Page 7 - megidonju2l
P. 7
םיבושי היצפס-הלל םיאצוי הנמזהו הסיט יסיטרכ העברא המיעו העיגה סרפה תקנעה לע תימשרה העדוהה םידוהי תחרבהב אוה ףא קסע ויבאש ,ץוביק ןב ,הליהקה להנמ – ץר ארויג .אלמ חוריאל ,ץוביקה גיצנכ ,סרפה ילבקמ תחלשמל ותופרטצהב האר ןכ םג ,המחלמה רחאל ץראל .תחלשמב השמ לש ותאיצי ותוא השגיר ,לכמ רתוי ךא .תישיא לגעמ תריגס ןיעמכ םהילעש םיסותימהמ היצפס-הל לש קרפה היה אל" ,ארויג רפסמ ,"םינשה ךלהמב" -הלב תע התאב היה אוה םגש ,ץוביקה ידסייממ ,דרו הקשרבא לש ורפסב םג .ונלדג יתעדי אל תובר םינש ךשמב ינא .דבלב תודחא תורושב וזה הדוזיפאה תראותמ ,היצפס ונפשחנ .ורופיס תא ונעדי אלו םילכה לא אבחנ ,ןקתש היה דימת אוה .םש היה השמש הנמזהה העיגהשכ .היצפס-הל ריעה שאר ןגס ןאכ רקיבשכ ,םייתנש ינפל קר וילא סקטב השמ .רפסל קיספא אל :הטמל .קונח ןורגב הווקתה תא םירש :הלעמל קר לכוי ,תויאופר תוביסמ עוסנל ולכוי אלו ,םש ויהש םיקיתווה לכ ןיבמש יל ררבתה ול רוסמל ידכ הנמזהה תא ידיב יתקזחהו וילא יתאבשכ .דואמ שגרנ יתייה ,עוסנל השמ ."תושגרתהמ ררמוצמ יתייה ,התוא תומר תלהקמ תא תחלשמל ףרצל ןויערה קזחתהו הלע העיסנה דעומ ברקתה םע ,ףתושמ ץמאמב .הבחרהה תבשות ,דיבר ברמ לש החוצינב ,םירבח 12 הנומה ,השנמ .שורדה ףסכה ףסאנ ,היצפס-הל תייריעו תירוזאה הצעומה ,הליהקה עויסב .הילטיאב היצפס-הל ריעל ,ירחא הנש 68 ,2014 יאמב ואצי השנמ תומר ירבח 19 בבלב דוע לכ ישילשהו ינשה רודה ינבבו םיימוקמ תרושקת יתווצב הוולמ םעפה ,חזמה לא בש השמ אלש רחב 70 ליג דע יכ רפיס אוה .בושו בוש שגרמה ורופיס תא רפיסו ,השנמ תומר לש וידליל קינעהלו ילארשי רבצל ךופהל הצרש ןוויכ ,האושב וילע רבעש המ לע רבדל אל וישכע" .קותשל רתוי ול רוסאש טילחה ,גרבליפס לש תויודעה ףוסיא טקייורפ תרגסמב תטרופמ תודע ןתנש זאמו ורגבש רחאל םלוא .םירשואמו םיילמרונ םייח רפסה יתבמ דחאב דחא ,חזמה לע םויה ירהצב דחא .היצפס-הלב וכרענ םיסקט השולש ."רפסיש ימ ראשיי אל טעמ דוע יכ" ,ול בישקהש ברה להקל רמא ,"רבדל קיספא זוחמ לשומ ,יחרזאה ןד הילטיאב לארשי רירגש ןגס ,ולאט וקס‘צנרפ לארשיב הילטיא רירגש םג ופתתשה סרפה תקנעה סקטב" .הייריעה םלואב יזכרמה סקטהו ריעב רקובב" ,הרש תרפסמ ,"םוקמה ינב םירומו םידימלת םהיניב ,היבשותו ריעה ידבכנמ םיבר םיברו הנטקה תידוהיה הליהקה בר ,היצפס הל ריעה תכייתשמ וילא הירוגיל ונמיע םניא רבכ םקלחש ,השנמ תומרמ םירבח ונייאור ובו םינש רפסמ ינפל השרפה לע השענש טרס ,ןוכית ידימלת תואמ ינפב ,ירֶיגילא הטנאד םלואב ןרקוה םוי ותוא ייח ויח םמצעבש ,היבשותמ םח עויסל וכזו ריעב ויה םהב םיילרוג תועובש השיש םתוא לע םירפסמ לודגה ךסמה לע םתוארל תיטסילאירוס השוחת וז התייה .םויה .המחלמה ירחא קחדו רוסחמ םניא םויה היבשותמ קלחש ,התוהז בוציעבו ריעה לש הירוטסיהב בושח קרפ שדחמ םידמול םה ונלש רוקיבה תועצמאב יכ ,ריעה שאר רמא ,סרפה תקנעה סקטב ומואנב םינש הנומשו םישישש ,הדבועה התיה תשגרמ יכהש קפס ןיא לבא .השמ לש ,בלהמ םיאצויה וירבד רקיעבו הלהקמה תריש ,םימואנה .הבר תושגרתה וררוע םיסקטה .ול םיעדומ .הרש תמכסמ ,"העמד וחמ ונתיאמ םיברו ,הבר תושגרתהב ‘הווקתה‘ תא דחי ורש היצפס-הל לש םידליה תלהקמ םע דחי ,השנמ תומר תלהקמו חזמ ותוא לע ונדמע ,ירחא ימשרה ודיקפתל ףסונב אוה רשקה לע רומשל ידכ לכה תושעל חיטבהו יבבלה חוריאהו םינפה תלבק לע םיחראמל תעצקוהמ תילגנאב םואנב ,םוחב הדוה רשא ,ארויג .דיעמ אוה ,"תושגרתהמ קונח ןורגב ונלוכ ונייה ונחנא יכ ,דבל ורש םהש בשוח ינא ,הווקתה תרישב היצפס-הל ידלי ונילא ופרטצהשכ" .הלהקמב רבח םג ךלאש ושקיב םימלצ .יליבשב דחוימ היווח היה" ,שיגדמ אוה ,"למנב סקטה" ,השמ רפסמ ,"עגרל ונתוא ובזע אל .תיבב שיגרנש ידכ לכה ושעו םוחב דואמ ונתוא ולביק םה" היה הזו הווקתה תא ונלש הלהקמה םע דחי ורש םוקמה ידלי .רכזיהל ,םש לייטל ,הרוחא רוזחל ,תדחוימ היווח התיה וז .17 ליגל רזוח ימצע תא יתאצמו ,חזמה ךרואל ."ץוביק רבח ,תירבע רבוד ,ילארשי ,םויה םשל רוזחל ,בוט ךכ לכ יתשגרה .תועמד דע שגרמ 7 2014 ילוי | ןודיגמ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12