Page 19 - megidon aug 14
P. 19
םיבושייב םייחל רתא טפושה ןיעב םקוה ,ל"ז לברא םייח לש ורכיזל רשוכ ינקתמ קראפ ,םירבחו םייח לש התיכ ןב - USA סקופ יסויו לשימ :לש תומורת תוכזב םקוה רתאה .טפושה ןיע - "דע" ןרקו םינש ךשמב התלהנהב ףתושו ליעפ ,רבח היה םייחש - ודיגמ תירוזאה הצעומה .קינזר ריאמו היתב - םייח לש וירבח הבהאב םמצע לע ולטנ עוציבהו המזויה תא .בהזה ליגל םימאתומה הלאכ םג םנשי וינקתמ ןיבו ,ץוביקב "רדה תיב"ל ךומסב םקוה רתאה - םידהואו םיאטרופס ,םירבח ,החפשמ ינב תוחכונב ךנחנ רתאה ,תודות ועבוה ,תוכרב ואשינ שגרמה סקטב .םיאליגה לכמ ונהנו רתאה ינקתמ תא םיחכונה ושדג ןכמ רחאל .םירישכמה לע הכרדהו המגדה הכרענו - "םייחל" תיסוכ תמרה ךות טרסה רזגנ .םירישכמה לע תוסנתה ךות המיענ אתורבחמ תנקתה ךרוצל ,תופסונ תומורת סייגל ולכוי בורקה דיתעב יכ םיווקמ םימזויהו םיאליגה לכמ ,םילמעתממ המוה רתאה .םילמעתמה תבוטל - שמשל ףושחה רתאה לע הללצה 19 2014 טסוגוא | ןודיגמ
   14   15   16   17   18   19   20