Page 1 - megidon aug 14
P. 1
2014 טסוגוא השנמ תמר ירפסויבה בחרמה | ודיגמ תירוזאה הצעומה ןותיע תיבה תא םיחתופ !בלה תאו ןתיא קוצ עצבמ ךלהמב קמעה רמשמב םיחראתמ םורדה יבשות ויפוא לע םירמוש חור יפנכ לע םיאשינ םיאבצה תא םיבישמ םע חותיפ תינכות ןוכיתה לש ימיטניאה הניתנהו תובדנתהה יעבטה םמוקמל םיבושייל םינפה 13 'מע 10 'מע 9 'מע 4 'מע
   1   2   3   4   5   6