Page 19 - megidonju2l
P. 19
תוברת *הבריו לאוי תאמ :תאמ ?ללכב התא ימ – השנמ תורעי לביטספ תוקהלל םיסחייתמ ,םינושה םיעפומה תוכיא לע םיחוודמ םירגולבהו םיבתכה תיברמ .לארשיב תרושקתה ילכ לכב רוקיסל הכוז ,תישישה ותנשב ,השנמ תורעי לביטספ לע וא ,ןוזמה ינכוד תוכיא לע םיננולתמ םימעפלו ,עוריאב תיבויחה הריוואלו הניקתה תולהנתהל םיאימחמ ללכ ךרדב ,לביטספה תלידג לע םירפסמ ,םתוא ושגירו ועיתפהש .היינחהמ הכוראה ךרדה ,לביטספה חורמ יתועמשמ קלחשו ,םיסקמ להקו תובוט תועפוה לש ףסואמ רתוי אוה לביטספהש ,בטיה םיעדוי ונחנא !רתוי עיגמ ןודיגמל לבא .רבדב םיברועמהמ העברא ריכהל םינמזומ םיארוקה .רעיב ,תופתושב ,תובדנתהב ותוא םירצויש םישנאה אוה .דועו תורואפת ,םיעוריא ,היינב ,הקפה ,בוציעב דבוע ,השנמ תומר ,42 ,רפוע ויז תומר לש תוברתב ברועמ דואמ יתייה הפוקת התואבו ,’לביטספ’ תויהל הכפהש ינפל המזויה לע יתעמש" תא יתחקל ךכ רחאו ,הלהנמ תווצב ברועמ יתייה תונושארה םייתנשב .קלח תחקל בושח יל היהו השנמ .וב זכרתמ ינא זאמו ילש יבייבה תויהל ךפהש ,םידלי םחתמ .תונהילו ריכהל ,וב קחשל רשפאש םוקמ רעיה ךותב םישפחמש ,ליג לכב םידליל הנעמ תתל אב םחתמה ינאו ,הזה םחתמל הלש חורהמו תונויערה ,דויצהמ לודג קלח תונושארה םינשב האיבה קמעה רמשממ הנר רעיל רבחתהל אלא ליגר םיעושעש ןג תושעל אל אוה ןויערה .םיצעל רוביחו תודנדנ ,םילבחה םוחת תא .םתיא קומע רוביח םידליל רשפאלו עבטלו הדובע ,לביטספה לע הדובעה לש יפואה .םשל עיגהל "ץוריתה" לע חמשו ,רעיה תא בהוא דואמ תישיא ינא רצויו ,ץוביקה לש תופיו תומדוק תופוקתל םואתפ יתוא ריזחמ ,תופתושמ תוחורא םע ,אתווצב תצמואמ בוגרא לט :םוליצ .םיפתשמ ,םינגרפמ ,םיקזחמ תויורכה ,םידחוימ םירוביח םירצונו ,םישנא דועו דוע םיעיגמ ,ומצע לביטספב .רבחמו ףתושמ דואמ והשמ ביטרפואוק רבח ,"תוער" םירוענ תרבחב רג ,27 ,ןליא רמות יתיאר אלש ,תופוקת ינימ לכמ ,רוזאהמ םישנא וב תוארל הכוז ינאש ,רוזחמ שגפמ לש גוס םגו ,תושדח "קזח םיעמוש" הרואתו הרבגה קמועבו תוכיאב ,ןיינעה תא םיחקול םיברועמה הבש תוניצרב ךישמהל לחאמ ינא ,תואבה םינשל .ןמז ןומה ,תוער ךנחמכ יתדבעשכ ,הרבעש הנשב לביטספל יתפרטצה" ידי לע ,שדחמ םעפ לכ רצוויהל שימג היהי לביטספהש ;םינטקה םיטרפל תוסחייתהב ,םירוק םירבדהש הקדל דע םידקמה בלשהמ הקפההמ קלחכ– ןלהנמ דיקפתב ,לביטספב הרצונש חורה לעו ,םיאצמנש םישנאה לע ךמוסו ןימאמ דואמ ינא .תולועש תונקסמל הבשקה םישנא לש דחוימ תווצ ריכהל יתחמש .לוסיחה לש הנורחאה .ומצע ינפב יח רבד רבכ םצעב איהש ,הדובעה תא םיעדוי דחא דצמ ;םינגרפמו הז תא הז םיקזחמש ,השדח המרל תואבה םינשב ותוא חקינש ,לביטספב השוע ינא ותואש םוחתב חתפתהל לחאמ ינא ,ימצעלו .םיפסונ תונויער עומשלו םישדח םישנא לבקל םיחותפ ינש דצמו םירבד תושעל תויונמדזה אוצמל םג חמשא .םינוש םיגוסמ תויווח דוע םע ,רעיב םלש םידלי םלוע רצונ הבש – תועירכמה תודוקנב םישנאה בור תא שגופ ינא המקהה עובשב ."םירחא תומוקמב םג ,םימוד .דובעל םיחונה םיאנתה תא םישנאל תתלב האנה שי .תוחוראב ילב ,חטשב םידבוע ונחנאש תורמלש ידכ םומיסקמה תא םישוע ,תווצכ רעיב דחיב תויהל ףיכ .םימיענ םיאנת ויהי ,תחלקמו ןגזמ .לביטספה תורצוויהו הדובעה תומדקתה תא םוי יצח לכ תוארלו תונתונ הבריו םתור לש תוגועה םגו .ךישמהל היגרנא ןתונ הז ."היגרנא ?תואבה םינשל לביטספלו ךמצעל שקבמ התא המ ימצע תא תוארל הצור יתייה ,םתס .)קחוצ( ...יתנ תא ףילחהל" תורמלו ,לודגל דחא דצמ לוכי לביטספה ךיא דחיב ןיבהלו ,הפ בייווה תא רציימש הז אוהש ,ימוקמה להקב תעגל ךישמהל תאז ."לביטספה לש ידוחייה הבשומ םענקיב רעונ זכר ,הילד ,40 ,זפ ביבא סיטרכ יל וחיטבה יכ ,םינש המכ ינפל לביטספב בדנתהל יתעגה" ץרפ ןר :םוליצ .םירבחו ביבא ’ץיבוקבל לייא :םוליצ .)זכרמב( לאוי לכל יתראשנו ,הריוואהמ יתבהלתה ,יתעגה ;םיימוי דבוע ינא םא םילביטספה לש המקה תועובשל םג דבעידבו ,המקה עובשה קמעה רמשמ ,23 ,רוא בל )וקוק( לשא ה‘רבחה .תורישה ללגב יתראשנ – ףסכה ללגב יתאב .םיאבה ,רוציל יתוא דדוע הז .םיבכרה המכב רענכ יתנגינשכ ,יתונמאה דצב ליחתה לביטספל ילש רוביחה" רוזעלמ יתלחתה .ילא רביד לכה – חטשה ,היישעה ,םיריעצה םג רצונ הפ .לודג והשממ קלחכ דחוימ דואמ רוביח יליבשב היהו ,הקפה ישנאו םיאקיזומ דוע ריכהל ימוחת המכ דוע ימצע לע יתחקל הנש לכו ,םיטושפה םירבדב .ךשמהב תאזה הריציהמ קלח תויהל ןוצר .תוירחא םוחת תא זכראש הזל ונעגהו רוזעל לוכי ינא ךיא הבריו יתנ תא יתלאש ל"הצמ רורחשה תארקל רוביחה תא יניעב גציימש ,יוגיהה תווצל םג עיגהל לדתשמ .וב קסעתהל שדח רגתאו ןיינע יליבשב היה הז .לביטספב תואנדסה עיפשהלו העד עיבהל םיבשותה לש תורשפאה תאו ,הליהקל ינא .דבלב ילמס ריחמב אובל םיחמש םיחנמ הברה תאז תורמלו ,לודג אל אוה הזה םוחתל ביצקתה יתוהמ אוה הליהקל רוביחה ,ללכב .לביטספה לש יפואה לע ,רוזאה יבשות םה םיחנמהמ קלח .תווצה לש םגו םינמאה לש םג ,תובדנתהה חור תא בויחב האור דובעל ה‘רבחה תא ןימזהל בושח יל היה רעונ זכרכ – לביטספב רמשממ ח"ג לטומח ,הקיזומב ודיגממ ןונרא לעי ,הקיטבורקאה םוחתב ילש חאו ילש אבא לשמל ורבחתי םירענהש בושח .היישעהמ קלח תויהלו רעיב דחיב הזש )!( שיא האמכ ועיגה תואנדסהמ קלחל .ץראה לכמ ,םירחאו .תוקיתע תוכאלמ הדמילש קמעה ,תיתוברתה הריציל םגו ,םביבסש עבטלו ,יזיפה בחרמל םג .ליכהל הלוכי אנדסש םומיסקמה .תולבל אובל קר אלו םימזויכ ופתתשיש רוציל תוסנל יתוא רגתאמו ,לביטספב תואנדסה םוחת תא זכרל ךישמהל תואבה םינשב ןיינועמ ינא .רעונ ללוכ ,היישעב םיימוקמ תוחוכ רתוי דוע תוארל חמשא ינכרצ להק ןיבש רעפה תא םצמצל יתוא ןיינעמ .רמגנ לביטספהש ירחא םג םישנאה םע ךישמתש היווח – םיגוסה לכמ הריציל תניוצמ תרגסמ אוה לביטספהש בשוח ינא תויהלו ףרטצהל ,ומצעמ רצונ אל הזכ רבדש ןיבהל ,םיברועמ תויהל םלוכ תא ןימזמ ינא .ינרצי תווצו ."עצבל םכל ורזעיו והשמ לע ומלחת קר ."האצותהמ םגו ךילהתהמ םג יתינהנ ינא .הריציהמ קלח .הצעומה יבחרב תונושה תויגוסהו םיעוריאה תא רקסל םיברועמ םניאש םיבתכ חלשי ןודיגמה ךשמהבש לחאמ .לביטספה ןוגראב ברועמ בתוכה םג :תואנ יוליג* 19 2014 ילוי | ןודיגמ
   14   15   16   17   18   19   20