Page 16 - megidonju2l
P. 16
טרופס טרופס הבוט תונכשו ריחמ גת "היטרקומדה דוסי םוסרכ איה תומילאה" :ל"ז ןיבר קחצי ודיגמ תירוזאה הצעומה חטשבו םענקיב .ונרוזאל ףא ועיגהו קוריה וקל םיכומסה םירוזאהמ וגרח ריחמ גת תולועפ .םיברע-םילארשי לש תוינוכמ לע יטיפרג ססורו םיגימצ ובקונ םוקמב םירגוס םידגסמ" תבותכו דוד ןגמ ילמס סידרופב "המחר לא" דגסמ תוריק לע וססור ,ןכמ רחאל רצק ןמז .םיגימצ ובקונ דגסמל ביבס בכר ילכ 20-כבו "תובישי .תרעוכמהו המילאה העפותה לומ לא קותשל ןהל לאש ושיגרה ,ןריב ינשו ידרו רוא ,הילד ץוביקמ םישנ יתש ,הצעומה דודיעב ,וקיפהו סידרופ תימוקמה הצעומב לסרודכה םוחת להנמ ,השירע ובא םאשיה רמ םע רשק ורצי ןה תומילאה תא תונגל הרטמב ,סידרופ יבשותל הילד ץוביק ןיב ,החפשמה לכל ,יביטרופס ,הבוט תונכשו תודידי שגפמ .תרחא חור ןיגפהלו "םילגרב" יאלמ ועיגהש ,בושי לכמ תיצחמ םיפתתשמ 250 -כ וחכנ ," ان ِ سُفنَلأ بحُن ام انِيرَغِل بحُن" - "ךומכ ךערל תבהאו" :תרתוכה תחת ,הילד ץוביקב שדוחה תישארב ךרענש ,שגפמב .הבוטו תירשפא םויק-וד תואיצמ תוארהל ןוצרו הבוט חור ,ודיגמ .א.מ שאר - יקסבלוח קיציא ,סידרפ .מ.מ ל"כנמ - יערמ תעפר רמ וכרב םיפתתשמה תא בתכנ םהילע תודידי ינגמ םהינב ופילחה ףאש ,הילד ץוביקב הליהקה להנמו ריכזמ - רלטימ םחש ."הבוט תונכשו תודידיב" דיחא ןפואב םיידוהיה םיבושייה םע םויק-ודבו הבוט תונכשב סידרפ יבשות לש ןוצרה תא שיגדה יערמ תעפר םידוהי ןיב םיסחיה םקרמב ,הילד ץוביק תורבח לש המזויה תובישח תא שיגדה רלטימ םחש .רוזאב תאו תישיאה ותכימת תא שיגדהו "ריחמ גת" יעוריא תא הפירח הרוצב הניג יקסבלוח קיציא .םיברעו תובישח תא יקסבלוח שיגדה ןכ ומכ .רוזאב םייברעה םיבושייה םע הבוט תונכש יסחיב הצעומה תכימת לע תיתחפשמ גנינפה תוליעפ ללכ שגפמה .םיאניטסלפה םע רדסהב םיפתתשמה לש הכימתה .םירגוב לסרודכו )‘ו-‘ה יאליג( םידלי לס-טק קחשמ ןכמ רחאלו ץוביקה תאשדמ םירשק ומקרנ ידכ-ךותו עוריאה םויק םצעו המזויה לע החמש ועיבה םידדצה ינשמ םיפתתשמה .תופסונ תודידי תויוליעפ ךשמהל יקסבשיני תיליע :םוליצ לגרודכה תנוע םוכיס 2013-14 םיקחשמה תנוע תא ומייס לגרודכב ודיגמ השנמ תומר לעופה לש םידליה תוצובק .יבויח םידספה/תונוחצינ ןזאמ םע ,תונושה תוגילב הלבטה לש ןוילעה קלחב הנועה תא ןלוכ ומייס ‘ט התיכ דעו ‘ד התיכמ םידלי תוליכמ רשא תוצובקה עברא .הרע ידאווב ,סומסומ בושייהמ םידלי רפסמו תילע םענקימ םידלי רפסמ םיקזחמ הצעומהמ םידליה תא .תוליעפב קלח םיחקול ,הצעומה יבושיימ לודגה םבור ,םידלי 90 ןמאמה תכרדהב ,וז הצובק .’ט-’ח תותיכמ םידלי תללוכה ,‘ג םירענ הניה רתויב תרגובה הצובקה ,תונוחצינ 13 לש ןזאמ םע ,ישימחה םוקמב ץרפמ תגילב הנועה תא המייס ,ןמדלפ ירדנא )קמעה רמשממ( תרופ ידע םה הצובקב םיטלובה םינקחשה .םידספה 10-ו דחא וקית .הישות רחש ןטפקהו םישגפמה ינשב 5:2 האצותב ודיגמ הווחא יריעצ תא ירוזאה יברדב הצובקה החצינ הנשה ךלהמב .)בקעי ןורכזב ץוחבו השנמ תומרב תיבב( תוצובקה ןיב ,תונוחצינ 14 לש ןזאמ םע ינשה םוקמב הנשה תא המייס ,ןפג ירוא ןמאמה םע ,’ב םידלי תצובק 11 םע לודג לגרודכ שרגמ לע הנועה הנושארל הקחיש הצובקה .םידספה 7 ו וקית תואצות 3 ןושש ןב םתור םימלבה ינש םה הצובקה לש םיטלובה םינקחשה .םינקחש .היראבגא ןאורמ ,סומסוממ אוה םג ןייטצמה שבוכה .היראבגא דמחא ןטפקהו קרב לייא םה וטלבש םינקחשה .ןופצ תגילב ישילשה םוקמב המייס )’ו התיכ( ’ג םידלי תצובק .יקסנידביל םתור ןמאמ הצובקה תא .הילד ץוביקמ ףסוי יאתינו טפושה ןיעמ ןזאמב הגילה תא המייס הצובקה .1 ץרפמ תגילב ןושארה םוקמב הנשה התכז ’א םורט תצובק ימוקמה יברדב הצובקה החצינ ןורחאה רוזחמב .תחא וקית תאצותו םידספה 2 תונוחצינ 22 לש םואב רואמ ויה םיטלובה םינקחשה .םענקויב שרגמב 10-4 האצותב םענקוי לעופה תא ןיקטונ ןולא הצובקה לש ןייטצמה שבוכהו )דעלג( רשא ןב לייא )ערוזה( ץיבוקרמ בהי )זוע תעבג( .רוצ רב דעלא ןמיא הצובקה תא .)טפושה ןיע( יקסנידביל םתור :םוליצ 2014 ילוי | ןודיגמ 16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20