Page 9 - megidon aug 14
P. 9
ירפסויבה בחרמה עבטל התיבה םירזוח םיאבצה ואצמנ םקלחש ,תויבצו םיאבצ רפסמ השנמ תמר רוזאב וררחוש הנורחאל םירפוע םקלחו םיפוטחה םירענה רחא שופיחה ךלהמב ,ש"ויב םיבשות יתבב םמוקמ תא ואצמיש הווקתבו םוקישו לופיט ורבעש רחאל ,עבטהמ ופסאנש עבטב םהייח תא ושדחיו םינגהו עבטה תושר חקפ רבעבו רב יחה להנמו למרכ בחרמ גולוקא - גרבנזור ןב :רפסמ ,רוזאב ,רב תויחל םילוחה תיבל םיאיבמ ןתוא ,תועוצפ רב תויח הברה תופסאנ ץראב" .ןג תמרב יראפסהו )ג"טר( םינגהו עבטה תושרל ףתושמה ,רבהמ ,דחאה .תורוקמ השולשמ רקיעב ,םילוח תיבל וא ונילא םיעיגמ םיאבצ תיקוח אל הרוצב םיקזחומש הלאכ ,ינשה .תרחא העיצפ וא הסירד תובקעב םירפוע םיאורו םילייטמש ,םיבוט םישנא לש אוה ישילשה רוקמהו םישנא די לע םירפוע םניא הלאש שיגדהל בושח .םתוא םיפסואו םישוטנ םהש םיבשוח ,םינטק תחא היבצו ופרטנש םיאבצ ינש לע וישנאו ןבל עודי ,עבטל םיאבצה וררחושש זאמ דואמ .םתוא קיניהל םעפ לכ האבו חישב האיבחמ םאהש םירוג אלא ,םישוטנ .תודרוש ןיידע תויבצ יתש .רוזאב המייקתהש הלודג הביסמ ךלהמב ,הסרדנש ,"םירפועהו םיאבצה תא .םדא ינב לע ומתחויש ילבמ םיאבצ ירפוע לדגל השק תרומשכ םדקל םיסנמ ונחנאש ,ירפסויבה בחרמב הביל חטשל וררחוש םיאבצה" תמרב תאצמנ ןהמ תחא ,םולקיא תואלכמ רפסמל םיאיבמ ונחנא" ,ןב טרפמ .טרפב םיאבצהו ללכב רבה תויח לע רתויה לככ רומשל לכונש ידכ" ,ןב ןייצמ ,"עבט תוארל ידכ ,םהירחא םיבקועו םהב םילפטמ ונחנא םולקיאה תאלכמב .השנמ המ .עבטב הכרענש הביסמ רחאל הסורד האצמנ ,ונררחישש הנושארה היבצה םהל םיחתופ ונחנא ,רדסב לכה םא ,שדוחכ רובעכ .'וכו םידקפתמ ,םילכוא םהש רזוח "םיבושחה םירבדה ינש .עבט תרומשכ חטשה לע זירכהל בושח המכ חיכומש ,רדשמ םימש ונחנא רגוב טרפ לכ לע .ךר רורחש ארקנ הז .עבטל םירעשה תא לע הזרכה םדקל םיינשו םישוטנ םיארנש םירפוע ףוסאל אל דחא ,םה" ,שיגדמו ןב היחהש תעדל דואמ ונל בושח .רורחשה ירחאש הפוקתב בקעמ וירחא תושעל ידכ ,םהלש הייחמה יחטשבש רומשלו קוחה תא ףוכאל לכונש תנמ לע תאז ,עבט תורומש ש"ויב ופסאנש תויבצל האלכמה תא ונחתפש םויב .עבטב תדרוש האירבהש עונמל ןבומכו המודכו דייצ עונמל ,תוביסמ ומייקתי אל ,4*4 בכר ילכ וערפתיו ועסי אל לע וז ולכתסה היינשה לומ תחא ודמע ןה ,רבה ןמ היבצ העיגה" ,ןב רפסמ ,"ומקושו .חותפה חטשה בלב תויתשת חותיפ .לדגתשו התוא קזחל םיצור ונחנאו תיעבט הייסולכוא רוזאב שי .עבטל דחי ואציו וז ונחנאו תחתפתמו תכלוה רוזאב םיאבצה תייסולכוא תא תוארל םיצור דואמ ונייה ."הנטק וזה הייסולכואהש השוחתב ינא ,ירעצל ,םויהל ןוכנ ."ונידיב הזשו ירשפא הזש םינימאמ תסנוכמה היסורבמאה –יתייעב שלופ חמצ גולוקא – ןטול ןולא ר"ד :תאמ יתועמשמ םויא הווהמה ,ונצראב שלופ ןימ אוה )Ambrosia confertiflora( תסנוכמ היסורבמא .םייאלקח םיחטש לעו םייעבט לודיג יתב לע רקיעב יעבטה ותצופת רוזאמ ,)גגושב וא הנווכב( םדא ידי לע אבוהש ,םייח לעב וא חמצכ רדגומ שלופ ןימ .םייתביבסו םייגולוקא םיקזנל םורגל לולעו הב טשפתמ אוהו ול השדח הביבסל יתייעב שלופ ןימכ תרכומו וקיסקמבו ב"הרא ברעמ-םורדב יעבט ןפואב הלדג תסנוכמה היסורבמאה .רטמ ינשמ רתוי לש הבוגל עיגהל לוכיו תוריהמב לדגה יתנש-בר חישב רבודמ .לארשיבו הילרטסואב יחמצ לש םהישרושמ םישדח םילועבג לש החימצב ןהו םיערז תועצמאב ןה ,טשפתמו הברתמ אוה חטש תוסכמה תופופצ תויסולכוא רצוי אוה ,חמצה לש הלידגהו יובירה תוריהמ ללגב .םירגוב היסורבמא ןהו ,)הנומת ואר( םילחנ תודג ללוכ ,םייעבט םיחטשב ןה ,םיימוקמה םינימה תא הצוחה תוקחודו בחרנ רציימ חמצהש הלודגה הקבאה תומכ ,יאלקחהו יגולוקאה קזנל ףסונב .םיכרד ידיצבו םייאלקח םיחטשב .םדא ינב לצא היגרלאל םורגל הלולע םהו ,םירגובה םיחמצה דגנכ םיליעי םניא ,םיפירח הרבדה ירמוחב שומיש וליפאו חוסיכ ,הריקע םיריעצ םיחמצב רבודמ רשאכ רקיעב תוליעי הרבדהה תולועפ .לופיטה רחאל תוריהמב םישדחתמ .םיריעצה םיחמצה לש םדקומ יוליגל הלודג תובישח שי ,ןכל .הנטק הייסולכואבו הצעומה יחטשל םג .חמצה תא ריבדהל לודג ץמאמ השענ הלא לכב .םינטק הצופת ידקומ רפסמ דועבו ןורמושה זכרמב ,רפח-קמע רוזאב הססבתה היסורבמאה לארשיב תברקב םג חמצה הארנ תועובש רפסמ ינפלו ,טפושה ןיע ץוביקמ קוחר אל ,השנמ תמר רוזאב דחא חמצ הלגתה הרבעש הנשב רשאכ ,תסנוכמה היסורבמאה העיגה ונלש .דוע שיש ריבס יוכיס ,םידחא םיחמצ ולגתה םא ,ללכ ךרדב .השנמ תומר ץוביק ?תושעל ןתינ המ ,לארשיב תסנוכמה היסורבמאה לש הרבדהו רותיאל עצבמב חתפ הביבסה תנגהל דרשמה :ידי לע תאזו ץמאמל רוזעל לוכי דחא לכ ,ןכל .השדח הייסולכוא וא חמצ וליגש םיחרזא לש חוויד לע וקלחב ססבתמה *6911 הביבסה תנגהל דרשמה לש עדימה דקומל העדוה – דושח חמצ יוליג לש הרקמב • םירכומ אל םיחמצל בל תמושת • .google -ב שופיח תושעל וא ,הביבסה תנגהל דרשמה לש רתאל סנכיהל ןתינ חמצה לש תונומת רחבמלו ףסונ עדימל .םיפסונ םישנאל חמצה לע עדימה תרבעה • 9 2014 טסוגוא | ןודיגמ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14