Page 5 - megidonju2l
P. 5
הצעומב קמעה רמשמ – רוצ דעוי .ןוינכטב טפנהו זגה תינכות שארכ ןכו .ןוינכטב ,היגרנאב םימדקתמ םידומילל תינכותה שארכ שמשמ ונסנכנ ךכו זגה אשונב קימעהלו קודבל וצר םה .םיאשונ דחיב םירחוב םיטנדוטסהו ינא ,סרוקה תרגסמב .היגרנאב םיילבולגו םיימואל םירגתא םשב יתחתיפש סרוק דמלמ ינא" .יתרזע תא םהל יתעצהו אשונב קבאמ הטמ לעופש יל רבתסה .תויוטש השוע לארשי תנידמש יתנבה .ייניע וכשחו אשונל יתסנכנ .זגה לש הטילקה ירתאל .רתוי םהב ןיבמ ינאש םיטקפסאב תווצה ישנאל יתצעיי לכה ךסב ינא .םהל דובכה לכו םילדנ יתלב םיצמאמ אשונל םישידקמש םירוסמ דואמ םיישנא לש תווצ הפ שי .יתנוטק ינא .ןמזה לכ ונרמאש המ תא תחא תבב קזיח םואתפ הז .םיב לופיט תושעל התנווכבש י‘גרנא לבונ לש התעדוה איה ,תיצראה הצעומה תטלחהל תירקיעה הביסהש בשוח ינא םייופצה םיקבאמהו םיבוכיעה ,םהלש תירוביצה תוארינה ןיינע תא וללקיש יאדו םה .י‘גרנא לבונ לש תוטלחהה לע העיפשה קבאמה הטמ לש תוליעפה המכ דע רמול עדוי אל ינא רגובמה דיקפת תא הפ תאלממ י‘גרנא לבונש םיאור ונחנא הנהו .‘וכו הבושת ,ןוטליש–ןוה לע ןמזה לכ רבוד ,אשונל יתסנכנשכ .התוא דודמל השק ,העפשה הזל שיש יאדו .‘וכו םהל ."םיחרפ םהל חולשל ךירצ .יארחאה 'א חותיפ רוזאכ רכוה למרכ אובמ קראפ ףתושמ םזימ אוה קראפה .הצעומה חטשב ,םיקילא תמוצ דיל ,6 שיבכל דומצב םקוממ "למרכ אובמ" היישעתו עדמ קראפ איפסועו למרכ לא תיילד ,תילע םענקי ,ודיגמ :תונכש תויושר עבראל .םילוח יתבו תואירב יזכרמ ,רקחמו הימדקא יפוג ,חותיפ יזכרמ םהב ,םייתוכיא ןיסולכוא יזכרממ רצק העיסנ קחרמב ,הלועמה ומוקימ אוה קראפה לש ירקיעה ונורתי .תובורקה םינשה חווטב קראפל תושיגנה תא הלידגמ ,ןאש תיבל הפיחמ תבכרה תחולשו הנופצ 6 שיבכ תמלשה .לילגל זכרמה ןיב ךרדה עצמאב אצמנ קראפה םהילעפמ תרבעה/תמקה תויאדכ תא ןוחבל םיפסונ םימזיל םורגיו סמ תובטהו תועקשהל יקלח רזחה :ומכ תונורתי קינעמש המ ,‘א חותיפ רוזאכ קראפה רכוה הלא םימיב ירוזא ש"טמו קראפל הסינכה תמוצ ןוניג ,תומלצמ ,תובוחר תרואת ,םישיבכ חותיפ ,זוקינ ,בויב ,םימ ,רפע תודובע :תויתשת חותיפ לש ץאומ חותיפ םדקתמ הז בלשב .קראפל .רהה יבושי תא םג תרשיש ,ךומסב הנבנה .החלצהב הז בלש םכסל רשפא טלחהבו םישרגמ 45 ךותמ 22 ורכמנו החלצהב וקווש ’א בלשב .קראפה קווישו תויתשתה תניחבמ בצמה תנומת תא ,למרכ אובמ היישעתה קראפ ל"כנמ - םיירפא םיסינ גיצה ,הנורחאה הצעומה תאילמ תבישיב .םילעפמו רחסמל חטש ,םיקחשמ ינג ובו רוזאה יבשות יוליבל ירוביצ חטש ,םידרשמ ,הלהנימ ןיינב רתיה ןיב ללוכ קראפה ןונכת .‘א חותיפ רוזאכ קראפה תרכהב גשיהה לע וירבדב םיירפא ביחרה ןכ .אשונב םיחמומ לש ןונכת יפ לע ,הקורי היינבו יונבה תינכות לש םידפקומ םינוירטירקב דומעת היינבה 2015 תנשב ,‘א תופידע חותיפ רוזאכ רכוה קראפה ,םיבר םישרגמ ורכמנ .קראפה תניחבמ קוניז תדוקנב ונא" :הצעומה שאר – יקסבלוח קיציא רמא האילמב וירבדב .תמדקמ הצעומהש םיילכלכה החימצה יעונממ דחא טלחהב והז .רוזאה יבשותל הקוסעת קפסיו הנונרא ביני קראפה ,הווקמ ינא ,2016 מ לחה .היינב םדקל םיננכתמ ונא 5 2014 ילוי | ןודיגמ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10