Page 8 - megidonju2l
P. 8
ירפסויבה בחרמה ירפסויבה בחרמב םירפרפ לש יחרזא רוטינ – דמחנ רפרפ ילא אוב גולוקא -ןטול ןולא :תאמ .ןיפיקעב וא ןירשימב ,םיבר םייעבט םיחטש םיעגפנ ,תישונאה תוליעפב תדמתמ הילעו ץאומ חותיפ בקע ,םינורחאה םירושעב לש תמיוסמ םינימ תצובקב שמתשהל םינעדמה ברקב גוהנ ,םינימ לש תונוש תוצובק לע ךוראו ידוסי רקחמ ךורעל ילבמ ,תישונאה תוליעפה תעפשה תא ןיבהל ידכ ,םינוש לודיג יתבו חמוצ תורבח ,תורחא םייח ילעב תוצובק לש ןבצמ לע דומלל ןתינ הלא םינימ רחא בקעמ תועצמאב .)םייגולויב םינמס( םירוטקידניאויבכ םייח ילעב .רתויב תובוטה םירוטקידניאויבה תוצובקמ תחאל תבשחנ םויה ירפרפ ינימ תצובק .התוללכב תיגולוקאה תכרעמה בצמ לע ןכו ?השנמ תמר ירפסויבה בחרמב םירפרפ רוטינ המל םירסח רשא םינותנ ,הלא םיחטש לש יגולוקאה םבצמ לע םידיעמה םינותנב ךרוצ שי ,םהב יגולוקאה קשממה תא דוחייבו ,בחרמב םיחותפה םיחטשה תא להנל תנמ לע .ןמז ךרואל םהב םישחרתמה םייגולוקא םיכילהת לעו םירחאו הלאכ לודיג יתב לש םבצמ לע דיעהל הלוכי םירפרפה תייסולכוא ,םירוטקידניא-ויב םתויהב .ונל יתב בצמ המ תעדל ונל רשפאי טרפב דדקה לילחכו ללכב םויה ירפרפ רוטינ .דדקה לילחכ םשב רפרפ לש לארשיב תונורחאה תויסולכואה תחא תאצמנ ונרוזאב ,ףסונב .רומשל יאדכ דציכו המ לע טילחהלו ונרוזאב לודיגה ?הז המ – יחרזא רוטינ תברקב רוטינה תוליעפב קלח םילטונש ,םיבדנתמ לע רבודמ .םיחרזא ידי לע עצבתמ יחרזא רוטינ ,אוה ןכ ומשכ .םתוא ןיינעמש םוחתבו םהירוגמ םוקמ ?השנמ תמר ירפסויבה בחרמב יחרזא רוטינ המל תלבק יכילהתב םתוברועמו בחרמה יחטשב תולהנתהל םיבשותה תוירחא אוה ירפסויב בחרמ לש יזכרמ ןייפאמ םע םינש תבר תורכיה ,םיחותפה םיחטשה םע בורק עגמ שי םיבר םיבשותל .הביבסו םדא לש ריצב תוטלחהה רשא ,םיחותפה םיחטשל םישיגנ הצעומה יבושיי לכ .ונתוא בבוסה עבטה םלועב ןיינע וא/ו תיעבטה הביבסה .רוזאב טרופסהו יאנפה תוברתב דבכנ םוקמ רתיה ןיב םיווהמ ריכהל תנמ-לע המיאתמ הרשכה ורבעי רשא ,םיבדנתמ לש הצובק ףוסאל םישקבמ ונא טקיורפה תרגסמב .הדובעה יכרד תא דומלל תנמ-לעו ונרוזאב םויה ירפרפ תא תוהזלו םיפסונ םיטרפב ןיינועמה לכ 054-6747082 ןטול ןולא , 052-3689893 יאתבש הנליא ,052-3990615 ינבואר רגהל תונפל ןמזומ 2014 ילוי | ןודיגמ 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13