Page 6 - megidonju2l
P. 6
םיבושי היצפס-הלב חזמה לע בוש .וייחב היינשה םעפב ,‘הווקתה’ תא רשו ,הילטיאבש היצפס-הל למנה ריעב חזמה לע ,87 ,םהש-ןייטשלמרמ השמ דמע ,הנשה יאמ שדוחב השנמ תומר ץוביקל ךשמהבו תפסכנה לארשי ץראל םכרדב ,האושה ילוצינ ,וירבח םע דחי ,הפמ אצי תע ,הנש 68 ינפל התיה הנושארה םעפה ,ותדלוה ריעל ריעצה השמ בש ,תויוללעתהו בער ,םייוניע עבש ,ואכאד זוכירה הנחממ ררחתשהש רחאל ,היינשה םלועה תמחלמ םותב ,טשפדובל עיגה השמ .לארשי ץרא ,תומדא ילע דחא םוקמ קר ול שיש ול רורב היה .ותחפשמ ינבמ שיא םייחב רתונ אל יכ הליגו הירגנוהב שטקנומ .לארשי ץראל םשמ גילפהל ידכ ,הילטיא ןוויכל השקהו הכוראה ךרדב ואצי דחיו והומכ םיריעצ תצובקל רבח םש ץוביק םידמול תצובק םע ונדחאתה םשו הירטסואב ,ץרגל ונעגה" ,השמ רכזנ ,"םירענ 6 ונייה" התיהש ךרדב ונכשמה .בגנה ינוב ארקנש ץוביקה תא ונמקהו ןילופמ םירענ .אמור די לע ,היטסואב ונמקמתה ונעגהשכו ,הילטיאל תונכסו םיישק הפוצר לע העדוהל םיכחמ ונחנאשכ ,ץוביק ייחל הרשכה ונרבעו הנשכ םש ונבשי .לארשי ץראל ונתיילע דעומ ,ונירבחמ םיינש לש הנותח גוגחל ונסנכתה ,דחוימב חמש ברעב היה הז תויאשמ לע תולעל ונילעש העשוהה הלבקתהשכ )טלבנזור זא( ןנור לחרו באז ."היצפס-הל למנה ריעל תאצלו דימ היצפס הלב חזמה לע םיפפוטצמ האוש ילוצינ .1946 חזמה לע םייח היינואה לע ולעו למנל ועיגה ,תחטבומה ץראה לא עיגהל םנוצר לכש האוש ילוצינ םלוכ ,שיא 1.400 לע טלמיהל םיסנמש םינמרגב רבודמש ודשחש ימ ריעה יבשות ןיב ויה לבא .המוצע הייפיצ תשוחתב .םילגנאה ידיל םיעסונה תא וריגסהו ונישלהש ימל ונישלה םהו ןידה תמיאמ םשפנ .חזמה לא הרזח תדרל םיעסונה תא וצליאו לארשיל היינואה תגלפה תא ורשפיא אל םילגנאה .םימלש םייח ןגראל ונל ועייס ,דואמ וטרחתהש ,םיבשותה" ,השמ רפסמ ,"חזמה לע ונמקמתהו ונדרי" ליל תגיגחב ונתיא ופתתשה םה .לודג רוסחמב ויח םה םגש תורמל ,ןוזמלו היצטינס יתורישל ונל וגאד םה .יאמב דחאה דעצמב םתיא ונפתתשה ונחנאו םש ונכרעש רדסה .גילפהל ונל םירשפאמ אלש לע האחמ תואל ,בער תתיבשב החיתפ לע ונטלחה ,תועובש השישכ רחאל .ונילא ופרטצהש היצפס-הלמ םיבשות וליפא ויהו םילוחו םינקז ללוכ ,םלוכ .בער ונתבש םימי 3 ךשמב ונלביק םימי 3 רובעכו םלועב לודג שער השע הז .ץראב םג בער תתיבש הזרכוה ונתיא תוהדזה תואל ."הצרא תולעל םיטקיפיטרס תא םירש םהש ךות םיליפעמה ושע ,‘במלוג והילא‘ו ‘זוה בד‘ ,תויינואה לש ןנופיס לע הרזח היילעה תא םיפפונמו תוכורא תוקד חזמה לע םידמועש םיבשות יפלאבו היצפס-הל ריעה תרומזתב םיוולמ ,הווקתה .התיבה םכרדב םיאצויש םידוהיל םולשל תמחלמב לייחכו טפושה תמרב רעונ תרבחב רענכ ,םינוש םילוגלג ול ונוכנ דוע ,הצרא השמ עיגהשכ םג .השנמ תומר ץוביק תא ומיקה דחיו וירבח תצובק לא בוש ףרטצהש דע ,הרוצנה םעיחיב ,רורחשה השמ .17 ליגל רזוח ,חזמה לע בוש .2014 םיריקומו םירכוז היילעב ,לארשיל הנממ וגילפהש םידוהיה יפלאל למנהו ריעה ירעש תחיתפו םינפה רואמ םוש לע ’ןויצ רעש’ יוניכל םינשה תוברב התכז ,הילטיאב הנטק למנ ריע ,היצפס-הל .ץראב םינוש םישנא וא/ו םיפוגל ,תונלבוסלו םולשל ’סודוסקא סרפ’ תא הנש ידימ הקינעמו הלש הירוטסיהב הזה קרפה תא היצפס-הל תייריע תחפטמ םינש הזמ .’ב חורה התיהש ימו ’תימוקמה ץוחה תרש‘ הירבח יפב הנוכמה ,ץוביקה תרבח ,רזל-יקצסוא הרש תרפסמ ,"היצפס-הל ישנאל השנמ תומר ישנא ןיב רשק רצונ םייתנשכ ינפל" קינעהל ריעה תטלחה םע ואישל עיגהו הנשה תליחתב ץוביקב ,י‘צירדפ ומיסאמ ,היצפס-הל ריעה שאר רוקיב תובקעב רתוי דוע קדהתהו ךלהש רשק" ,ךלהמה ירוחאמ היחה ."השנמ תומר ץוביקל סודוסקא סרפ תא הנשה ,"‘ב היילע ןוגראב וקסעו המחלמה ירחא םינש שולשכ הילטיאב והשש ,ירוה".סרפה תלבקל היצפס-הלל ץוביקהמ תחלשמ תאיציל גואדלו ןגראל המצע לע החקל הרש ."ווחש לבסהו ןדבואה רחאל הווקתה תאו םייחה תחמש תא םהל הריזחהש ץרא ,תוריחו שפוח לש םוקמ הילטיאב ואר" ,התוסייגתהל תפסונ הביס הרש תפשוח 2014 ילוי | ןודיגמ 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11