Page 6 - megidon aug 14
P. 6
תוריית ודיגמ לתב םירקבמ הצעומה יבשותל וירעש חתופ ,תילארשיה היגולואיכראה רתכבש םולהיה – ודיגמ לת ימואל ןג הנועה וז ודיגמ לתב רפוחש ,ןייטשלקניפ לארשי ‘פורפ ,לארשיב םיגולואיכראה ילודגמ דחא די לע ךרדומ רויס לש תידוחיי היווחב ופתתשהו הנמזהל ונענ הצעומה יבשותמ 70 - כ . ב"הראמ םיטנדוטס 100 תופתתשהבו ביבא לת תטיסרבינוא םעטמ 11-ה ףא לע ,רויסל ואציש םיבשותה ןיב .רויסל םיבשותה ונמזוה וז הרטמ תחת .רתאל ,טרפב רוזאהו הצעומה יבשות תאו ללכב ילארשיה רוביצה תא ברקל ,הרטמל ול םש ימואלה ןגה יבשותל הרידנ תונמדזה ןתנ ודיגמ לת ימואל ןג" :תרפסמ ןרות רתסא .םירפוחה תוחלשמ תא םינש רפסמ ךשמב חריא רשא ץוביק ,טפושה תמרמ םיבר ויה ,ינוחטיבה בצמה תורמלו הצעומה םוחתב אצמנש הזה בושחה רתאל םיבשותה תא ברקל הטילחה ,ימואלה ןגה לש תצרמנה תלהנמה ,ףסוי יסול .11 – ה תוריפחה תנוע םויס לגרל לתב רייסל הצעומה !הכז רויסל עיגהש ימ .ללכב היגולואיכראלו .ןייטשלקניפ לארשי 'פורפ - גולואיכראה לש תידוחייה הכרדהה התייה רויסה לש "היירכוסה" םידיוצמ ונאצי ,)יסולל הדות( הרק הייתשו ץיק תוריפ לש לק דוביכ רחאל .םיבר ועיגה םירחא םיבושיימ םג ךא ,רתאב םוסרפה תוכזב ,דאמ תדבוכמ תוגיצנ התייה טפושה תמרמ .רויסל הנגה םרקבו םימב ,עבוכב הז םוחתל שיש תוכלשההו טנבלה לש היגולואכראב בושח הצרמכ בשחנ ןייטשלקניפ" ,יכ בתכנ "דוד ןד" סרפ רתאב . 2005 תנשל "דוד ןד" סרפ הכוז אוה ןייטשלקניפ לארשי התייה ומע רויסהש ןאכמ ,תיתרוסמה היגולואיכראל םיקיודמה םיעדמהו עבטה יעדמ תסנכה תא דדוע אוהש ךכב םג עודי ןייטשלקניפ ."תילארשיה הפוקתהו ך"נתה תנבה לע ?ולכא םה המ ,םישנאהו םייחה ילעב לש D.N.A – ה תא ,םיאצממה ךוראית תא קיודמב תעדל רשפא ,תוללכושמה תודבעמהו םיינרדומה עדמה ילכ תוכזב ,םויכ .ןפוד תאצוי היווח .דועו דועו ?עקרקב ןנשי תוכתמ המכ ?ןיינבה ינבא ועיגה ןיאמ ?ימוקמ ןוזמ וא אוביי היה ןוזמה םאה ,םוקמהמ ונהנו טפושה תמר לש תירפכה הנילב םירפוחה וררוגתה םינשה לכ ךשמ .םיקוניפו םיידי בחר אשד ,דומיל תתיכ םהל התייה .םיחונה םיאנתהו טקשה תוכזב םיעגעגתמ ןייטשלקניפ ’פורפ ירבדלו הביבח תעבגב םיחראתמ םה הנשה לש האצרה טפושה תמרב המייקתה הרבעש הנשב .טקשלו טפושה תמרל ."תרדהנ המלשה היה םעפה רויסהו ןייטשלקניפ רוספורפ לתה תוליעפל םירוביח יקסבלוח קיציא הצעומה שאר ,לתב רויסו שגפמל ונמזוה ,םיבשותה רויסל ףסונב זוחמה להנמ - ןולייא איג םע ושגפנ רשא ,הצעומהמ םידיקפת ילעבו ודיגמ רתא תלהנמ - ףסוי יסול ,ג"טרב םילחנהו םימה להנמ - ןמזלג ללהו .תוריפחה להנמ ,גולואיכרא -ןייטשלקניפ לארשי 'פורפו ףותיש תא םדקלו תושרה םע םירוביחה תא רוציל התייה השיגפה תרטמ םע תויושרה ףותישב הבר תובישח םיאור ונא" :ג"טרב ןופצ זוחמ להנמ - ןולייא איג .לתה תוליעפל תילכלכה הרבחהו ךוניחה תוכרעמ ,םיבשותה תוליעפב ,ודיגמ לתב תבלתשמ ודיגמ תצעומ תא תוארל ונלש הרטמה .םיימואלה םינגה הלא םימיב יכ ןייצ ,שגפמב חכנש ודיגמ לש תילכלכה הרבחה להנמ - םור ליא ."דועו םירוקיבב ,םיגוחב ,ךוניחב ,תיתצעומ ןגוע ודיגמ לתב האורו תונווגמ תויצקרטא םע ,ולוכ רוזאל בא תינכות לע דבוע אוה תיב םע הלועפ יפותיש םימקרנ ,הברקה םידומילה תנש תחיתפ תארקל ,ץיקה ימיב רבכ הנבית ג"טרה םע הלועפ ףותישב .רוזאב םירקבמל יגולואיכראה םוחתב בושח .תורגבב הדיחיכ רכות ףאש ,תדחוימ תינכותב ,ודיגמ ןוכית םעו םירמוע רפס .תדחוימה תוליעפה שבגתתו הבחר תינכות דואמ .לתב רקבל חמש דאמ ינא" :שגפמה תא םכיס הצעומה שאר - יקסבלוח קיציא ."דיתעב הלועפה ףותיש תא קימענו ךישמנ םינגהו עבטה תושר םע רשקה הצעומל בושח םיכח ןר :םוליצ 2014 טסוגוא | ןודיגמ 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11