Page 3 - megidonju2l
P. 3
הצעומב ,הדובעהמ ריפש ותסו בל רב רמוע תסנכה ירבח הצעומב ורקיב ,הצעומה שאר לש םתנמזהל ונענ ,הדובעה תגלפמ ישנא ,תסנכב תיאלקחה הלודשה שארב דמועה - בל רבו תסנכה לש םיפסכה תדעו תרבח - ריפש םי"כחה .הצעומב רוקיבל ואבו )וקשוט( רחש ןב השמ ,קמעה יאלקח זכרמ ל"כנמו יקסבלוח קיציא ודמעו תיגח רתא לע ופצ ףא ונממ ,השנמ תומר ץוביקב רויס .ודיגמ ץוביקל ךומסב תוינמחה הדש בלב המוסק הניפב ,הצעומה יבושי לש ש"דגה ילהנמ םע שגפמ ללכ רוקיבה ,הצעומב הערמה יחטש לע ףיקשמה ,חותפה חטשב .זגה רתא תא םוקמב םיקהל אלש תיצראה הצעומה תטלחה תובקעב ,םיכומסה םיבושייל לעמ ורסוהש םימויאה לע בורקמ רבסה ולביק ,הצעומה תלהנה יגיצנו הצעומה תאילמ ירבח ,קשמה יזכר םע םיחרואה ושגפנ ךשמהב .קמעה רמשמו טפושה ןיע ,דעלג לש רקבה ישנא םע םי"כחה ושגפנ .תיפרגומדה החימצה רואל ,םיבושייה יכרצל ופשחנו ודיקפתו ירפסויבה בחרמה לע ,טפושה ןיע םלוא גורדיש ,הצעומה םחתמ חותיפ ,למרכ אובמ היישעתה רוזא חותיפ ,םיקילא תמוצ חותיפ :הצעומה לש ילכלכה חותיפה תינכות םהינפב הגצוה ןכ .בחרמה ןיבו םהיניב היגרניסו תורייתו םינטק םיקסע םודיק ,אלכ יתב לוכשא תמקהו ודיגמ תמוצב תורייתה םחתמ חותיפו םודיק ,יקסע םיסנכ זכרמו ירוזא תוברת זכרמכ קבאמ ,תילע םענקי ריעל הבשומ םענקי חופיס דגנ קבאמה םהיניב ,תקסוע הצעומה םהב םיקבאמב עיפשהל ריפשו בל רב תסנכה ירבחל ארק ,יקסבלוח קיציא ,הצעומה שאר ,הבשהה לעפמ תמקה תוינויח תא יקסבלוח שיגדה ןכ ומכ .הפועת הדשל ודיגמ תחנמ תכיפה דגנ קבאמבו תילע םענקיל םייאלקח םנוד 140 תרבעה דגנ םיקילא בשומ םע ףתושמ .רהב תואלקח חותיפל יטירק לעפמ ,בידנה תמר רוזאמ םיבשומ םימ השנמ תמרל איבהל רומאש ,רוזאה יאלקח םידדומתמ םמיע םייזכרמה םיאשונה תא גיצה ,קמעה יאלקח זכרמ ל"כנמ ,וקשוט תחיתפ .ריחמו תוינידמב םיפוכת םייוניש :םימויאה .בחרמב תואלקחל תויונמדזההו םימויאה םללכב תואלקח ,םילודג םיחטש :תויונמדזהה .םיבשומה םימה ריחמ רוקיי ,סכמה תדרוהו אוביה תולבגמ .תינרדומ תיתשתו ישונא ןוה ,תיתיישעת ףותישב םכרוזא לש תדחוימה תולהנתההו םיכלהמהמ תמשרתמו ונאבש החמש ינא" :ריפש ותס תא רוקסל ידיקפת ןיב .רישי רשקב ימיע תויהל םכתא הנימזמו םיפסכה תדעווב תבשוי ינא .רוביצ תיינפהב רוזעל תוסנל לכואש ידכ ,םכלש םיכרצה תא ופיצת .םיפסכה םינפומ םהילא םידעיה ."םיפסכה תואלקחה תקזחא םע תודדומתההו םיחותפה םיחטשה לע הרימשל סחייתה בל רב רמוע תסנכה רבח תוינידמ לשב ,דבל םכניה וישכעל ןוכנ ,םיינישב דמעמ וקיזחת ,םכמ שקבמ ינא" ,םישקה םיאנתב תושקהלו בלה תמושת תא תונפהל םילוכי ונאש םיאשונב .ימיטפוא אל ינא ירעצל .תיחכונה הלשממה ."ונתלוכי לככ השענ ונא הלשממה ידרשמ לע ודיגמ תירוזאה הצעומהו תואלקחה ,תובשייתהה קוזיחו הכימתל םיסיוגמ םהינש ,ריפש ויתסו בל רב רמוע תסנכה ירבח םע תסנכב יתשגפנ" :הצעומה שאר יקסבלוח קיציא םייניצר םיפתוש ונל ישיש חמש ינא .טרפב םיאלקחהו ללכב היבושיי ,הצעומה תבצינ םהינפב םיבושחה םירגתאה תא ,םויה וכרעש בושחה רויסה רחאל בוט רתוי םיניבמו ."תסנכב םינימאו םיענ – תושדח םינפ טרופסה תקלחמ להנמ דיקפתל רחבנ ןורי לאירא ריכהל תא םייסמש ,ןלוג לבוי תא ףילחי .םידלי ינשל באו הרעיל יושנ ,טפושה ןיע ,ןורי לאירא רעונ לש טרופס תוצובק להינו ןמיא רבעב ,טרופס לוהינב ןויסינ לעב ,לאירא .ודיקפת ןמאמ רזוע שמיש ,לאערזי קמעב תורענ ןומיא ,הצעומב לסרודכה םוחת תא להינ ,םירגובו תילכלכה הרבחה ל"כנמ דיקפתל רחבנ םור ליא תא להינ ,טפושה ןיעב לסרודכל רפס תיב להינ ,תימואלה הגילב ןועבט ןינרמ לעופה .תימואל רעונ תצובקו ןיקצומ יבכמ םירגוב לש ישאר ןמאמ ,ודיגמ ןועבט םירגובה תצובק .תודכנ שולשל בס םידלי השולשל בא ,ידעל יושנ ,60 ,הבשומ םענקי ,םור ליא םוסרפ ידומיל לולסמ להינ ףאו ץראב םיליבומ םוסרפ ידרשמב ריכב רטייריפוקכ דבע רבזגכ רבעב ןהיכ ,ןוירוג ןב תטיסרבינואמ םיקסע להנימו הלכלכ רגוב ליא .טייגניו תללכמב טרופסב ריכב ל"כנמ תדועת ידומיל רגוב ,ןתלית תללכמב .ןופצה יבשומ תוינק ןוגרא לש בושחימה תרבח להנמו הבשומ םענקי "ארגא" . 2014 ילוי שדוח ךלהמב ודיקפתל סנכי לאירא ,יקסע חותיפ ,תומזי ידיקפתב הנש 25 - מ רתוי לש הריירק לעב תקלחמ להנמל ותריחב םע ןורי לאירא תא ךרבמ ינא" :הצעומה שאר יקסבלוח קיציא רשע לש תוהש ללוכ ,קטייהה םוחתב ימואלניב קווישו לוהינ ,םיבאשמ סויג תויפיצהו םילודגה םירגתאה םע דדומתהל ןוכנה שיאה אוה לאירא .הצעומה לש טרופסה .הרבח ל"כנמכ ,ב"הראב םינש ינא" :הצעומה שאר יקסבלוח קיציא .ינוי שדוח ךלהמב ודיקפתב לחה ליא .הצעומב טרופסה תא םדקנ ותיא דחיו היגרנא אלמו הסונמ ,רשכומ אוה .תוהובגה ונויסינב ,ותלוכיב ענכושמ ינא ,דיקפתל ותריחב לע םור ליא תא ךרבמ טרופסה םוחתב הבושח היישע לש תוכורא םינש לע ןלוג לבויל הדומ ינא .הצעומה בחרמב ילכלכה חותיפה תא םדקנ דחי .ולש תומזיהו תויתריציבו ."דיתעב החלצה ול לחאמו !"החלצה ליאל לחאמ 3 2014 ילוי | ןודיגמ
   1   2   3   4   5   6   7   8