Page 11 - megidon aug 14
P. 11
חוריא לש תרוסמ .םיריכזמהו י"חצ ר"וי רוצ ןור ודבע הלומו ,ריפוא תידיע הזכיר חוריאה עצבמ תא רשאכ ,םיבר םירבח חוריאב םיברועמ ויה קמעה רמשמב ,)יכדרמ דיו םיקיז ,םערבג ,הימרכ( המקש יכוניחה דסומה לש םירוענה ינב םגו ,םירינ ץוביק רשק ונתיא ורצי" ,ץוביקה ריכזמ ,ןיל ליג רפסמ ,"עצבמה תלחתה םע דימ" תומאתהה םע ,םהיפל ונלעפו תונגראתה ילהנ רבכ ונל שי רבעה ןויסנ לשב .םיינוריע םג ,םיפסונ םיבושיימ תוחפשמ רפסמ ןכו םימדוק םיעצבמב ונלצא וחראתהש .תושרדנה .םירוהה יתבל ורזח םהו שפוחה תפוקתב וב םיררוגתמש רעונה ינבמ הירמוש דסומ תא וניניפ" ,ליג טרפמ ,"ןושאר רבד .תועובש רפסמ ךשמב ונלצא וראשנש ,שיא 250 -ל ןושארה עובשה ףוס דע הלע םרפסמש ,שיא 200 – כ ונטלקו םוי ךות ונגראתה םירוענה ינבו רתוי םירגובה םידליה .יונפ היהש ןג הנבמב ,דחוימב ןג ונחתפ םינטקה םידליל .ץוביקה ינקתמ לכב שמתשהלו לכואה רדחב ישפוח לוכאל םהל ונרשפיא .ונלש םיבחרמה לש תויוליעפב ובלתשה .דועו תובדנתהב םירבח ושעש םיגוח ומכ ,םירגובמל ןהו םידליל ןה ,תודחוימ תויוליעפ םרובע ונגרא ןכ ומכ דוביכו םיחפנתמ םינקתמ םע לודג עוריא ללוכ ,ישפוח ןפואב םתושרל הדמע הכירבה .לאידנומה רמגב ונתיא תפתושמ הייפצו ואבש ,ץוחבמ םינמא לש ןה ,תועפוה ונכרע םיברעב רצייל הרטמב ,ץוביק ירבח לש ןהו תובדנתהב ירבחלו םיחרואל תופתושמ תויוליעפ רתויש המכ .ץוביקה 70 לש הצובק םג ונלביק עצבמה ףוס תארקל תנשב התיהש ,רורד-םינובה תעונתמ ה'רבח .םשמ תונפתהל וצלאנו םורדב תובדנתה עצוממב ונחריא שדוחמ רתוי תצק ךלהמב לכה ךסב .ןאכ ןיידע םקלח .שיא 250 – כ .רעונה ינב לשו ץוביקה ירבח לש ןויצל היואר תוסייגתהו תובדנתהב השענ הפ השענש המ לכמ לודג קלח ."הנושאר הגרדממ יתרבח טקיורפ טלחהב היה הז דיב די תוחפשמ 23 ונלצא וחראתה" .ץוביק תריכזמ - זפרה עטנ חוריאה עצבמ שארב הדמע ערוזה ץוביקב לש רעונ ינבו םידלי 200 לש תוצובק יתש ונחרא ףסונב ,םידליו םירוה 110 כ תונומה ,זוע רינו השולשה ןיעמ .םח קוביחו בל בחורב המישמל סייגתה ולוכ ץוביקה .דועו הכירבב ףיכ ימיל ,םורדב ריעצה רמושה עיגהל שקיבש ,למרכ לא תילדמ ,סיסב ףסוימ ןופלט תחיש יתלביק ״ ,עטנ תרפסמ ,״הבר תושגרתהב םורדמ תוחרואה תוחפשמל ,תואלקבו רתעז ,תיז ןמש ,הנבל ,תותיפ לש תיזורד החורא ןגראלו ערוזהל ונלש לרוגה תופתושו תובכרומה לכ תא הכותב הלפיק תדחוימהו תשגרמה העצהה יכ הרובס ינא .ץראה .וזה ץראב )הרימאו ףוסוי ,הנומו יזמר תבחרומה( סיסב תחפשמ תא לופכה ףכואב ונחריא צ"החא תבשב ,ךכו .תובידנו הבהאב ךלמה דיכ "יזורד ןחלוש וחתפש" רובע .יאבצה תורישהו הנידמה םע םהלש רשקה לע ,םיזורדה םירפכה לע תיזורדה הרבחה לע רפיס יזמר )םיאודבה םע אוה םהלש שגפמה( םהל תרכומ הניאש הדע םע תורכיה ןאכ התייה םורדה ידלי .לארשי תנידמ םע םהלש דחוימה רשקה לעו יסחי תאו הלועפה ףותיש תא ,םיפתתשמה תא ךריבו עוריאב ףתתשה ,יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר .הזה שגפמב םג יוטיב ידיל האב רשא ,םיכומסה םיזורדה םירפכהו הצעומה יבושייו ערוזה ןיב םיפיה תונכשה דיב די םכתיא םיכלוה ,ערוזה ץוביק יבשות םע דחי ,למרכ לא תילד יבשות ,ונחנא" :םיחרואל רמא סיסב יזמר ."וזה תקדוצה המחלמה ןוחצינ ןעמלו לארשי תנידמ ןוחטיב ןעמל הבהאב םיפסוא ,םייברגב םילייחה לש ךרוצה לע העידי פא-סטווב הרבעוהש רחאל .תורחא םיכרדב ץמאמל םורתל ושקיב זוע ךרדמב התנק םהב ,לקש 4,200 ופסא םה .םיתבה ןיב ,תומורת ףוסאל האצי םידלי תצובקו בושייב ונגראתה ,דועו תובגמ ,םינבל ,םיבשותה לכ םשב חלשנו תוישיא תוכרע 200 ללכ רשא ,םילייחה רובע דויצ ,גנילרמש הנליא ,בשומה תבשות .םורדב םיתרשמה םילייחל תורישי ,הגאדו הבהאב ןוחטיב ולוכש םוי ,הצעומה לש ןוחטיבה תקלחמ םע ףותישבו ,ולול ןב ןונמא ק"שמה תושארב ,הצעומה לש בלושמ ןוחטיב זכרמ .םורדהמ םהיחרואלו הצעומה לש תונטייקה ידליל ןוחטיב ולוכש םוי םייק םידליה לש ישיאה ןוחטיבל םרת הזכש םויש קפס ןיאו שאה יבכמו הרטשמה לש םיבר םילכ וגצוה םידליה ינפב .וז הפוקתב 11 2014 טסוגוא | ןודיגמ
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16