Page 3 - megidon aug 14
P. 3
הצעומב בויב יווק לש םירטמוליק 11 השנמ תמרב איש ןמזב וחנוה ךרואב בויב יווק לש םתחנה תא המילשה ,םימהו בויבה ימוחתב הצעומה לש תיעוציבה עורזה תא הוהמה ,הצעומה לש האלמה התולעבב הרבח ,ודיגמ ימ רובע הנבנה ,ינרדומ םיכפש רוהיט ןוכמל השנמ תמרב הצעומה יבושי תא םירבחמ בויבה יווק .םישדוח העבראמ תוחפ ךותב ,םירטמוליק 11-מ רתוי לש ללוכ למרכ אובמ הקוסעתה רוזאל ךומסב הצעומה תא הרידסה ןכו הקוסעתה קראפ חותיפ תא הרשפיא ותמקהו ,למרכ אובמ הקוסעתה קראפל ךומסב הנבנ רוהיטה ןוכמ ,םיבורקה םישדוחב םלשוי למרכ אובמ רוהיטה ןוכמ .השנמ תמר יבושייב הביבסה תוכיא תונקתל םאתהב םיכפשה רוהיט אשונ ,קמעה ןיע ,םיקילא :םיבושייה למרכ אובמ רוהיטה ןוכמל ורבוחי ידיימה בלשב ,)"ינושילש" רוהיט( תולבגמ אלל תיאלקח הייקשהל םיחלוקב שומיש רשפאי רוהיטה ןוכמ .בויבה תרנצ תחנה תא םישדוח העברא לש איש ןמזב המילשה ודיגמ ימ .הרעו‘גו םיקילא םיסיסבה ןכו הילד ,השנמ תומר לש המגממ קלח הניה םייבושי רוהיט ינוכמ לש םלוטיבו יזכרמ רוהיט ןוכמ תמקה בחרמה לש באה תינכות םע תבלתשמ איהו ,תואירבהו הביבסה תנגה ידרשמ .השנמ תמר ירפסויבה בחרמב תיתשת תודובע עוציבב םייתביבס םיקזנ םוצמיצ לע הדפקה רואל ,יקסבלוח קיציא ,ודיגמ ימ ןוירוטקריד ר"ויו ודיגמ תצעומ שאר הרוה ,ירפסויבה ךותו הביבסב העיגפה ןתינש לככ םצמוצתש ,ךכ טקייורפה תא עצבל ,הרבחל .השנמ תמר יאלקחל תילאמינימ הערפה ןוכמ רוביחו םינמזב הדימע )1( :םייזכרמ םירגתא השולש ודמע ודיגמ ימ ינפב רועזימ )3( ,הביבסב העיגפה רועזימ )2( ,טסוגוא שדוחל דע רחואמה לכל רוהיטה .םידבועמ םיחטשב בויבה יווק וחנוה םהב תומוקמב תיאלקחה תוליעפב העיגפה שרדנ ,ןומיר תצובקמ 10 םירתא קפוא תרבח ,עוציבה ןלבק םינמזב דומעל תנמ לע רפחמב שומיש ןכו תרנצ ךותירב ליבקמב ודבעש ,הדובע יתווצ השולש דימעהל יפ תרנצ תחנה לש ימוי קפסה רשפאמש ,)“ר‘צנרט”( תוחוש תריפחל ידועיי דחוימ .ליגר רפחמל סחיב השולש קזנה םצמוצ ךכבו הריפחה בחור תא ןיטקהל רשפיא ידועייה רפחמב שומישה ינימי זרא :םוליצ ,תויאשמה תעונת תא תיחפהל ןכו לוח תיירכמ הביבסל קזנ עונמל ידכ .יחלו חמוצל תנחתב ורוקמש ,םחפ רפאב שומיש השענו רוסחמב באשמ הווהמה ,םי לוח לש תונוט תואמ תאבה הכסח וז תוליעפ .לוחב םוקמב רוניצה יוסיכל םחפ רפאב שומיש השענ .עוציבה תויולעב ןוכסיח םגו יתביבס ןורתפ הווהמ םחפה רפאב שומיש .הרדחב חוכה תוליעפל הערפה תעינמ לש ץוליא תחת העצוב איהו ,םיחטשה תא םידבעמה םיאלקחה םע אלמ ףותישבו ,םיאלקחה לודיגה ירוזחמב תובשחתה ךות התשענ בויבה יווק תחנה .םיבושייה לש הדשה ילודיג יזכר םע םואתב התשענ תרנצה תחנה ,הדש ילודיג לש םימנוד 8-כ רוצקל שקבל הרבחה הצלאנ וב ,דחא הרקמ טעמל .תיאלקחה רוהיט ןוכמ ,למרכ אובמ ש"טמ תמקה תא םג ללוכ ,טקייורפה תרדסה םויס ותרטמו הצעומה הליבומש בושחו לודג טקייורפמ קלח הווהמ םיווקה תחנה" :יקסבלוח קיציא . "השנמ תמרב תואלקחה תא םדקל הרטמב ,ודיגמ ימ תרבח םע דחי תמדקמ הצעומהש הבשהה לעפמב יזכרמ ןגוע הווהי הז ןוכמ .רתויב ההובגה המרב היגולונכטב םיכפש ירפסויבה בחרמה לש תומייקה תונורקעל םאתהב עוציבש תולגל ונעתפוה .רגתא ונרובע הוויה ירפסויב בחרמב תיתשת תודובע עוציב" :ודיגמ ימ לש המקהה להנמ ,ינימי זרא ."רוזאה יאלקחל תילאמינימ הערפה ךותו הביבסב העיגפה םוצמיצ ךות ,עוציבה תא ליזוה ףא אלא ,רקיי אלש קר אל ,השנמ תומר בשותל םינפה םע ,תורישה תוכיא תא םדקל ,יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר לש ותפקשהל םאתהב .תורישה רופישל םיכרדו תוריש תעדות לע תזכורמ הנדסל הצעומה ידבוע לכ ואצי דואמו םירוסמו םיבוט" ,הצעומה ל"כנמ ,יאלוזא םהרבא רמוא ,"ונלש םידבועה" ןאלו רפשל המ שי דימת ,ןוגרא לכב ומכ ךא ,תורישה תוכיא תובישחל םיעדומ תווצ םע דחי תדבועו אשונב החמתמש תינוגריא תצעוי הוולמ ךילהתה תא .ףואשל .הצעומה לש ,תוריש ןתמ לש םידוק ונמצעל עבקנ הפוסבש ,םישגפמ לש הרדסב םיכישממ ונחנא .ץוח יפלכ ןהו םינפ יפלכ ןה ןכ .ןהב לופיטהו תוינפה רחא דומצ בקעמ ונל רשפאמש ,דקומ ונמקה ,ףסונב .רתויב ההובגה המרב תונימזו תושיגנ ורשפאיש ,היצקילפאו קוסייפ תמקה תננכותמ ."רבמבונ שדוח תליחתב םייתסהל רומא ולוכ ךילהתה 3 2014 טסוגוא | ןודיגמ
   1   2   3   4   5   6   7   8