Page 2 - megidon aug 14
P. 2
הצעומב ןתיא קוצ תמחלמ ינא ,הצעומה יבשותו ידבוע לכ םשב .ונירוחאמ ןתיא קוצ תמחלמש דואמ חמש ינא המלחה לחאמו םילפונה תוחפשמ לש יפוסניאה באכבו קומעה ןרעצב ףתתשמ .טפושה ןיעמ ,רזיווט יאני םהיניב ,םיעוצפה לכל הריהמ רידסב ,טרפב הצעומה ילייחו ללכב ל"הצ ילייחל הקומע הכרעהב עידצמ ינא .הכרעמב ופתתשהש ,םיאולימבו םתדימע לע ,טרפב הזע ףטוע יבושייו ללכב םורדה יבשותו יבושי ידי תא קזחמ ונחנא .הפוקתה ךלהמב הכרעהה תררועמו השוחנה ומרתו וסייגתהש ,הצעומה ידבועלו םיבשותל ,םיבושייל בל ברקמ תודוהל שקבמ ינא .וניבושייב ,םורדה יבשותמ 1000 – מ רתוי לש חוריאל היסולכוא בלב סאמחה ישנא תומקמתה חכונל ,רעצה הברמל ךא ,םיברועמ יתלבב העיגפמ ענמיהל ותלוכי בטימכ השעו םלועב רתויב ירסומה אבצה אוה ל"הצ יכ קפס ןיא .דואמ םירצמ ונא ךכ לעו םיברועמ יתלב םידליו םישנא תואמ וגרהנ ,תיחרזא םיפסונ תונברוקבו תופסונ תוכרעמב ךרוצה תא ענמיש רדסהל עיגהל תנמ לע ,תיניתשלפה הגהנהה םע ,ינידמ מ"ומב דימ חותפל לארשי תלשממל ארוק ינא .הוולשו טקש ונרוזאל איביו הצעומה שאר ,יקסבלוח קיציא טייח הריא :רעשה םוליצ הממיב תועש 24 לעופ הצעומה דקומ םיבשותה תעידיל תועצמאב תוינפו םיחוויד תלבקל ןימזו ןופלטה תביוחמ ,1.1.2014 -ב ףקותל וסנכנש ,הקיקח ייוניש תובקעב .הצעומה לש טנרטניאה רתא תועצמאבו םיפירעת - בויב( תוימוקמה תויושרה יללכ יפ לע לועפל הצעומה םיללכ .)דיגאת אלב תימוקמ תושר תנתונש בויב יתוריש דעב 107 :יתיב ןופלטמ ןפוא תא םינשמו ,לארשיב תוירוזאה תוצעומה ללכ לע םילח הלא 04-9598404 :דיינ ןופלטמ .הכירצ יפ לע בויחל ,עובק בויחמ בויבה לטיהו בויבה תרגא בושיח .2014 ילוי שדוחמ לחה ףקותל סנכיי יונישה :בויבה תרגאב יונישה בצמב .סכנ לכל דיחאו עובק היה בויבה תרגא םולשת םויה דע – ןודיגמ םאתהב ,בויב תרגאב היבשות תא בייחל הצעומה תביוחמ שדחה .ןכרצ לכ לש םימה תכירצל ודיגמ תירוזאה הצעומה ןותיע ?םימה תכירצ לכ לע אוה בויחה םאה www.megido.org.il לא רבד לש ופוסב תרבוע םימה תכירצ לכ אל יכ ,םלוכל רורב תכירצ לכ רובע בויב תרגאב בייחל ןוכנ אל ןכלו בויבה תוכרעמ ןהכ יתור :תבתכו תכרוע םימהש ,םיקשמו תוניג םע םייטרפ םיתבל טרפב ןוכנ רבדה .םימה rutcohen@yechiam.org.il • 052-3750050 .בויבה תכרעמל םיעיגמ אל םהלש הנעמ תתל ודעונש בויב תרגא יבישחתל תויורשפא 4 ןנשי ,ךכיפל רינרב לעי :תמלצו תכרעמ תזכר .וזה היגוסל megidon@megido.org.il • 052-3790613 תא טרפמה רבסה םיבשותה לכל חלשיי שדוחה ךלהמב ,ןורש תעפי ,ןרטש ןירק ,ןרוא תאיל :תכרעמ ירבח .תורשפא לכל בושיחה תטיש תאו תויורשפאה ,הבריו יתנ ,םיכח יפיצ ,עלס הויז ,םיכח דרע ,רפוג העונ ,ינבואר רגה הצעומה תירבזג - איבל יכלמ ןניק ןורש ,בונרג ימולש 050-6816401 • השמ תינור :תועדומ רודמ תזכר 050-5602549 • ”תשקשוקמ“ - זר ןזוס :יפרג בוציע מ”עב ןופצ םיטקייורפ.ג :סופד ודיגמ תירוזא הצעומ :ל”ומ 2014 טסוגוא | ןודיגמ 2
   1   2   3   4   5   6   7