Page 15 - megidonju2l
P. 15
ץוח ירשק תופתוש תונש י"ח הטנלטאמ תידוהיה הליהקה םע "דחיב תופתוש" תונש י"ח םיגגוח - הטנלטא םע ודיגמ / תילע םענקי תופתושב הגיגח לש םוי ."דחיב תופתוש" לש םינש 18 ןויצל ודיגמ / תילע םענקי רוזאל םישגרנ ועיגה ,הטנלטאמ תידוהיה הליהקה ירבחמ 300 - כ ,רוזאה חותיפל םימרותה ,םידחוימו םיבר םיטקייורפ הליעפמו םיישיא םירשק תחפטמ ,ודיגמו תילע םענקי תוליהקל הטנלטאב תידוהיה הליהקה ןיב תרבחמה תופתושה .תובר םינש ךלהמב ,םיסובוטוא השישב ודיינתהש ,םיחרואה .ודיגממ ,יקסבלוח קיציאו םענקימ יספלא ןומיס תויושרה ישאר ידי לע תדבוכמה תחלשמה הלבקתנ ,םענקי לתב תיגיגח החיתפב .תינמיתה הקהלב ושגפ םש םיקילא בשומב ,םולשה קמעב ,הילד ץוביקבש םטול זכרמב ,םידימלתה ידי לע בר םוחב ולבקתהו ,םענקיב רפסה יתבב ורייס ,םענקיב סנסויב קטיהה לעפמבו הבשומ םענקויב תוינמא יתבב תואנדסב קלח וחקל ,םיינוחטיבה םירגתאה לע ב"גמ ילייח יפמ ועמשו םלאס םוסחמב םיחרואה ורקיב ןכ .ןוכיתל היישעתה ןיב הלועפה יפותיש תא םהינפב וגיצהש םענקי-טרוא ידימלתב ושגפ םג םש תילע םענקימ תוחפשמ האמכ .הכירבב תפתושמ תוליעפו ערוזה ץוביקב יתרבח שגפמ ונגראש ,תילע םענקי יריעצ םע ושגפנ ףסונ סובוטואב ועיגה רשא תילגת יריעצ .םהיתבב ברע תחוראל תחלשמה ירבח תא וחריאו םבילו םהיתב תא וחתפ ,ודיגמ תירוזאה הצעומה יבושיימו ירבחל ,‘תיבה‘ , Your Home Away from Home אוה תופתושה רוזאש אוה" ,תופתושה תלהנמ ,וראק הנבל תרמוא ,"תידוהיה תונכוסב תויופתושה תדיחי לש וטומה" ."הז תא שיחמהל רתויב תשגרמה ךרדה התייה וזו הפתושה הליהקה םויה יכ רמאו ףיסוה ףאו "החפשמ ינב ןיב ,תיבב ומכ יתשגרהו םישדח םירבח יתאצמ" ,רמא ,לארשיב ןושאר רוקיב ול הזש ,סנכנה הטנלטא תייצרדפ אישנ ,דנסנייפ דראווה .תופתושה תוליהק ןיב רשקה חותיפ תובישח תא שיגדהו דואמ שגרמ הזה הטנלטאב תידוהיה הליהקל תויושרה ישאר ודוה הז דמעמב .תרק לחנ קראפב שגרמ עוריאל םיחראמהו הטנלטאמ םיחרואה לכ דחי וצבקתה העיקש תארקל .תע לכב ונדיצל הנתיאה םתדימע לע היצרדפלו :ודיגמ תצעומ שאר - יקסבלוח קיציא לש ותכרבמ לכ תא ונל שיו הטנלטא -ודיגמ / תילע םענקי לש תופתושל םינש י"ח ברעה םיגגוח ונחנא" תירוזאה הצעומב המישרמה תיפרגומדה החימצה .ךכ לע םיחמשו םיאג תויהל תוביסה .ללכהמ םיאצוי םייתרבחו םייכוניח םיטקייורפל ,הטנלטא תליהק לש הפיה עויסל תרבחתמ תידוהיה הליהקה םע רשקה תא קימעתש ,תחלצומ תופתוש לש תובר םינש דוע ונל לחאמ ינא ."תיתוברתו תיתרבח ,תילכלכ החימצב ,היתודסומו היבושיי ,תירוזאה הצעומל עייסתו הטנלטאב הלהקמהו הטסד תקהל םע דחי תילע םענקוי יריעצ ,תופתושה לע שגרמ טרס ןרקוה ךסמה לע .לוחמו לילצב ברעה תא ומיענה ודיגמ לש תילאקווה םילארשיהו םיאקירמאה ורש ,הרקוהו הבהאב אלמ שגרמ םוי המתחש "הווקתה" תריש תא .םיאבה םישגפמל םיפצמו דרפיהל םישקתמ ,םיקובח ?םיחראמה םירמוא המו :ערוזה – רדנלדירפ פיליפו הרש התיהו םידמחנ דואמ םישנא ,חלצומ דואמ היה" ,םימח םידוהי ,םירנויסנפ ינש .תרדהנ הימיכ ,ץוביקה לע ןומה ונרביד .תוניינעתה ןומה וליגש םיפתתשמ ונחנאש הנושאר םעפ וז .לארשי לע הנימזהש העדומ ץוביקב התיה .הזכ חוריאב פיליפמ שקיב והשימ םגו חראל בדנתהל םישנא הברה דמחנ היהו ונמכסהו ישיא ןפואב )ילעב( הרזעה לע ונל ורפיס םה .יתיפיצ רשאמ רתוי ירפ׳ג םע ךליל .עדימל םיבער ויה םה .היישעב םגו ףסכב םג ,ץראב הפ םהלש ךישמהל םיווקמו החפשמ ינב ומכ םישיגרמ םהשו תודות ובתכו תונומת ליימב ונל וחלש רבכ םה ."דחי םיענ דואמ ונל היה תמאב יכ ,ונילא םינמזומ םה ץראל םיעיגמ םה םאש םהל ונינע .רשקב םהיחרוא םע פיליפו הרש .םימיענו םימח םישנא םירבד ינימ לכב תבדנתמ ינא .ץראב ךורא רויס ירחא ונילא ועיגה םה .ץראב הנושארה םעפה םהל וזש ,60 ינבכ םישנא גוז .ןק סבו ירפ׳ג תא ונחריא" :קמעה ןיע – יול ךליל המ תעדל וצר .עדימל םיבער טושפ ויה םהו םידליה םע דחי םתיא ונבשי .רשקה תא קזחל ,ברקל .תוחילש לש גוס וזש תבשוח ינא .יתוא ןיינעמ דואמ הזה רשקהו ,הצעומב .םתוא ןיינע לכה .חוטיבה תוכרעמ לע וליפא ,תסנכה יתבו םיגחה לע ,ב"הרא לע ,המבוא לע ,םיחטשה לע ונתעד ,ונל ובתכ םה ,התיבה ורזח םהשכ .דחוימב םידמחנ םישנא תמאב .םיליימב רשקב ןמזה לכ ונחנא זאמו ונדרפנ אל עוריאה ךלהמב .םידליה לע וקלדנ ,תיבהמ ובהלתה םה ."בוש אובל םיצור דואמ םהשו ץראב םהלש רוקיבה לכ לש טיילייהה היה ונלצא רוקיבהש 15 2014 ילוי | ןודיגמ
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20