Page 13 - megidonju2l
P. 13
ךוניח רפסה תיבמ םידרפנ רצרצק ישיא םוכיסל םיקינת“בי המכ ונרצע ,םהייחב אבה רבדל םינופ םהש ינפל עגרו ב“י ומייסש ירחא עגר דעלג – ןהכ רמות םיצמאמ םישוע .םיכרע הברה רפסה תיבל איבהל םיגאוד ,םיינויעה םידומילל רבעמ .תויווח תאלמו הכורא הפוקת התיה וז הברה םינתונ .םייח ירושיכב יתרבח ךוניח ומכ ,בושח דואמ הזש בשוח ינאו םידומילל קר תורושק אלש תויוליעפ הברה איבהל ,אלמ דואמ םילכ זגרא םע םייחל םיאצוי ונחנאש בשוח ינא .רמוח ןנשל םיכירצש ,םידימלתכ אקווד ואל ,םישנאכ ונל בושחש עדי ןומה םרת הזש בשוח ינאו ונחלצהו חתפית איהש הז לע ונמחלנ .הקיסומ תמגמב תונייטצהב יתדמל ,ןיחלמ ,ןגנמ ינא .רישע דואמ אל דוע ,ראוניב סייגתמ .רשפאתיש לככ הקיסומ דומלל ךישמהל ןנכתמ סויגה דע .ףיסומ דואמ ,חתפמ דואמ הז .םש דמלש ימל .ןאל עדוי הילד – סוכרמ תניר .ימצע םע ילש םיקבאמ הברה םע ,תוטושפ אל םינש 6 .בוט םעט םע תמכסמ לכה ךסב לבקלו תונפל יתלוכי דימת ןהילאש ,םינשה ךרואל ילש תוכנחמה יתשמ ,יכוניחה תווצהמ ,הבכשה תצעוימ עויס הברה יתלביק העקשה שממ שי .וילאמ ןבומ אל םידימלתה לע םימש םירומהש שגדה .םישנאה תניחבמ ,ןפוד אצוי רפס תיב הז .הכימת הברה הז לבא ,רמג יטרסל ,תויפוס תואצותל עיגהל השק היה .הנטק דואמ המגמ .עונלוק תמגמב יתייה ינא .הז תא םיאורו דימלת לכב .יפוסה רצותב האג דואמו הלאה םינשה 3 לע תטרחתמ אל .עונלוקב עדיה תא דואמ יל רישעה אלש יבויח יל הארנ לבא ,תוושהל המל ךכ לכ יל ןיא .םית"רלמל הקולחה אשונ לע טעמ אל ילש םירבחה תאו ימצע תא יתלאש .ףיסומו ןוכנ יל הארנ הז ,בגה לע דויצ ןומה םיבחוסש תורמל ,םוקמל םוקממ ןמזה לכ םירבועו דחא הנבמב םויה לכ םירוגס .םערב ץוביקל הנשל תכלוה )תיצוביק תיתרבח תוחילש( ק"חש לולסמב ריעצה רמושב תוריש תנשל תאצוי .הז תא יתבהא ינא זוע תעבג – רטואב ןתמ .ץוחב תצק תויהל ,התיכה תרגסממ האיצי לש תורשפא ןתונ הז .הבוט התיה םית"רלמה תטיש יתניחבמ .רפס תיב תא יתבהא ינא םישנא םיאור ,הצוחה האיציה לש עגרה תא שי ,תילגנאל הקיטמתמ רועיש ןיב .בוט היה הז יל לבא הז תא תוושהל המל םנמא יל ןיא םג ךתוא םיאור םה ,םירומה םע רבחתהל אצוי .םידימלתל םירומ ןיב הבוט דואמ םיסחי תכרעמ שי ונלש רפס תיבב .אשד ,שמש ,םירחא ,םש התיה דימת .המיהדמ התיה תונורחאה םינשה שולשב ילש תכנחמה .םירומ םתויהל רבעמ םתוא האור התאו דימלת ךתויהל רבעמ .תובושת לבקל ןוצרו לואשל תולאש םע ,םייחל םילכ זגרא םע יתאצי .ןומה יתלביק רבד לש ופוסבש תבשוח ינא.תבותכ התוויה דימת תאצוי .יפרג בוציעו לארשי תבשחמ תמגמב יתדמל ינא .יתדמלש תועוצקמה בורמ יתינהנ םג זא ,בישקהלו דומלל לק רתוי תיפיצפס יל יל רבחתה דואמ הזו הז המ קודבל יתכלה ,וזה העדומה תא יתיאר .ב"הרא ,טקיטנוקב תידוהיה תונכוסה לש תוריש תנשל טסוגואב .אבצב השעא המ תבשוח דוע םייתניב .לארשי תבשחמ ידומילל הבשומ םענקי – זנג ןתנוי המגמב יתדמל .תיגולונכט תורגב םע אלא ,האלמ תורגב תדועת אלל אצוי ,רגתא תתיכ דימלת ינא .תותיכה ןיב בבותסהל תורשפאה תא בהוא .םית"רלמה תטיש תא בהוא ינא .בשחמ תרזעב ןונכת לש םירזוע ,דימת םהילא תונפל רשפא .םינייוצמ םיסחי ויה םיכנחמהו םירומה בור םע יללכ ןפואב .תורגב יתישעש םימוחתב קר ויה ילש םידומילה לכ תונורחאה םייתנשב .םיכמותו .'ז התיכמ ,שדחמ רפסה תיב תא ליחתהל ןכומ יתייה .יתוא ןיינע תוחפ יתרבחה םוחתה .ןאל עדוי אל דוע ,ר"יחל ךלוה ...סייגתהל לע ףידע 13 2014 ילוי | ןודיגמ
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18