Page 4 - megidonju2l
P. 4
הצעומב ףחוס ןוחצינ תיגח רתאב יתשבי זג ןקתמ םקוי אל :היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה :הטילחהו אשונב ושגוה רשא ,תוינפהו תורעהה ,תוגשהה תא לבקל ,10.6.14 ‘ג םויב התבישיב תיצראה הצעומה הטילחה ,תויושר רפסמ ידי לע להונש ירוביצ קבאמ לש םישדוח םותב .םיינושארה הקפהה יבלשב ושרדייש םינקתמה תמקה ךרוצל ,יעבט זג לש תומייק תויתשת תבחרהל תילמיסקמ תופידע תתל • םיב ילמיסקמ לופיטל תופידע תתל • הלועפ ףותישב ןהו יאמצע ןפואב ןה לעפ רשא ,הצעומב קבאמ הטמ תמקהל האיבה ,2012 – ב רבכ קרפה לע הדמעש ,תיגח רתאב יתשבי זג ןקתמ תמקהל תינכותה .יתשבי זג ןקתמ תמקה הננכות ןמוחתב םגש ,תופסונ תויושר םע .הצעומה תושארל ורחביה םע ,יקסבלוח קיציאל דיפלה תא ריבעה רשא ,זאד הצעומה שאר ,זרא ןנח ליבוה קבאמה תא .םיבדנתמ םיבשות תורשעבו הצעומה ידבועב ,םיבשותה גיצנ -דמלמ יעורב ,אריפש ןוריל ,קבאמה להנמב רזענ אוהשכ ,תואל אלל קבאמב ךישמה יקסבלוח קפודה לע דיה םע ,רמשמה לע ודמע ,םיעצמאב וכסח אל ,ירפסויב בחרמכ ודוחייו ונויפיא לעו רוזאב םייחה תוכיא לע יתימא םויא הז ןקתמ תמקהב ואר רשא ,קבאמה יליבומ קזנ םרגייש קר אלש חיכוהל תנמ לע ,ירשפא יעוצקמ םרוג לכ קבאמה יליבומ וליעפה ןכ .רוזאה ישאר לשו םיבשותה לש םלוק תא עימשהל ךרוצ היהש םעפ לכ ובצייתהו .םיב ןקתמה תא םיקהל רתוי לוזו רתוי ןוכנש אלא ,ןקתמה םקוי םא ,רוזאל ךיפה יתלבו םוצע הפולחה תא ףידעהל טילחהלו הנחלוש לע וחנוהש תעדה תווחב בשחתהלו סחייתהל ,היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה ףוסבל ןוכנל האצמ ,תומדוק תוטלחה ףא לע ,ןכאו .ירפ ואשנ ,תויעוצקמ תויוסחייתהב לכשומה שומישהו םיבשות יפלא לש הפיקמהו הבחרה תוליעפה ,קבאמה יכ ,קפס ןיא .תימיה ,תיצראה הצעומה תטלחה תא בר קופיסב האור ,הצעומה שאר ,יקסבלוח קיציא הווהמ תיצראה הצעומה תטלחה" ,הדובעה המת אל דועש ןיבמו גשיההמ הצורמ בולישב םירוסמ םיבשות ולהינש ,יבקעהו יעוצקמה ,שוחנה קבאמל בושח גשיה הנשה יצחב קדוצה קבאמה תא ליבוהו זכירש ,הצעומה לש תווצ םע םואיתו םימויא תעינמל ונלש םיאלפנה םיבשותה םע דחי קבאיהל ךישמנ .הנורחאה הצעומה בחרמ לכב ,הצעומה יבשות לש םייחה תוכיא לע םיילאיצנטופ םיידיתע ."תיגח רתא רוזאב טרפבו ,הארנה לככ" :םכסמ ,קבאמה להנמו הצעומב תיתביבסה הדיחיה להנמ ,אריפש ןוריל חטש ןויריש תעינמל קבאמב .אלמ ןוחצינ ונלחנ תיגחב רתאה תעינמל קבאמל עגונב תוינונכת תולועפב ךרוצ היהיש ריבס .תיקלח ונחלצה ,תיגחב ידיתע שומישל יתשבי רודיש" עונמל ידכ תאז לכ ,רשואש יתשביה חטשה תא לטבל תנמ לע תויטילופו ןה א"מתהמ יתשביה חטשה תקיחמל תולועפה .דיתעב יחכונה קבאמה לש "רזוח .ורקיעב יטילופ – ינונכת ןייפואו תוכשמתמ וניה )...‘וכו ינונכת ,יטילופ ,יטפשמ ,ירוביצ( ויתורוצ לכ לע ונלש קבאמה .י‘גרנא לבונ לש ילכלכ – יסדנהה חותינה איה םיב זגב לופיטה תינכותל תירקיעה הביסה :םייניב םוכיס םיילכלכה םידספהלו םינמזה תוחולב םיבוכיעל ,תירוביצה םתימדתל םישיגר םהש ןוויכ ,םימזיהו תורבחה לע רקיעב אלא ,הלשממה ידרשמ לע אל הלודג תועמשמ לעב .ךכמ םיעבונה :תורחא םילימב וא ?וטרופש תוביסה יתש ןיב קבאמה תחלצהל תוירחאב םיזוחאה "תקולח" יהמ !ןומה הזו 30% - 50% ןיב תוענ ,םיל זגב לופיטה תרבעהב ונקלח יבגל תוכרעהה .תיעמשמ דח הבושת היהת אלו ןיא ?םייטנוולרו םיעיפשמ ונחנא המכ דע !"םלוכל חוכ רשי .רוזאה דיתע תעיבקב רתויב יתועמשמ קלח ונל שיש רורב ,ןכל .ונתוא םיסרוד ויה ,תיבב טקשב םיבשוי ונייה םאש רורב קמעה ןיע – ןאריט דעלא תניחבמ םג ,אשונה תא דומלל יתלחתה .הביבסל םיאתמ אל דואמ .םימשהמ ונילע לפנ הז .תרבודמה הדוקנהמ מ"ק 3.5 אצמנ ילש תיבה .קמעה ןיע בשות ינא" .הדובע ןומה התשענו םיתווצל ונקלחתה .השנמ תומרב תויעובש תושיגפ ונל ויה .םישדח םירבד ןמזה לכ דמול ןיידע ינא .היינבהו ןונכתה קוח תניחבמ םגו זגה ,תודוקנ ןומה ריאהל םילוכיש ,עוצקמ ילעבו םיחמומ םהש םישנא םיבשותה ןיב שי .המודכו תונגפה ומכ ,םילוכי אל םידסוממ םיפוגו תושעל םילוכי םיחרזאש םירבד שי .תופעות ןוה הלוע היה הז ,םהיתוריש רובעב םלשל ךירצ היה םאש ,עדוי אלו ריכמ אל ידסמימה ףוגהש .הזה ןיינעב תועש יפלא תורשע עיקשה הטמהש ךירעמ ינא .םישגפמב תופתתשהו םיכמסמ תביתכ ,דומיל ,הדובע תועש רופסניא ועיקשה םיבדנתמה .הזב ןימאמ ינא .ונתוא םיסרוד ויה ,טקשב םיבשוי ונייה םאש ,רמא ןוריל .םירשקה ,קבאמל ואיבה םישנאש עדיה םוחתב איה תירקיעה העפשההש בשוח ינא .טקפא הזל שי .תושעל לוכי אל דסוממ ףוגש ,שער ןומה ונישע .תושיחנב רתוי לועפל הצעומה תא םג הררוע ונלש תוליעפהש ןימאמ ינא תאזה היצפואה תא לילכ לטבל ונקבאנ ונחנא .תיגח רתאב ןקתמ םיקהל תינכותה תא רשיא םינפה דרשמ יכ .לשכנ קבאמה ונתעדל .ףחוסה ןוחצינה תא םיאור אל ונחנא ."בוש ונילע אובל לוכי דוע הז .םדריהל ונל רוסא ,םירמשה לע טוקשל ונל רוסא .םיב לופיטה תא השעת איהש העידוה י‘גרנא לבונ עגרכש קר .הנכ לע הרתונ איהו 2014 ילוי | ןודיגמ 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9