Page 14 - megidonju2l
P. 14
ךוניח "הווקתה תשק"ב תיצולח ’א תתיכ הצעומה דודיעב ,םיינוליחו םייתדל ףתושמה ךוניחה תמגמל ףרטצהל "הווקתה תשק" ד"ממה רפסה תיב ךרענ םימי םייתנש ךשמב סויפ וצ יווילב ,םירוה תצובק לש ןפוד תאצוי תופתושבו ךוניחה דרשמו םיכילהתל ושרדנ ,םידליהו םירוהה ,םירומה תווצ ,םיברועמה לכ .ףתושמה ךוניחל רפסה תיב לש המאתהה יכילהתב הלועפ תינכות ללכל שבגתהל ולחה תומולחהו תונויערה .התרבח לש תידוחייה תוהזב הצובק לכל דובכ ךות ,דחי תויחל דומלל ידכ ,התיכה ידליו ירוה םע דחי ונרבעש קתרמה ךלהמה תא ראתלמ העיריה רצקת .םירגתאמו םיבכרומ רודיסה תלבק .בלשמה ךוניחה לש םיברה אישה יעגרמ דחא אוה רודיסה תלבק סקט ,יערד תירואו ןורי תירוא התיכה תוכנחמ ,םהירוה םע דחי ואצי " הווקתה תשק" ךוניח תיבמ ’א התיכ ידימלת היריב תדוצמב רודיסה תלבק סקט תא גוחל ,ירקע רדמס ךוניחה תיב תלהנמו סוארטש ריאי ךוניחה תיב בר ךילהתהמ שגרתמ אוה המכ ,רתיה ןיב רמאש ,יאלוזא םהרבא הצעומה ל"כנמ לש תוכרבב חתפנ סקטה .תפצב תופתושה לע ל"קקל התדוה ,ןרטש ןירק - ךוניחה תקלחמ תלהנמ .ךילהתב םירוהה תופתושו דמעמהמ יכוניחה .יכוניחה ךילהתהו תוריסמה לע תורקיה תוכנחמל הדוה יתתיכ םירוה דעו .רפסה תיב לש תויכוניחה תויוליעפב ראתמה קוספב בטיה ראותמ יכוניחה ךילהתה ירובע" :הרמאו םירבדל הפיסוה ירקע רדמס ךוניחה תיב תלהנמ לכל - ולגד לע שיא .)ב-א ,’ב רבדמב( ’ם ָתֹב ֲא תי ֵב ְל תֹתֹא ְב וֹלְג ִדּ ל ַע שׁי ִא’ ,הנחמה ביבס לארשי יטבש תיינח תא .ינשה ןמ הנוש דחאה לש ועבצו ולשמ לגד היה טבש .ויבא תיבמ תואה תא שי דחא לכל - "תותואב" םע לש דחיבה תא הבר המצועב אטבמ ךא םיינוליחו םייתד ,דחא לכ לש תוידוחייה תא אטבמו ןייצמ הז סקט ןכאו :םידימלתל יש תקולחב םייתסה סקטה .לוחמו לילצ ,רמואב םידימלתה לש עפומה לחה תוכרבה םותב ."לארשי ם"תס רפוס לש הנדסמ ונהנ םידליה ימשרה סקטה םותב דימ .ןודיס םירפא לש ך"נת ירופיס רפסו שמוח ,רודיס .תפצ ריעב םיירהצ תחוראב םייתסה םויה .רמיחב הריצי לש תוליעפמו תועובשה גח .תועובשה גח אוה ,בלשמה ךוניחה לש תידוחייה ךרדל תפסונ המגוד :תונוש תונחתב תוליעפמ ונהנ ךוניחה תיב ידימלת .םידימלתל תיתיווח תוליעפ המייקתה ינשו ןושאר םימיב .תור תליגמו םירוכיב ,הרות ןתמ ,תולוקה תובקעב ורייצ םידליה ."תולוקה תא עומשל" אשונב תויתייווח תוליעפ המייקתה הרות ןתמ תנחתב .תסנכה תיבל הכילה .ם"תס רפוס תדובע לע ןוטרסב ופצ םירגובה .דמעמב היהש יפכ יניס רה רויצ .הרותה רפס לש יפויל תוסחייתה ךרע לע שגדו תרדבמו תעשעשמ הזחמה ךות םירוכיבה תועמשמ תא םידימלתה ווח םירוכיב תנחתב .ישיא אנט וניכה םויסל .הניתנה )תואופק תונומת( םיגצימ תנכה ךרד הליגמה רופיס .תונמאה יארב הדימל העצבתה תור תליגמ תנחתב .םינמא ירויצ דצל הליגמה ךותמ תונצס רפסמ לש תירחש תפ ודעס ךשמהב .יתתיכ םיכרע אנט תנכהב התיכב םידימלתה וחתפ תוליעפל ינשה םויה תא םיכרעה אנט - ירפס תיב אנט ונכה םויסלו .רוביצב הרישב ופתתשהו םיכורע תונחלוש ביבס תפתושמ .בלשמה ךוניחה לש םיכרע .ונלש :רפסה תיב תלהנמ – ירקע רדמס םינכתה ,שרדמה יתבב םירוהה םע ךשמתמ חיש תריצי אוה ,ונישעש םיבושחהו םיידוחייה םירבדה דחא" .התיכב םידליה ודמלש םינכתל םיליבקמ ויה שרדמה תיבב ורבעוהש ,הרבחהו הביבסה ,ירפסויבה בחרמה יכרע חורב דחוימ דואמ ןפואב התשענ ,עובשה תשרפ תארוה .ארקמה ירופיס לש תיתיווח הדימלו השרפב םיפתושמ םיכרע ירחא שופיחב היה דוקימה רשאכ .םינושה םיאשונב הארוהה ינכת יבגל ,סויפ וצ לש הדומצ תיגוגדפ הכרדהב הוול תוכנחמה תווצ ךוניחב תפסונ ‘א התיכ תחיתפבו ‘ב התיכל םיפסונ םידימלת תטילקב ה"עשת םידומילה תנש תארקל ונינפ םידמולה םידימלתה רפסממ לופכ ‘א התיכב ודמליש םידימלתה רפסמ האבה םידומילה תנשב .בלשמה .תינוליח תחאו היתד תחא ,תורומ יתש הנכנחת התיכ לכב )בלשמה ךוניחה לש תיצולח ’א( ‘ב התיכב .יתתיכ שוביג ךילהת ווחו ’א התיכל ןגהמ םירבעמ תינכותב ופתתשה םהירוהו ‘א התיכ ידלי . םיפסונ םישגפמל םהיתורומו םידימלתה ושגפיי ץיקה ךלהמב ,םיפתושמ םייחל תוליהק םירבחמ .רוזאב ירפסויבה בחרמה יכרע חורב הצירפ םירצוי ונחנא ."תרגתאמו תניינעמ הנשל ונינפ .רחאה לש ותוברת תא ,דבכמו עדוי ,ריכמש רוד הפ םיחימצמ 2014 ילוי | ןודיגמ 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19