Page 17 - megidonju2l
P. 17
טרופס זר םעונ :תאמ חריה רואל תוציר .ויתסל ביבאה ןיב ,שדוחב םעפ הרוק הזש ,תישילשה הנשה רבכ וז .תחא תפתושמ הרטמל ,הצעומה יבושיימ דחאב אלמ חרי לילב םיסנכתמ ,םישנא תואמ ףא םיתיעל ,תורשע ,םיליחתמ דצל םיקיתו םינצא ,םירבגו םישנ אוצמל רשפא םיפתתשמה ןיב .חריה רואל ,דחי תכלל וא ץורל .םידכנו םיבס ךות לא םיקרזנ וירחאו לולסמה לע רבסה ,רצק ךירדת ,שארמ עבקנש םוקמב םישגפנ .המוד תנוכתמה תא םיפתתשמל םיארמ םירהוז םיטיילקיטס .חריה רואב םיראומה ,ונרוזא יליבש לא ,טקשה לא ,הלילה ,ולש המרב דחא לכ .הכילהב רשפא ,הצירב רשפא .םירטמוליק הרשע וא השימח םכרואש םילולסמב ,ךרדה .ולש בצקהו דחא לכ ןויערה אב הפיאמ רפסמ ,)טפושה ןיע( ובנ ןוני םע דחי ,ןויערה תא םזי רשא ,)השנמ תומר( תקרב םחש ולחהש ,אלמ חרי לילב תוצירה דנרטל ונפשחנ ינאו ןוני רשאכ ,םייתנש ינפל הלחה המזויה" :ליחתה לוכה ךיאו .הלאכ תוצירל דואמ םיאתי ,םישנאהו עבטה םע ,ונלש רוזאהש ונמצעל ונבשח .ץראב תומוקמ רפסמב ץוצל ןוגראו הקפהל טושפ עוריא .ירוזא יתרבח שגפמ הווהיו ץורל םיבהואש םישנאל ,יממע עוריא םייקל היה ןויערה םישנאו םיבבוח םיצרל םגו םינעוצקמ םינצאל םג – םלוכל םיאתיש הזכו םיבר םיפתתשמ ךושמיש ,רקי אלו םחש רכזנ ,"םיפתתשמ םיעבשכ ועיגהשכ ונעתפוהו םירבחל רקיעב עוריאה תא ונמסרפ .הכילהל םיאבש טפסנוקהמ םינהנ םישנא המכ דע תוארל ונחכונ" ,2012 ץיקב השנמ תומרב המייקתהש ,הנושארה הצירב שדוח לכבש ןויערה לגלגתה םשמ .םצוביקב המוד עוריא ןגראל ועיצה ףא םיפתתשמהמ המכ .עוריאה לש הצירל הצירמ .שורדה דויצה תא םיקפסמו םיחקפמ ונחנא רשאכ ,עוריאה תא ומצעב קיפיו חראי רחא בושי ."שיא 400-כ ופתתשה ןהב תוציר רבכ ויה .הלדגו הכלה םיפתתשמה תומכ ,הנשל הנשמו .תיפסכו תיטסיגול הכימת םיעוריאל הקינעמו ,המזויל המתרנ ,ודיגמ תירוזאה הצעומה םג ,יקסבלוח קיציא רמוא ,"הצעומה יבושייב םיריעצ לש תרדהנ תיביטרופס המזוי ןה חרי ליל תוציר" שגפמכו הצעומה יחטש תרכהב ,טרופס עוריאכ בר ךרע ןהל שי" ,תוצירב עובק ףתתשמו הצעומה שאר ךומתל ךישמת הצעומה .עוציבלו ןוגראל המזויל ףתושש ימ לכ תא ךרבמ ינא .ןפוד אצוי יתליהקו יתרבח ."הזה םיהדמה עוריאה תא םיצעהלו תויתחפשמה לע רתוי בר שגד םישל ונטלחהו ןגראמה תווצל טפושה תמרמ זר םעונ םג ףרטצה הנשה לכל רשפאמה ,מ"ק ינשכ לש ךרואב ,חונ לולסמ - "יתחפשמה לולסמה" תא ונפסוה .עוריאה לש תויממעהו המב הווהי עוריאהש םיניינועמ ונחנא ,ףסונב .עוריאב קלח תחקל ,םינטק םידלי םע תוחפשמ ללוכ ,םיאליגה קובסייפ דומע ונחתפו שדח וגול םע עוריאה תא שדחמ ונגתימ ,ןכ ומכ .םיחראמה םיבושיב תוימוקמ תומזויל .תומדוק תוצירמ תונומתו תובורקה תוצירה תארקל םינוכדיעה לכ תא אוצמל רשפא וב םורתל םינמזומ םיפתתשמה לבא ,םניחב הניה עוריאב תופתתשהה יכ ןייצל בושח .םיעוריאה תא םייקל ךישמהל לכונש תנמ לע ,םנוצר יפ לע תוצירה תפוקל .10.7.14 ,ישימח םויב ,טפושה תמרב םייקתי בורקה עוריאה .קובסייפב םיפסונ םיטרפ ,ךר רודכה םיקזח םינקחשה ינשה םוקמב התכז ”סלנידרק ודיגמ-םענקי“ לובטפוסה תצובק .הינתנב הכרענש םידליה תדאיפמילואב ,קיתו לובסייבו לובטפוס ןמאמ ,סור )יי’ג( ףסוי תונורחאה םייתנשב ןמאמ הצובקה תא .ב”הראמ הלעש .ודיגמ ןוכיתה רפסה תיב לש טרופסה ישרגמב עובק ןפואב תנמאתמ הצובקה 054-2618859 - סור ףסוי :תופרטצהו םיטרפל ןשוג ןד :םוליצ 17 2014 ילוי | ןודיגמ
   12   13   14   15   16   17   18   19   20