Page 18 - megidonju2l
P. 18
תוברת לוח לש םוי םתסב ...לוחמ ,םירגובמ ,םיבשות וצבקתה ,ץוביקה זכרמב אשד לע ,18:30 העשה ,לוח לש םוי םתס ,קורי אשד בלב תולצחמ לע םיבשוי .םיבלכו תולגע ,תוקונית ,םידליו םירוה ,םיריעצ תולמשב תושובל ,תוינדקר לש הנטק הצובק .ןנטצהל לחה חלה ריוואה ,ברעממ העיקשה תלומה תא הטיקשהו ןגנתהל הלחה המיענה הקיסומה ,בחרמב עונל הלחה ,תורוחש עפומב תופצל ועיגהש םישנאה עפומה תא וחתפ ,יעוצקמ ידוקיר עקר םע לוחמ תורגובו תורומ ,רלהאמ לוקינו רנרל רמת תונב שולש .תיטתסאו תידוחיי לוחמ תפש םע ,קתרמו קיודמ ,םאותמ טאודב "יכרד" לכ לש ישיא ולוסבו ןהיניב חישב ,דוקירה לש ינשה וקלחב וכישמה תוריעצה אנדסה תוטועפמ ,םיפוצה להק תא קתרל חילצה ,תוקד 35 - כ ךשמנש ולוכ דוקירה .ןהמ תחא .שחרתמל ןרקוסמו בושק בשיש ,םישישק דע המיקה ,השנמ תומרב תררוגתמ םויכו הילד ץוביק תב ,הרומו תרצוי ,תינדקר ,רנרל רמת ,םינדקר תרשכהל תיעוצקמ הנדס .ודיגמ לוחמ תנפלוא תרגסמב ,"תדמול הצובק" תא .םינבל די םחתמב עובשב םימי 4 לעופש ,יתנש לולסמב תלעופה ירועיש דומלל ואב רשא ,יתונמא לוחמב עקר םע ,אבצ ירחא ,תוינדקר וצבקתה אנדסל .דועו היצזיבורפמיא ,ןורטאית ,ראוטרפר ,ינרדומ ,יסאלק טלב םינדקר תצובק שבגל ולחה ,םירצויהו םירומה תווצל היפתושו רמת הצובקה תמזוי עיפשמ קלח תויהל הרטמב ,תועפוהל ראוטרפר הנבת ,תיעוצקמ הרשכה לבקתש .המב יעפומבו תויבושייה תוליהקב תיתוברת ליעפו םיירהצה רחאל ,יתונמא ךרע לעבו דחוימ ,רחא והשמ ואיבה תוינדקרהו רמת .םוקמלו םיפוצל םאתומו םרוז לוחמ עפומ לש יעוצקמו ןנער חור בשמ ,םחהו יציקה .הפיה תימוקמה תוברתב שבכיהלו תופצל ,עיגהל םחב ץלמומ טפושה ןיעב תוברת יעוריא ,ןכ ינפל עובש השנמ תומרב םייקתהש ״תועובש )ירחאש( ליל ןוקית”ל ףרטצהבו ,םידחוימ תוברת יעוריא ינש טפושה ןיע ץוביקב ומייקתה הנורחאל םיירוזא םיעוריא לש ףצר רבכ והז תלדל ץוחמ םיימשה תפיכ תחת לוחמה עפומ לעו תולגרמל םוקמ יולת רותלא ןהירחאו ,תויוושכע ״תוי‘גנירפ” לוחמ תוריצי 3 .טפושה ןיע לש לודגה אשדה לע ,םיירהצה רחא תועשב םייקתה ״תלדל ץוחמ״ עוריא ...םוי לכ םש הארנ אלש והשמ טלחהב ויה ,לודגה אשדה זכרמבש הקלוטיפה ץע .ונממ תדרל םתוא ענכשל ידכ ,םייכוניח םיצמאמב ךרוצ היה הנורחאה העפוהה תארקלו ,ץעה לע וספיט ףא םקלחו ,ביבסמ ולחז םוקמב ויהש םינטקה םידליה .ןמדירפ םייח ליא טרפ וילע לבנה לש יווילה ילילצל ץעה לע ’ץיבורפלא יליע ספיט )ראשה ןיב( וב רותליאה עפומ לחה ןכמ רחאל “םינבל די“ב תנמאתמש תימוקמ לוחמ תצובק תלהנמה ,לוחמ תרצוי - רנרל רמת עוריאה תא וקיפה .םש סנכתהש ןווגמה להקה רובע תידוחיי היווח .האבה הנשה לש עוריאה תא םיניכמ רבכ וישכעש רסמנ םינגראמהמ .טפושה ןיע לש תוברתה זכר - אריפש עטנו ,תועפוהה ףצר תא החתפ ףאו “םיליפנ“ םוליצה תכורעת הוולתה הל ,תיצוביקה העונתב םימסאב תקסועה ,זר איג תאמ “םיליפנ“ םוליצה תכורעת תחיתפ .םינוש תולכירדא יאשונב ןויע םוי ,תמקוממ הכורעתה .םינוש םיצוביקב םימסא זר איג רצואהו ןמאה רקוח "םיליפנ" םוליצה תכורעתב .טפושה ןיעב ץפושמה םסאה לש דחוימהו לוגעה ימינפה ללחב ,אל ךיא ,תיוושכע תיצוביק תולכירדאו תולכירדא דועית ,םינבמ רומיש אשונב ןויע שגפמ םייקתה ןודעומב ,לאלצב ,םירתאו םינבמ רומישל הצעומה ,ירעי דיו ןיקנבט די רקחמה תודסומ יגיצנ תופתתשהב .ומצע ןמאה םגו לארשי תולכירדא ןויכרא יוושכע ןונכת יאשונב רבודשכ רקיעב ,הליעפ הרוצב ףתתשה ןודעומה תא שדגש ברה להקה ."םח" אשונהש היה רכינו ,םיצוביקב .12.00-14.00 ןיב תבשו ישיש םימיב ,עובש יפוסב ילוי ףוס דע תוחפל החותפ הכורעתה תישפוח הכורעתל הסינכה 050-7266534 ןופלטב םאתל רשפא םידחוימ םירויס 2014 ילוי | ןודיגמ 18
   13   14   15   16   17   18   19   20