Page 10 - megidon aug 14
P. 10
בלה לכמ ךמצעמ תתל לש םינקתה .קקדזתשכ ,ךל ןתיו םורתיש ימ היהיש העידיהו לוכי התאשכ תתלו םורתל תונוכנה אוה ,הליהק לש התוכיאו הנסוחל םידדמה דחא תובדנתהב קסועש ףוג םיללוכ םניא ,תוימוקמהו תוירוזאה תוצעומב תורשמהו םיפגא/תוקלחמה ,םיפוגה בור תא םיביתכמה ,הלשממה ידרשמ ,ןורחאה שדוחה ומכ ןיאו הדובע תואלמ הידיו תובדנתהל הדיחי תלעופ ,)תורחא תובר תוצעומב ומכ( ,הצעומב ,ןכ יפ לע ףא .םיבדנתמו הניתנהו תובדנתהה לש התובישח תא ןיבהלו תוארל תנמ לע םיכרצה ןיב רעפ םייק דימתו םיבר םיכרצ שיש הנבה ךותמ תובדנתהה םוחת תא חתפלו םדקל אוה ירקיעה דיקפתה" ,תטרפמ ,תובדנתהל הדיחיה תלהנמ – ןורש תעפי תנגרואמ הצובקמ קלחכ םילעופש הלאכ ןהו ,הצעומה יבחרב םיבדנתמ םיליעפמש םיפוגה לכ תא הכותב תדגאמ הדיחיה .ונתושרל םידמועה םדאה חוכו םיבאשמה ןיבל תא םג תתרשמ ,םינש 3 הזמ תלעופש ,ונלש הדיחיה .םמצע םעטמ םידיחי םיבדנתמ ןהו תא םירצוי ונאו ןאכל םיזקנתמ םלוכ .בדנתהל םיניינועמה תא םגו םיבדנתמל םיקוקזה תיתובדנתה תוליעפב קסועש הצעומב בשות לכל עיגהל התיה תינושארה הרטמה .םירוביחה 300 – כ הדיחיב םימושר .ותוליעפ תא תוולל רשק לע ותיא רומשל ,ותוא םושרל ,והשלכ םוחתב תתומעב םקלח ,שישקה ןעמל התומעה – רואליגב םיבדנתמ םקלח" ,תעפי תרפסמ ,"םיבדנתמ ומכ םיפוגב ,הצעומל ץוחמ תיתובדנתה תוליעפב םיקסוע םקלח ,ד"ימתמב םקלח ,ךוניחל דידי תונמלא ,תדלומב ןושאר תיב ,םויק וד ןעמל תוליעפ ,העונתה תרטשמ ,םילוח יתב ,ן"רע ,ךמע תופסונ םייניע תווהל םהל ונארקש ,םיינפוא יבכור תדיחי ונמקה ,ףסונב .דועו דועו ל"הצ ימותיו דקומל חוודל ,המודכו תופירש ,ךולכל ומכ ,םיקזנ תעינמ ךרוצל םג ,םתביכר ידכ ךות ,חטשב .רוזאב םילייטמל רבסה ןתמלו הצעומה םיבדנתמ ,ארקנש המ םהש םיבשות תרזעב רתוי דוע התוא חתפלו םדקל ןוצר ךותמ ,תובדנתהל הדיחיל יוגיה תווצ יתמקה" ,תעפי תרפסמ ,"םישדוח רפסמ ינפל .תובדנתה תודיחי ילהנמל םיסרוקו םיסנכ םימייקתמ .ןמזה לכ תדמלנו תרקחנ , תחתפתמש הנילפיצסיד וז ,תובדנתהה אשונל תדסוממה תוסחייתהה .םייתרדס לירפאב .םיבדנתמל הרקוה ישגפמ לש תרוסמב ונלחתה תומשה לכ ופסאנש רחאל .בדנתמה לש ותוליעפ תא ריקוהל אוה ,ירקיעה ונדיקפת" ,תעפי השיגדמ ,"לבא יבושי .הזה ץיקב ונילע ורבעש הלא ומכ םימיב יאדוו יאדו ,הרגש ימיב ,דימת ,דואמ הבר איה םיבדנתמה לש םתובישח .קוניפו שוביג ,לויט םויל םתוא ונאצוה ןורחאה םקלח ,תוחפשמ םקלח .שיא 1000– כ הפ והש ןותנ םוי לכב רשאכ ,םישנא 3000 – כ הפ ורבע לכה ךסב .םורדהמ םיבר םיבשות ןתיא קוצ עצבמ ךלהמב וטלק הצעומה לכ םע רשק ונרצי .ןאכ חראל םיכלוה ונחנאש םורד יבשות לש םילודגה םירפסמה תא ונבה דואמ רהמ .לוחמ םיריעצ םיבדנתמו תונגרואמ תוצובקב ועיגהש רעונ ינב ,וחריא״ ,תעפי תרמוא ,"םיבושייה .תנייוצמ התיה רשקה ישנא םע הדובעה .הפפכה תא ומירה םיבושייה לכ טעמכ .דובעל לכונ ולומש רשק שיא עובקל השקבב םיבושייה .היגולוכיספו החוור יתורישו תועסה הקפיס הצעומהו יוליבהו םיתורישה ינקתמב שומיש ורשפיא ,הניל םוקמו ןוזמ וקפיס תומכ ונחריאש אצי ךכו הלועמ היה ונתיא םהלש הלועפה ףותיש .הכרעההו דובכה לכל יוארש ןפואב םתיב תאו םביל תא וחתפ .המיהדמ הדובע ושע םיבושייב םישנא .תעפי תמכסמ ,"8% – מ רתוי ונחריא ונחנא ,היבשות רפסממ 5% חראת תושר לכש הפצמ םינפה דרשמ .ונתיאמ ופיצש הממ הברהב הלודג םישנא תיבה תא םיחתופ רדגל ךומס ךרד םגו הצעומה ךרד םג ונתלד תא ונחתפ" .המלש יש חוריאה עצבמ שארב דמע זוע תעבגב ךותמ רקיעב ,תוחפ תצק ועיגה ןיינע לש ופוסב ,תוחפשמ ןומה ורשקתה" ,רפסמ אוה ,"קובסייפה .םינוש ןמז יקרפל תוחפשמ רשעכ ונחריא הפוקתה ךלהמב .ןינ'גל םיכומס ךכ לכ תויהל ששחה הצובק תטילקל ונכהו ונצפישש תיב ונלצינ .ץוחנ יסיסב דויצב ןתוא ונדייצו תוריד יתש ונמאלה .םידליל םירפו'צו לכוא תצקב םיתבה תא ונדייצ .םידלי יתבב ונשמתשהו ריעצה רמושהמ בלתשה הצרש ימו הכרבב םתוא ונחריא ,לכואה רדחב םירהצ תחוראב םיחרואל ונעייס ונחנא ועיגהו ץוביק ירבח ידי לע וצמוא תוחפשמהמ קלח .םולשת אלל ןבומכ לכה ,ךוניחה תוכרעמב םג לכו הרזעל וסייגתה ץוביקה תודסומ לכ .רשק לע הרימשל החטבהו תורבח לש המרל שממ םתיא .״ףתכ תתל חמש לכיש ימ הליהק שיגרהל ,עובק ןפואב תוחפשמ 9 ונלצא וחראתה" .םהרבא רדמס חוריאה עצבמ שארב הדמע הילדב ,רדמס תחוודמ ,"םיינש וא הלילל וכלהו ואב תופסונ תוחפשמ .תועובש העברא-השולשכ ךשמב .דיל אבה לכמ ואיבהש ,םירבחה ידי לע רשפאה לככ ורזבואש ,תוריד ולביק תוחפשמה" .ךוניחה תכרעמל וסנכנ םידליה בור ידכ םג ,םיאולימב היה אבאהש ,ונלש תוחפשמה תא קזחל ידכ םג ,לכואה רדח תא ונלעפה .הליהק שיגרהל ידכ םגו םורדה יבשותל הנעמ תתל ותוא ונדמעהו דבע אלש ןוטועפ ונחתפ .'וכו תירטנמלא תודייטצה ,הסיבכ יתוריש בצקית ץוביקה .ץוביקה ןובשח לע ,רקוב תוחורא ללוכ םתושרל םג ,דחיב םלוכל תיללכ תיתליהק תוליעפ לש השוחת ונרצי .הליהק לש םוקמל הז תא ונחקל ."תוקקזנה תשוחת תא םהמ עונמל ידכ םגו ונתיאמ קלח םהש השגרה םהל תתל ידכ 2014 טסוגוא | ןודיגמ 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15