Page 2 - megidonju2l
P. 2
הצעומב םיבושייב הצעומה שאר ירויס ירויס לש תרוסמה תכשמנ ,ודיקפתל רחבנש זאמ םייטנוולרה םימרוגה םע תוברה ויתוחישב ןהו תוריחבה תארקל ןה גיצה התוא ,הצעומה שאר לש המגמה תרגסמב .םינושה םיבושייב הצעומהמ תווצו הצעומה שאר םידדומתמ םתיא תויעבלו םיישקל ,וילא םיוולנה הצעומה ישנאו הצעומה שאר םיפשחנ הלא םירויס ךלהמב .השנמ תומרבו הבשומ םענקיב ,םיקילאב ,םירוקיב 3 וכרענ שדוחה .בושייה ןודעומב םיבשות םע חותפ שגפמ םייקתמ ךשמהב .חטשב רויסו בושייב םידיקפת ילעב םע שגפמ תועצמאב ,םיבושייה תושקבו תולאש הצעומה ישנא ינפב ולעה םיבשותה .דעווה יגיצנו םיבשות 20 -כ ועיגה םיבושייה תשולשמ דחא לכב .םהב תברועמ היהת הצעומהש םיניינועמ ויהש םימוחת לע םישגד ומשו .ולעה םיבשותהש םיאשונה ומשרנ ןכו בושי לכל תועגונה תויוחתפתהב םיבשותה תא ןכדיע ,הצעומה שאר ,יקסבלוח קיציא םיאשונב לפטל וכישמי בושייה דעו םע דחיב הצעומה ויפ לע תומדקתהה ןפוא ובו ,בושי לכל םוכיס אצוי שגפמה רחאל היצמרופניא תלבקו הרישי תרושקת םירשפאמה ,הלא םישגפמל םיסחיימ םהש תובישחה לע ונעמש םיבשותהמ .ולעש .בושיל תיטנוולר .םיקילאב ותווצו הצעומה שאר לאוימ םידרפנ תוליעפ תונש 15 ירחא דרפנ הצעומה לש יגטרטסאה ץעויה לגיס לאוי םענקי גיב ,ילט-יגיד וטופ :רעשה םוליצ הנוהכה ןמזב הצעומל עיגה לאוי ךרוצל ,םיכח םייח לש היינשה שמחל תיגטרטסא תינכות תנכה הממיב תועש 24 לעופ הצעומה דקומ רוביצ ףותישל החמומכ ,םינש תועצמאב תוינפו םיחוויד תלבקל ןימזו תשגה רחאל .היגטרטסא תיינבו ןופלטה תינכותה תא תוולל ראשנ תינכותה .הצעומה לש טנרטניאה רתא תועצמאבו .יגטרטסא ץעויכ התוא םשיילו 107 :יתיב ןופלטמ התשענ ,"םירבעמ" הקוסעת זכרמ ,רעונ תקלחמ ,תיתביבסה הדיחיה המקוה םינשה ךלהמב .םיכילהתה תא ליבומו הוולומ לאוישכ ,םיבושייה תובחרה לע הפיקמ הדובע 04-9598404 :דיינ ןופלטמ .ירפסויבה בחרמה - הצעומה חישל שדח גשומ סנכנ ,תושרה שארב דומעל זרא ןנח רחבנשכ םיעגרב .בחרמה לש באה תינכות תריציו רוביצה ףותיש ךילהתב ףתושו ץעוי היה לאוי תילגנאב ולש הטילשה ,תיתריציה הבישחה יוטיב ידיל ואב וקסנואל השגהה לש םייטירקה – ןודיגמ בחרמב וקסנוא לש הרכה – דעיה תגשהל דאמ ורזעו םישנאו תונויער רבחל ותלוכיו .השנמ תמר ירפסויבה ודיגמ תירוזאה הצעומה ןותיע תקיקח תא םדיק אוה בר עדי ךותמ .ןושארה ומוימ לאוי הוויל היישעתה רוזא תמקה תא רבח היהו לארשי יעקרקמ להנממ עקרקה לע חותיפ ילטיה לש הייבג ורשפיאש רזעה יקוח www.megido.org.il תא תוולל ךישמה לאוי .דועו ןומימ סויג ,היישעתה רוזא תא םדיקו ףחדש עובק םורופב ןהכ יתור :תבתכו תכרוע ןיב חותיפה ימכסה תא םזי ,זאד הצעומה תסדנהמ ,ןשב סדה םע דחי ,םיבושייה תובחרה .תוליהקה חותיפו הטילקה ,סולכיאה ךילהתב תובר עייסו םיבושיל הצעומה rutcohen@yechiam.org.il • 052-3750050 הדובעה תינכות תא ,הצעומה ל"כנמ ,יאלוזא םהרבא םע דחי ,לאוי םדיק תונורחאה םייתנשב רינרב לעי :תמלצו תכרעמ תזכר לאוי לש הנומאהו םוחתה םע תורכיהה ,בחרה עדיהמ תונהיל וניכז ןאכ םג .ביצקת תרשוקמ megidon@megido.org.il • 052-3790613 .םישנאבו ךרדב ,זרא ןנח אצויה הצעומה שאר ,יקסבלוח קיציא יחכונה הצעומה שאר וחכנ הדירפה שגפמב ,ןורש תעפי ,ןרטש ןירק ,ןרוא תאיל :תכרעמ ירבח .הצעומה ילהנמ לש ריכבה תווצהו הצעומה ל"כנמ ,הבריו יתנ ,םיכח יפיצ ,עלס הויז ,םיכח דרע ,רפוג העונ ,ינבואר רגה :הדירפה ירבדב ונייצו םינשה ךרואל לאוי לש ותמורתו ולעופל הבר הכרעה ועיבה םיחכונה ןניק ןורש ,בונרג ימולש חתפתהל ,דומלל ךישמהל תלוכי ,ינוגברו בחר עדי ,תשבוגמ םלוע תסיפת ךתיא תאבה" וגאה תא םישל ךתלוכיו ךבש םדאה תבהא ,םישנאל ךלש רוביחה ,ךתוישיא .תוחמתהלו ”תשקשוקמ“ - זר ןזוס :יפרג בוציע גונעתש הדובעלו ךרדל ףתוש ךתוא ושע ,תונלבסה ,תומימחה ,תויבבלה םע דחי ,דצב מ”עב ןופצ םיטקייורפ.ג :סופד ."הצעומה תחפשממ קלח תייה .וב רזעיהלו ונממ דומלל ,ותיא דובעל ודיגמ תירוזא הצעומ :ל”ומ 2014 ילוי | ןודיגמ 2
   1   2   3   4   5   6   7