Page 12 - megidon aug 14
P. 12
ךוניח הקורי ךוניח תכרעמ םיקורי רפס יתבל הכמסה יבתכמ ולביק ,םיגלפו םירמוע רפסה יתב תרבחמ ,יול זריל וויל ךילהתה תא .הביבסה תנגהל דרשמה לש ארוק לוקב וגצוהש םינוירטירק השישב דומעל ושרדנו הנשכ ינפל הכמסהה ךילהת תא ולחה רפסה יתב ,ךוניחה דרשממו הביבסה תנגהל דרשמהמ םיטפוש תופתתשהב ,םיגלפ רפס תיבב החראתה הכמסה תדעו .הצעומה לש יתביבסה ךוניחה תזכר – הכלמ לכימו "וטנובוא" .יתביבסה ךוניחה תזכרו הקוריה תוגיהנמהמ םיגיצנ ,הקוריה תוגיהנמה לע תיארחאה הרומה ,םיעדמל הרומ ,רפסה תיב תלהנמ – רפסה יתבמ םיגיצנ תירפסויב תיתביבס תיכוניח היישע לע םידיפקמ רפסה יתב יכ ,ןייצל בושח .רפסה יתבב םינשה ךרואל תישענש תיתביבסה היישעה טוריפ הבו תגצמ הגצוה הדעווה ינפב שגוי האבה הנשבו םייתנשכ ינפל הכמסהה תא לביקש ,הווקתה תשק רפס תיבל םיפרטצמ רפסה יתב ינש .תכרובמה היישעה תא הרשיא קר הכמסההו םינש המכ רבכ .דימתמ קורי רפס תיבל .םידימתמ םיקוריו םיקורי םינגל הכמסה יבתכמ ,הצעומה ינגמ תוננג שש ולביק ןכ ומכ םיקורי םינג 11 הצעומב םויכ .תומדוק םינשב הכמסהה תא ולביק רבכש םינג העשתל םיפרטצמ הלא םינג :םינוירטירק רפסמב דומעל שי קורי ןגל הכמסהה תא לבקל תנמ לע ."דימתמ קורי" תכמסה םע םינג 4 - ו .תיתביבס תיתליהק תוליעפ • הנשה ךלהמב יתביבס ךוניחל םירושקה םינכתב קוסיע • ףתתשת ןהבש הביבס אשונב תויומלתשה • ןגב םייחה חרואב יתביבס ךוניחל יתוזחו יתוגהנתה יוטיב ןתמ • םייח חרוא לע הרימשו הביבסה תוכיא לע הרימשל םירושקה םינכתב תוקסוע הצעומה ינגב תוננגה בור .תננגה םיקחשמה תיברמ .הז אשונב תויוליעפ תומייקתמו םינגה בורב תינגרוא תלוספ תדרפה לע הדפקה הנשי .םייקמ .תננגה םע דחי םהב םילפטמ םידליהש םירטסופמוק םייוצמ םינגהמ קלחבו םירזחוממ םירמוחמ םייושע םינגב הצעומב ךוניחה תכרעמ לכ ךופהת ךכבו קורי רפס תיבל הכמסהל הנשה שגיי ודיגמ ירוזא ןוכית רפס תיב .ךוניחה דרשמ תכמסה יפ לע ,הקוריל תויתפכאו ההובג תועדומ תלעב תיכוניח תכרעממ קלח תויהל האג ינא" :הצעומה יתביבס ךוניח תזכר הכלמ לכימ יתבב הקוריה תוגיהנמהו ךוניחה יתווצ .המוצע איה יתביבסה אשונב ךוניחה תוכרעמב היישעה .היח איה וב הביבסל ."םהיתוליהקו םהיתוחפשמ ,םידליה ברקב אשונה תעמטהבו תועדומה תאלעהב תובר םיעיקשמ ,םינגבו רפסה יתפוקת חוויד - הצעומב ידוסי ךוניח יגטרטסאה ךילהתה ךוניחה ךרעמ תא םיאתהלו ןוחבל ,יגטרטסא ךילהת םייקל תונמדזהה תא םילצנמ ונא ,הצעומב ידוסי יעיבר רפס תיב תמקה תארקל .הצעומב ךוניחה תוכרעמו תוליהקה ,םירוהה רוביצ לש תופיאשלו םיכרצל ידוסי רפס תיב ליגב םידליל .הליהקבו ילאמרופ יתלב ךוניחב ,םיגוגדפ םיטביהב םיקסועה הדובע יתווצ 3 ומקוה ,רבעב ונמסרפש יפכ .םיבושייה לכמ םיגיצנ תופתתשהב ,רוביצל םיחותפ םישגפמ ומייק םיתווצה :םיאבה םירבדה וגשוה הכ דע דחא רפס תיבל עיגהל וכישמי םיבושייה ידימלתו םושירה ירוזא וחתפי אל .רפסה יתב תעבראל תפתושמה ,החנמ תיכוניח השיפת תריצי לע טלחוה • .ירפסויבה בחרמה תונורקע לע תתשוי רפסה יתב לש ןגראמה דוסיה .טלחויש יפכ םיבושייה ץוביש יפ לע :םיתווצה תדובעל םיינושאר םיווק  ,רקח תדימל ןוגכ תוינשדח הדימל תודותמב רבעות הדימלה .תיתתיכ ץוח ,תיתייווח ,הליעפ רתוי :תרחא הדימלל תיכוניח השיג חותיפ • .דועו םיטקייורפ יפ לע הדימל רשקמ םרוגכ הליהקה יכרע .םישנאלו הביבסל רוביחו תורכיה ,היווחה ךותמ דומיל ,הליהקל האיצי - "תויתליהקו תוכייש לש םוקמכ הביבסה" :תוליהקל רוביח • םייתקוסעת )םישישק םע רשק ,םיבדנתמ ,ישונא ןוה( םישונא :םידליה תושרל הליהקה יבאשמ תדמעה .ילאמרופ יתלבהו ילאמרופה ךוניחב דליה לש ומלועב .דועו תשרומ ,םייתביבס )םינטק םיקסע ,םילעפמ ,תואלקח יפנע( .תונושה תורגסמה ןיב המלשהו םיבוליש תריצי ,דליה לש תיטסילוה הייאר :)רעונ תועונת ,םיגוח ,םייתרבח םיזכרמ( ילאמרופ יתלבה ךוניחה םע בוליש • ?םיכישממ ונא ןאל ןאכמ :ליבקמב םילולסמ ינש תמגאמו דאמ תבכרומ הטלחהה -יעיברה רפסה תיב לש ומוקימ תעיבק .1 .דועו קוחרה חווטל ילוהינ ,יפסכ ,יתליהק ,ינונכת :םינוש םיטביה תלבקו םינותנה תגצה תארקל עוצקמ שיא ידי לע עדימה לכ ףוסיא לש בלשב ונא .םהיפ לע הטלחה םיתווצב התנבנש תפתושמה הסיפתה סיסב לע -יגטרטסאה ךילהתה ךשמה .2 :םוחת לכל תטרופמ תינכת הנבית םיירוביצה ,םהיניב בולישה תייאר ךות ,ילאמרופ יתלב ךוניחו הליהק הנוב ךוניח ,םיגוגדפ םיטביה .ודיגמ תירוזא הצעומב רגובה תומד תריצי אוה ןופצה בכוכ רשאכ .רושיאו ןוידל ירוביצ חישל אבות םכסמה ךמסמה תטויט .ךילהתה ךשמהב םיפתוש תויהלו אובל - אל דועש הלא תא םגו קלח חקלש ימ לכ תא םינימזמ ונא ליבומה תווצה 2014 טסוגוא | ןודיגמ 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17