Page 11 - megidonju2l
P. 11
...הנש 11 .ואוו • דרשמ לומ םג אלא ,הילד ץוביקב קר אל ךשוממ דואמ ךילהתב רבודמש ןיבהל בושח .עצמאב הקספה םג התייהו ,תובבלה תרשכה לש דואמ ךורא ךילהת היה" :תירורד יתקזחה ינא .רוזאהמ ףסונ קלחו ,דחי תתיכמ קלח ויה תיניערגה הצובקב .הילדב רוידב היהי םהלש ןבהש תוניינועמש תוחפשמ ןנשיש םהל תוארהל םיכירצ ונייה .החוורה ."טקיורפב תניינועמש הצובק הנשיש החוורה דרשמל תוארהל לכונש ,הצובקכ םינש 10 םתוא ."תיבב דליה תא קיזחהל ולכי אל רבכש הלאכ ויה .ךתיא דימת אל ןמזה .תיבהמ אצי דליהש ןויערל לגרתהל תוחפשמל ןמז חקול .וזכ הצובק קיזחהל דואמ השק" :םירפא דיחפה זזש רבד לכ יונישה לש וזה הפוקתבו ,הטרפהה לש הפוקתל ונעלקנ .סומעו תישגר ןועט ,ךורא דואמ לולסמ .הילדב דחא .םיביתנ ינשב ויה ונלש םיצמאמה" :תירורד .אשונב ךוליה ונרבעה – רבע יונישהש ירחא .ךכל בוט ןמז אל הזש ונבה הנטק שא לע קזחוה אוהו ,ןיינעה תא םדקל המיאתמ התייה אל תעה 2008 ינפלש םינשב .םישנאה תא וב ןיאש הזכ םגו םירגובל םיאתמ היהי םגש םוקמ ךירצ – םירפאל יתרמא ףוסב .תויושיגר הברה ופצ ,םינויד לש םינש ורבע .תיב רוחבל התייה הנושארה – תומישמ המכ ויה .רחא ןונכת ורובע ןיאש ,יחכונה םוקמה אצמנ ןכל .בר ירוביצ ןיינע דדוע דואמ םחש .אל וא ןכ לש עגר הז .יתששח ינא .יפלקב רושיאל העצהכ ןיינעה תא איבהל שי תיבה לש ומוקימ לע המכסהה רחאלש הנתה ,םויהו זא ,ץוביקה ריכזמ ,םחש העצהה ,2011 -ב הכרענש ,העבצהב .רבודמ המב ונרבסהו תובבלה תא ונרשכה בוש יפלקב העבצהה תארקל .הזועתה ,חוכה תא ןתנש הז אוה .בר ףונימ ןתנו ןיינעה תא .האצותהמ םיצורמ ונייה .םיעיבצמהמ 65% -ב הרבע .םיינדפק דואמ םינוירטירקב דומעל םיכירצש ,םינייכז רתאמ דרשמה .החוורה דרשמ לש טרפומ טקיורפ אוה הזכש רויד .ןומימה בלש ,החוורה דרשמ אוה ינשה לולסמה ."רואלא תרבח התייה תינייכזה ,ךילהתה לש ופוסב .הלעפההו המקהה תוכז תא םילבקמ םה .תונבל אוה רתונש לכ ...שי החוורה דרשממ ןומימ ,שי ןייכז ,שי הילדמ רושיא זא • .לפונ היה ןיינעה ,םהלש חורה ךרואו רואלא אלוליא .ץוביקה לומ םיכשוממ םייזוחו םייטפשמ םיכילהת רובעל ךירצ היה – תיבה תא םיקהל יצחו םייתנש חקל ...יאוולה" :תירורד ןמיזש תוכושמה לכ תא ורבעו ,ליגר יתלב חור-ךרוא וליג ולאה םישנאה ינש .רוידה ךרעמ תלהנמ - בוויבר יקיר תאו ,הרבחה לש םילעבה - יאורלא ןולא תא ןייצל הבוח ןאכ לככ ונהיי םידדצה ינשש - "win win situation" היהי הזש היה הילדב תיבה תמקה לש לאנויצרכ דמעש המ .הרקי הז ףוסבש הנומאו תוימיטפוא םהב התייה .ךילהתה םהל הקוסעת תורוקמ תחיתפמ .עובק הריד רכשמ ונהיו הנבמה תא וריכשי קר הילדש עמשמ .רתויש המכ ולבקיו תוחפש המכ ועיקשי הילדש ץוחנ ךכ םשל .טקיורפהמ ןתינה .'דכו הקזחא ,האפרמ ,הסבכמ – ץוביקהמ לבקמ תיבהש םיתורישמו .הילד ץוביק ירבחל ...ילכלכ ןיינע קר אל הז • ןתונש םוקמ ונחתפ ,תיכרע הניחבמ .אלש ןבומכ" :תירורד םישנא הכותב ליכהל ץוביקב הליהקל תונימזו תונמדזה דומללו רחאה תא לבקל ונלש םידליה תא ךנחל ,םינוש הרבחכ ונחנאש והשמ תמאב הזו – הלודג תוכז וז .ונממ תונמדזה ,תויכרע ,הניתנ לש םוקמל תחקל םילוכי םיבשותו םירבח דצמ ןיינע שי .םיכרע ליחנהלו בדנתהל ."בדנתהלו םורתל רוזאבו ץוביקב ?ץופישה אצי ךיא • לוכה .דובכ הברה ךכ לכ םע ,הפי ךכ לכ ץפוש םוקמה " ."שרדנה םומינימל רבעמ הברה הפ השענ .רדוסמ דואמ םירוההו ריאי .לדגת לכשמה תנמ – רתוי דובעי חומהש לככ ?תווצה ישנא םה ימ ⋅ המ ,ולש םויה רדס המ ,לכוא אוה המ ,ולש םייחה תא הפממו רייד לכ תחקול איה .ןוכנ ךכ לכ םיריידה לש הטילקה תא השוע הנד .ושארב הנדו ,אלפומ תווצה" :תירורד הלש תולועפה .ונכ לע הריאשמ איה ולש עובשה ךרעמ לכ תא ,ריאי םע אמגודל .רבעמה לש "קוש"הו הטילקה לע הלקמ איה .םשל לוכה תא האיבמ איהו ,ולש םיכרצה ."הבוטל דואמ ונתוא העיתפה ריאי לש הטילקה .ללכהמ אצוי ולוכ תווצה .הלכהו הלבק ,תושימג :ןה הנד לצא חתפמה תולימ .טלקיהל יוכיסה תא תיתועמשמ תולידגמ ?הפתושל הליהקה תא םיכפוה ךיא • ."תורובו םימסח תרסה םע .הפישחו תוחיתפ הברה םע" .םתוח יב וריתוה םירפאו תירורד לש םהירבד .יתרידל הרזח םהרבא תחפשמ תיבמ יכרדב תודדונ ייתובשחמ דציכ םירחובו ,םלועה תא םיאור ונא ןכרדו ,רקוב לכ ונמצע לע "םימש" ונאש הלא אלא ,תויזיפה הלא אל .םייפקשמ :ןויארה תא םייקל יתוא עינה המ יתנבהש יל המדנ הריחב ,תיבויח הבשחמב הריחב :הריחב לש החוכ אוה ,זאמ שחרתהש המ לכ .ריאי לש ותדלוה איה ,םהרבא תחפשמ לש רופיסב הדיחיה תרמגומה הדבועה .גוהנל .תועדומו חוכ ,ץמוא תשרוד איה .רקיעו ללכ הילאמ תנבומ הנניא וז הריחב .תונמדזהכו רגתאכ םירבשמ תייאר ,תיבויח הלועפב ךייתועורזב קובח ינא ,םשונ ינא ,םילודג םידלי ,םינטק םידלי החפשמו םח תיב ךב האור ינא םיער םידליו םיבוט םידלי תחתופ תאש תונולחב ריהב רואו ,אמא תעדוי תא .החונמ יל ןיא ךא ,ישפוח ינא .םייחה לש םידלי ונלוכ )ךונח םולש / םייחה לש םידלי :ךותמ( 11 2014 ילוי | ןודיגמ
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16