Page 13 - megidon aug 14
P. 13
ךוניח תוימיטניאה לע רומשל .הברקה םידומילה תנש תארקל ,ןונכתו הבישח ,תוכרעיהל ,ךוניחה ישנא תא ץיקה תשפוח ימי םישמשמ הנש ידימכ רפסמב ךרובמה לודיגה ףא לע ,תימיטניא תיכוניח תרגסמ לע רומשל הרטמב ,םינש רפסמ הזמ שחרתמה ,ינוגרא ךילהת לש ומוציעב יוצמ ,ודיגמ ןוכית .הצעומה יבושייב יפרגומדה לודיגה תובקעב ,םיכינחה רשקה לעו ימיטניאה יפואה לע רומשל ידכ לכה םישוע ךיאו ץראב תיוושכעה תואיצמה לא םירבחתמ ךיא תרפסמ ,רפסה תיב תלהנמ – יאכז ןוריל תוכינחו םיכינח 860 -מ רתוי וב ודמלי ה"עשת םידומילה תנשב .לודגל ךפהו ןטק םעפ היהש רפס תיבב ,םידימלתל םירומ ןיב ישיאה ?ץראב המחלמ לש ץיק ירחא םידומיל תנש םיליחתמ ךיא .ונביבס הרוקש המל תרבוחמו תיטנוולר היהת הדימלהש דואמ ונל בושח ,הליהקב ליבומו יכוניח ףוגכ .תיטנוולר איה רשאכ תיתועמשמל תכפוה הדימל" עדיה תבחרהב קוסענ ותרגסמבש ,םידומילה תנשל םינושארה םייעובשב ,הדימלב בלושיש ,ףתושמ אשונ םייקל םיכרענ ונחנא ,ומייתסה םרטש ,ץיקה יעורא תובקעב ."ותוחמתה םוחתב וקלח תא םורתי םית"רלמהמ דחא לכ .דועו דועו ימואלה ןסוחב ,לארשיב הרבחב תידדהה תוברעב ,תוירסומ תומלידב םגו םיגשומהו ?ולש יתחפשמ טעמכ ,ימיטניאה יפואה לע םירמוש ךיא .תונורחאה םינשב דואמ לדג רפסה תיב ןוגרא לש תדמתמ הניחבב םיקסוע ונחנא ,םידימלתה לש ירפסמה לודיגהו הצעומל ועיגהש םישדחה םיבשותה תוכזב" 900 – כ ,ימיטניא ךכ לכ אל רבכ אוה תירפסמש ףא לע ,ימיטניאה ,ידוחייה ויפוא לע הרימש ךות ,רפסה תיב לש םיאתמ .הכינחו ךינח לכ ןמזה לכ תוארל תווצה ישנאל רשפאל ךישמהל ךיא ,םידימלת ךרעמ םע דחיב ,הבכשה לש יכוניחה תווצה תא ליבומש ת/להנמ ןהמ תחא לכלו תוביטח שולשל קלוח רפסה תיב ונישעש םייונישה ןיב .בהנ ינד – 'בי-'אי הבכשבו ןאהד המיס – 'י-'ט הבכשב ,ינורדימ-רוש הנליא – 'ח – 'ז הבכשב .ץועייה תיבל םהלש תוכיישה תשוחת תא קזחל הרטמב ,םא תותיכב תונורחאה םייתנשב רבכ תודמול 'ח – 'ז תותיכ ,ךכ ךרוצל םוקמה םג בושח םיריעצה םיאליגב ךא ,הדימלה ינכת תא םדקמו ךמות םיתרלמב הדימלה הנבמש וניאר .התיכלו רפסה ."וזה המאתהל ונעגה ןכלו םיעובקה תרגסמהו ,תיתעונתה תוליעפה חופיט לע תובר םיעמוש ונחנא לש המוקמ המ .רעונה ינב לש תיתליהק ,תיתרבח ?רפסה תיבב וז תוליעפ .יתרבחה םוחתב תוניוצמ םגו ידומילה םוחתב תוניוצמ םג םיחפטמו םידדועמ .'םגו םג'ב תלגוד ונלש תיכוניחה הסיפתה" .תיאמצע הדימלל תלוכי םדקלו הקמעה ,תויבקע ,הדמתה לש תויונמוימ חתפל תרשפאמו יתועמשמו בושח סיסב איה הבחר תיללכ הלכשה .םידומילה תועש רחאל םימייקתמש םיקוסיע דועו רעונה תועונתב הכרדהו תורבח ,הצעומב תוילמרופ יתלבה תורגסמב תופתוש ,הרבחל המורת םג םיכירעמ ונחנא הז דצל ונלש תלוכיה .םהמ דחא ףאב רתוול אלו םיקוסיעה ראשב ןהו ידומילה םוחתב ןה ,היישעב יתועמשמ שיגרהלו ןמזה תא ןגראל תלוכיה אוה ,הלא לכב החלצהל חתפמה .21 -ה האמב ונתיאמ שרדנש הממ קלח איה םימוחת המכב חילצהל .תיתרבח תוליעפב םגו םידומילב םג םינייטצמש םידימלתל ,תפתושמ תונייטצה תדועת תקנעה ,הנש לכ לש המויסב םינייצמ ונחנא ,הצעומב רעונה תקלחמ םע דחיב .תישיא העקשהב ,הדמתהב ,תובהלתהב .השוע ינאש המ בוט יכה תושעל הז ,ונתפקשה יפ לע תונייוצמ חפטל םישקבמ ונחנא ,ימדקא עדי תשיכרלו םיהובג םידומילל ךשמהבו םיהובג םינויצלו םיידומיל םיגשיהל ףאשיש ,ןייטצמ דימלת חפטל םישקבמ ונחנאש הדימ התואב רפסה תיבב ,תיבב םילבקמ םהש םיכרעה לע יאדווב דיעמש המ ,תוריש תנשל םיאצוי ונירגובמ 40% -כ תונורחאה םינשב .הרבחלו הליהקל יתועמשמו יתוכיא ,בוט חרזא ?תיזיפ םג לדג רפסה תיב ."הצעומב תוילמרופ יתלבה תורגסמבו לקש ןוילימ 2 לש תפסותבו ךוניחה דרשמ ןומימב ,ר"מ 2,000 – מ רתוי לש היינב רפסה תיבל הפסונ הנורחאה הנשב" לש היינב רפסה תיבל הפסונ הנורחאה הנש ."ופסוותהש םיכינחה תא תוחונב טולקל הרטמב תאז .הצעומה ביצקתמ תוחונב טולקל הרטמב תאז .הצעומה ביצקתמ לקש ןוילימ 2 לש תפסותבו ךוניחה דרשמ ןומימב ,ר"מ 2,000 – מ רתוי ."ופסוותהש םידליה תא ?ונלצא הרוק המ .תותיכה לדוג תייעב לע קסופ יתלב רוביד ץראב םיעמוש ונחנא רומשל ונמצעל רשפאל םילוכי ונחנא ,םירוה ימולשתמ ןהו הצעומהמ ןה ,םילבקמ ונחנאש תיביצקתה תפסותה תוכזב" התיכב םידימלת 38 – ו ,הנוילע הביטחב התיכב םידימלת 36 אוהש ,ךוניחה דרשמ לש ןקתל תחתמ ןהש תותיכ לע .םייניבה תביטחב רימש הנרוא לש התלבוהב ,תונוש תויכוניח תויגוסב םתוא םיפתשמו םירוהה תוגיצנמ הלועפ ףותישל םיכוז ונא ."תונורחאה םייתנשב תירפס תיבה םירוהה תוגיצנ ר"וי ,קמעה רמשממ ?הבורקה הנשל םיירקיעה םידעיהו תורטמה םהמ קימעהל .הבריקהו תיבה תשגרה תא רמשלו רפסה תיב תא תבבוסה הליהקל ,הבכשל ,רפסה תיבל םיכינחהמ תחאו דחא לכ לש תוכיישה תשוחת תא חפטלו ךישמהל" תיב תא תבבוסה הליהקל ,הבכשל ,רפסה תיבל םידימלתהמ תחאו דחא לכ לש תוכיישה תשוחת תא חפטלו ךישמהל ."רעונה ינב ןיבל םירגובמה ןיב גולאידה תא קזחלו ."רעונה ינב ןיבל םירגובמה ןיב גולאידה תא קזחלו קימעהל .הבריקהו תיבה תשגרה תא רמשלו רפסה ?םוכיסלו תלחאמ ינא .המחלמ תולוק ילבו םודא עבצ ילב םהידומילל ובושי ץראה לכב םידימלתהש .ונלוכל הבושח הרגשה ,הרדיסכ חתפית םידומילה תנשש ונלוכל תלחאמ ינא" ."הליהק לש תיב םגו דומיל תיב םג אוהש רפס תיב םיכינחה רובע תווהל ךישמהלו ונמצעל ונבצהש םידעיה לכב דומעל ,ודיגמ רפס תיבב ,הפ ונל 13 2014 טסוגוא | ןודיגמ
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18