Page 12 - megidonju2l
P. 12
ךוניח חבשל ןויצו הרקוה חבשל ןויצו הרקוהל הכז ,ודיגמ ןוכיתב יפרג בוציעל המגמה ידימלת לש ,האוש ילוצינ דועית טקייורפ ונחוויד וילע ,ודיגמ ירוזא ןוכיתמ א"י תבכש לש יפרגה בוציעה תמגמ ידימלת ףותישב ,ךמע תצובקו רוא ליג תלהנמ - יספופ תמזויב םייקתהש ,האוש ילוצינ דועית טקייורפ .האושה תחצנהו תארוה תרגסמב הנש ידמ םיקנעומה ךוניח יסרפ תרגסמב םשו די םעטמ חבשל ןויצו הרקוה תדועתל הכז ,)תדהדהמ תודע( לירפא ןוילגב הבחרהב .תובצועמ תוזרככ םילוצינה ירופיס תא ודעית ,תויונמא ת"רלמ תלהנמ - ילילג לזמו יפרג בוציעל הרומ -בגוי בניע יווילב המגמה ידימלת .רדלא ןדעו ןנוג ילש ,רקי ןב יתיא הניגנו הרישב ועיפוה ,םשו דיב םייקתהש ,הדועתה תקנעה סקטב ירפסויבה בחרמה תרכהל רויס בוציעל ידוחיי יגטרטסא ךילהת ליבוהל הכישממ הצעומה לש ךוניחה תקלחמ הצעומב ידוסיה ךוניחה לש וינפ ,הליהק - םיתווצ השולש לש הליבקמ הדובעב ,הנורחאה םידומילה תנש ךלהמב לחה ךילהתה .םייגוגדפ םילדומו ילמרופ יתלב ךוניח ךרוצב יוטיב ,תווצב םיפתושה םיבושתה ברקמ הלע םייגוגדפה םילדומה תווצ לש השיגפב ךילהתה לש ליבומה תווצה ךכ ךרוצל .ויתונורקעו ירפסויבה בחרמה םע הבורקו הקימעמ תורכיהל .בחרמב רויס םזי ולוכ עבטה תנגהל הרבחה םעטמ רפסה יתבב החנמ - יאתבש הנליא ידי לע ךרדוה רויסה .תיתביבסה הדיחיה להנמ - אריפש ןורילו .בחרמב תולהנתה תונורקעו תונוש תויגוס ,םיגשומ תנבה ,רוזיאה תפמ לע םירבסה ללכ רויסה .הצעומהמ םיבשות 30 -כ ופתתשה רויסב רויסה" :ןייבשיפ תירונ םע ףותישב ,יגוגדפה תווצה תליבומו דחוימה ךוניחה תלהנמ -ןורש תעפי ןיבהל ידכב חטשל האיציל ףילחת ןיא יכ בוש ונחכונ .וניתויפיצ תא םאת טלחהבו חלצומ דואמ היה תיתיווח הדימל - םידליה םע םג תושעל ונתנווכב ךכו םירגובמה םע ןוכנ ךכ .אשונה תא קמועל ."םיפסונ םירויס םייקל םינוכנ ונא רוביצה תוינפ יפ לעו ךרוצה תדימב .תיתועמשמו 2014 ילוי | ןודיגמ 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17