ,הקימתירילופ :םינוש הקיסומ יאשונב תואנדס 9 ומייקתה ,ףסונב .דועו הרטיגב םיטקפא ,סבה תרטיג םע תורכיה ,םירמזל הנדס ,ילקיסומ וירישמ ונגינש ,םירגוב תיעיבר םע סנכה תחיתפ ברע :םיפתושמ םיעוריא העברא וכרענ ןכ ןשס םא'ג םירגובו רעונ לש תפתושמ הניגנ ,םירגוב םינמא םע זא'ג עפומ ;ןייטשנייא קירא לש .סנכה תא םתחש ,תוחפשמה ינפב ביהלמ םויס עפומו היה סנכה" :סנכה להנמו הקיסומה תנפלוא להנמ ,רלסט קילאומש תויעוצקמל המרתש תדחוימה הריוואה תא שיגרה ,עוריאב קלח חקלו חכנש ימ לכ ןכות רצייל ונחלצה ,ץראב בצמה ףא לע .תוניחבה לכמ דאמ חלצומ .םהלש יתרבחה שוביגל ןכו סנכב םיפתתשמה ולביקש םילכלו תילקיסומה תיעוצקמ המרב םירועישו תואנדסמ ונהנש ,רעונ ינבל רישעמו יתוכיא בוש ומייקל ןוצרה תא ריתוה סנכה ,וב םיקסועה לש רידאה ץמאמה תורמל ,הנש לכ ומכ לש ילרוטספו קורי בחרמב הנהמו תררחושמ הריווא םע ,דאמ ההובג תואנדסהמ דאמ יתינהנ" :םכסמ ,סנכב ףתתשהש םירענה דחא ,לג .האבה הנשב םג .ודיגמ תירוזאה הצעומה קלח תחקלו ינומכ הקיסומ םיבהואו םינגנמש רעונ ינב דוע ריכהל יתחמש ,תורישעמה סנכ לש תרוסמהו הבוטה הריוואהו המרה תא רמשל ךישמנ ונא ונל הנתנו תניינעמ התיה המצע תינכותהו הלועמ תיעוצקמ המרב ויה םירומה .םיבכרהב ."תואבה םינשב םג ,החלצהב ודיגמב הקיסומ ימי ."האבה הנשב חוטב בושא ,סנכב דמילו ןגראש ימ לכל דובכה לכ .ןומה 2014 ילוי | ןודיגמ 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19